Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Mezkûr Anlaşmanın Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair I Sayılı Protokolüne Ait Tablo 1’in Tadiline İlişkin Olarak 26 Aralık 2023 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Ekli 1/2023 Sayılı Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8405)

Emir Gümrük > Mevzuat > Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler > Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Mezkûr Anlaşmanın Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair I Sayılı Protokolüne Ait Tablo 1’in Tadiline İlişkin Olarak 26 Aralık 2023 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Ekli 1/2023 Sayılı Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8405)

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Mezkûr Anlaşmanın Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair I Sayılı Protokolüne Ait Tablo 1’in Tadiline İlişkin Olarak 26 Aralık 2023 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Ekli 1/2023 Sayılı Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8405)

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

0:00 0:00
100

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FİLİSTİN ULUSAL YÖNETİMİ ADINA FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ ARASINDA GEÇİCİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İLE KURULAN ORTAK KOMİTE’NİN, TEMEL TARIM ÜRÜNLERİ VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İLE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNDE TAVİZ DEĞİŞİMİNE DAİR PROTOKOL I’İNİN TABLO I’İN TADİLİ HAKKINDA 1/2023 SAYILI KARART

Karar Sayısı: 8405

27.04.2024 Tarih ve 32529 Sayılı R.G.

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile kurulan Ortak Komitenin mezkûr Anlaşmanın Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair I Sayılı Protokolüne Ait Tablo 1’in tadiline ilişkin olarak 26 Aralık 2023 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli 1/2023 sayılı Kararının onaylanmasına, 5301 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

ORTAK KOMİTE,

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü (bundan böyle “Taraflar”, “Türk Tarafı” ve “Filistin Tarafı” olarak anılacaktır) arasında bir Serbest Ticaret Alanı kuran ve 20 Temmuz 2004 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nı (bundan böyle “Anlaşma” olarak anılacaktır) dikkate alarak;

Anlaşma’nın, Taraflar arasında temel tarım, işlenmiş tarım ve balıkçılık ürünlerinde taviz değişimine ilişkin 7. Maddesi uyarınca;

Anlaşma’nın Protokollerini ve Eklerini değiştirmeye karar verme konusunda Ortak Komite’yi yetkilendiren Anlaşma’nın 50. Maddesini dikkate alarak;

Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair Protokol I’inin Tablo I’nin Tadili Hakkında 1/2020 Sayılı Kararı’nı dikkate alarak,

Filistin tarafının, Filistin menşeli hurmanın Türkiye’ye ithalinde yıllık gümrük vergisinden muaf tarife kotasının arttırılması talebini göz önünde bulundurarak;

AŞAĞIDAKİLERE KARAR VERMİŞTİR.

Madde 1

Anlaşma’nın Filistin Devleti menşeli tarım ürünlerine uygulanan tercihli tarife oranlarına dair Protokol I’inin Tablo I’i aşağıda belirtilen şekilde tadil edilecektir.

Protokol I Tablo I

Filistin Devleti menşeli aşağıda belirtilen ürün, Türkiye Cumhuriyeti’ne ithalatta aşağıdaki tavizlere tabi olacaktır:

CN Kodu Kısa Ürün Tanımı Tarife Kontenjanı Miktarı (ton) MFN Gümrük Vergisinden İndirim (%)
0804.10 Hurmalar 5000 100

Madde 2

Bu Karar, Anlaşma’nın Tadilatlara dair 49. Maddesi’nin hükümlerine uygun olarak yürürlüğe girecektir.

Bu Karar, mutatis mutandis, Taraflar arasındaki Anlaşmanın parçasını oluşturmakta ve içine derç edilerek Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını tesis etmektedir.

Bu Karar Ankara’da, 26/12/2023 tarihinde, bütün metinler eşit derecede geçerli olmak üzere, Türkçe ve İngilizce dilinde ikişer orijinal nüsha olarak yapılmıştır. Bu Karar’ın yorumunda farklılık olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına                                            Filistin Devleti Adına

 

 

 

Prof. Dr. Ömer BOLAT                                                                   Dr. Fead Khalid Abed Mustafa

Ticaret Bakanı                                                                                             Büyükelçi

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240427-3.pdf

Sıra No 5034   Sıra No 5035   Sıra No 5036   Sıra No 5037   Sıra No 5038

Yazar: Bahar Çakıroğulları