Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Emir Gümrük > Mevzuat > Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler > Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

0:00 0:00
100

TÜTÜN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ, İÇ VE DIŞ TİCARETİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: 06.06.2024 Tarih ve 32568 Sayılı R.G.

MADDE 1- 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) İşlenmiş tütün: İşlenmemiş tütünlerin alıcılar tarafından, işleme tesislerinde çeşitli işlemlerden geçirilerek, belirli kriterlere göre yeniden tasnife tabi tutulması veya tütün bitkisinin herhangi bir bölümünün işleme tesislerinde tütün mamulü hammaddesi bir ürüne dönüştürülmesi sonucu elde edilen ambalajlanmış tütün yapraklarını, yaprak parçalarını ve diğer tütün mamulü hammaddelerini,”

“ö) Teknik heyet: Başkan dâhil en az üç Bakanlık personelinden meydana gelen ve heyet üyelerinin salt çoğunluğunun Tütün Eksperinden oluştuğu heyeti,

p) Teminat: 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılanları,

r) Tütün işleme tesisi: İşlenmemiş tütünlerin işlenebilmesi amacıyla kurulan veya tütün bitkisinin herhangi bir bölümünün tütün mamulü hammaddesi bir ürüne dönüştürülmesi için Tütün Mamulü Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış tesislerden bağımsız olarak ayrı bir yere tesis edilen, faaliyetine göre asgari tesis yeterliğine sahip, ünitelerin bir arada, birbiriyle bağlantılı ve uyumlu bir şekilde çalıştığı makine, cihaz ve ekipmanlar bütününü,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üretici tütünlerinin yazılı sözleşme esasına göre üretimi, alımı ve satımı, şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen Tütün Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesine göre yapılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “Hasankeyf tipi” ibaresinden sonra gelmek üzere “tütünler ile Puroluk tipi” ibaresi eklenmiştir.

“(3) Teknik ve ticari gereklerle, tütünlerin Türk Standardında belirlenen neviyatlandırma, denkleme ve ambalajlama yöntemlerine uyulmadan veya birden fazla menşe/tip tütünün birlikte işlenebilmesi için önceden Bakanlıktan izin alınması zorunludur. İzin talebi beş iş günü içinde cevaplandırılır. Türk Standardında yer almayan tütün çeşitlerinin işlenmesi de Bakanlığa bilgi verilerek yapılır. Şişirilmiş tütün işleme tesisinde nihai ürüne dönüştürmek amacıyla ara ürün olarak elde edilen kıyılmış tütünler şişirilmiş tütün haline getirilmeden ticarete konu edilemez, tesis dışına çıkarılamaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “gösterir plan” ibaresinden sonra gelmek üzere “, bu makine ve cihazların teknik bilgi listesi, proforma faturaları” ibaresi eklenmiş, (ç) bendinde yer alan “raporu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve elektronik ortama aktarılmış kopyası” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (d) bendi ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “görevlendirilen heyet marifetiyle” ibaresi ile yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Ek 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi bedelinin Bakanlık hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin aslı veya ilgili kurum onaylı sureti.”

