Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Emir Gümrük > Mevzuat > Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler > Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

0:00 0:00
100

PETROL PİYASASINDA UYGULANACAK TEKNİK KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 05.04.2024 Tarih ve 32511 Sayılı R.G.

MADDE 1- 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ff) bendinde yer alan “25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/21)” ibaresi “31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24)” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğğ) Sürdürülebilir Denizcilik Harmanlama Bileşeni (SDHB): Fosil olmayan kaynaklardan üretilen, denizcilik yakıtları ile harmanlanarak kullanılabilen ve uluslararası geçerliliği olan sürdürülebilirlik sertifikasına sahip ürünü,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler ve aynı maddenin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Denizcilik yakıtlarının hazırlanmasında biodizel kullanılması halinde karıştırma oranı ve nihai üründe biodizel bulunduğu hususu kullanıcıya teslim edilecek analiz raporu veya belgelerde açık olarak belirtilir. Kullanıcının açık rızası olmadan biodizel içeren denizcilik yakıtları deniz araçlarına teslim edilemez.”

“Denizcilik yakıtlarının harmanlama işlemi, harmanlanacak ürünün miktarı %30’u (m/m) aşmayacak şekilde, antrepo sahasıyla sınırlı olmak ve transit rejime tabi ihrakiye kapsamındaki denizcilik yakıtlarının hazırlanması kaydıyla, ihrakiye teslim lisansı sahipleri tarafından yapılabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Denizcilik yakıtlarına harmanlama yapılması halinde, harmanlama oranı ve nihai üründe SDHB bulunduğu hususu ile SDHB muhteviyatı hakkındaki bilgiler kullanıcıya teslim edilecek analiz raporu veya belgelerde açık olarak yer alması zorunludur. Kullanıcının açık rızası olmadan SDHB içeren denizcilik yakıtları deniz araçlarına teslim edilemez.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Sıra No 5014   Sıra No 5015   Sıra No 5016   Sıra No 5017   Sıra No 5018

Yazar: Bahar Çakıroğulları