“(5) Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi, belge veriliş tarihinden itibaren on sekiz ay geçerlidir. Bu süre içinde tesisini faaliyete hazır hale getiremeyecek durumda olanlara ek süre verilebilir. Ek süre için süre bitiminden en az altmış gün önce Bakanlığa başvurulur. Başvuruyu müteakiben Bakanlık tarafından mahallinde veya dosya üzerinden inceleme yapılır. Başvuruya ilişkin rapor, inceleme tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır. Başvuru, hazırlanan raporun Bakanlığa sunulmasından itibaren en geç otuz gün içinde karara bağlanır. Başvurunun uygun bulunması durumunda, bir defaya mahsus, belge geçerlilik süresinin bitiminden itibaren geçerli olmak üzere doksan güne kadar ek süre verilebilir. Verilen süre içinde projesini tamamlamayanların Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi iptal edilmiş sayılır. Bu durumda tahsil edilmiş olan uygunluk belgesi bedeli iade edilmez. Aynı gerçek veya tüzel kişinin aynı adresle ilgili tekrar müracaatı durumunda, daha önceki başvurusunun gerçekleşmeme sebepleri ayrıntılı olarak rapor edilerek Bakanlığa sunulması halinde değerlendirmeye alınır. İzin verilmesi durumunda bu yeni müracaat için tekrar bir ek süre verilmez.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Bakanlık tarafından teknik bir heyet görevlendirilir, tesisin kuruluş izninde aranan şartları taşıyıp taşımadığı hususu yerinde incelenerek rapora bağlanır. Bu rapor, Bakanlığa sunulmasından itibaren otuz gün içinde değerlendirilerek uygun bulunanlara, ek 2 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi bedelinin Bakanlık hesabına yatırıldığının belgelenmesi kaydıyla şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi verilir. Verilecek Faaliyet Uygunluk Belgesinde tesisin faaliyet konusu ve kapsamı belirtilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İşleme tesisinde kurulu bulunan makineleri devre dışı bırakacak, değiştirecek veya ilave makine getirecek alıcı, değişikliğin teknik ve mali boyutunu açıklayan bir rapor ve makine teknik bilgi listesi, tadilat öncesi ve sonrası yerleşim planı, proforma faturayı da içeren tadilat projesi ile Bakanlığa başvurur. Başvuru değerlendirilerek bir ay içinde karara bağlanır. Uygun bulunan projeye izin verilir. Alıcı, verilen izin doğrultusunda tamamlanan proje değişikliğini Bakanlığa yazılı olarak bildirir. Bakanlık tarafından teknik bir heyet görevlendirilerek proje değişikliğinin verilen izine uygun olup olmadığı hususu yerinde incelenerek rapora bağlanır. Uygun bulunanların Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi güncel kapasite raporu doğrultusunda yenilenir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri ile altıncı fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde, yedinci fıkrasında yer alan “bu maddede” ibaresi “ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve yetkili kişilere ait imza sirküleri” ibaresi ile sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Gerçek kişiler için başvuru sahibinin, tüzel kişiler için yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin T.C. kimlik numarası ile 4733 sayılı Kanuna, 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinin (d) fıkrasına, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinin on, on altı, on yedi, on sekiz, yirmi ve yirmi birinci fıkralarına aykırılıktan dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmadığına ve Bakanlıkça düzenlenmiş belgelerin mahkemece askıya alınmadığına dair beyan.”

“f) Ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen Tütün Ticareti Yetki Belgesi uygunluk bedelinin Bakanlık hesabına yatırıldığına ilişkin belge.”

“Bunun için ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yıllık Tütün Ticareti Yetki Belgesi vize işlemleri uygunluk bedelinin, Temmuz ayının sonuna kadar Bakanlık hesabına yatırılması zorunludur.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, yedinci ve on yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “dördüncü” ibaresi “altıncı” şeklinde ve on altıncı fıkrasında yer alan “altıncı” ibaresi “on beşinci” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı fıkrasının (c) bendinde yer alan “işlenmemiş” ibaresi, on ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ile on üçüncü fıkrasında yer alan “işlenmemiş” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütünler dâhil olmak üzere üretim, işleme ve işlem görme aşamalarının tamamı Türkiye’de gerçekleşmeyen tütünler 4733 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin on ikinci fıkrasında kullanılma zorunluluğu getirilen Türkiye’de üretilen tütün olarak kabul edilmez.”

“(7) Dâhilde İşleme İzin Belgelerine konu tütün miktarı toplamı, işleme tesisinin bir yıllık üretim kapasitesini aşamaz. Dâhilde İşleme İzin Belgesine konu tütünün %50’sinin işlenmesi tamamlanmadan, farklı bir Dahilde İşleme İzin Belgesine konu tütünler için TAGVİS uygulaması üzerinden tütün ithalatı uygunluk onayı talebinde bulunulamaz.”

“(17) İhracatı fiili olarak tamamlanan tütünlere ait bilgiler, şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen formlara kaydedilerek, Haziran ve Aralık ayları sonu itibarıyla takip eden ayın on beşinci günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığa bildirilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “, tütün toz ve döküntüleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Tütün ithali, üretim ihtiyaçlarıyla sınırlı olarak ve yurt içinde başkaca bir işlem görmeksizin doğrudan üretimin gerçekleşeceği tesise ve/veya hammadde ambarına getirilmesi koşuluyla tütün mamulleri üretenler veya önceden Bakanlıktan izin almak ve sadece işlendikten sonra ihraç edilmek amacıyla tütün işleme tesisi bulunanlar tarafından yapılır. Numune olarak ithal edilecek bir takvim yılında toplamı 100 kilogramı aşmayan şark tipi tütünler ile yaprak olarak işlenecek tütünler dışında, şark tipi tütün ve tütün tozu ithalatı yapılamaz.”

“(6) İthalatı fiili olarak tamamlanan tütünlere ait bilgiler, şekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen formlara kaydedilerek, Haziran ve Aralık ayları sonu itibarıyla takip eden ayın on beşinci günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığa bildirilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin sekizinci bölümünün başlığı “Yaptırımlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yaptırımlar

MADDE 32- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde sayılan idari yaptırımlar uygulanır.

(2) Suça konu fiillerin tespiti halinde, 4733 sayılı Kanun ve 5607 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılmak üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Uygunluk belgesi bedelleri ile teminatın belirlenmesi

EK MADDE 2- (1) 22 nci madde kapsamında verilecek olan Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi bedeli olarak üçyüzkırkyedibindokuzyüzdoksan Türk Lirası alınır.

(2) 23 üncü madde kapsamında verilecek olan Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli olarak altıyüzdoksanbeşbindokuzyüzseksenbir Türk Lirası alınır.

(3) 26 ncı madde kapsamında verilecek olan Tütün Ticareti Yetki Belgesi uygunluk bedeli olarak üçyüzkırkyedibindokuzyüzdoksan Türk Lirası, Tütün Ticareti Yetki Belgesi vize işlemleri uygunluk bedeli olarak yıllık otuzdörtbinyediyüzdoksanyedi Türk Lirası alınır.

(4) Birinci, ikinci, üçüncü fıkralarda belirtilen uygunluk belgesi başına alınacak bedeller ve vize işlemleri bedeli her yıl 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranını geçmemek üzere, Bakanlıkça yeniden belirlenir.

(5) 4733 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca teminat belirlenmesi ve alınmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak; aynı Kanunun 8/B maddesi uyarınca vadesi geçmiş vergi, prim ve idari para cezası borcunun tespitine ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumu ile Gelir İdaresi Başkanlığının görüşleri alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.

(6) 22 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi ile 26 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen Tütün Ticareti Yetki Belgesi verilmeden ve 24 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinde belirtilen tesisin başka bir gerçek veya tüzel kişiye devrinden önce bu Yönetmelikle belirlenen diğer şartların yanında, tütün üretim ve pazarlama kooperatifleri hariç olmak üzere, 4733 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca belirlenen teminatın Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne verildiğine ve 8/B maddesine göre 4733 sayılı Kanunun kapsamında verilen ve süresinde ödenmemiş bulunan idari para cezası borcu, Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile vergi dairelerine 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin son on beş gün içinde alınmış belgelerin varlığı da aranır.

(7) 23 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi verilmeden önce ve 26 ncı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen Tütün Ticareti Yetki Belgesi vize işlemleri öncesinde altıncı fıkrada belirtilen belgelerin ibrazı istenir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Hariçte İşleme Rejimi kapsamında fiili ihracatı tamamlanan tütünlere 28 inci maddenin beşinci fıkrasının son cümlesi hükmü uygulanmaz.”

MADDE 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Sıra No 5089   Sıra No 5090   Sıra No 5091   Sıra No 5092   Sıra No 5093

Yazar: Bahar Çakıroğulları