Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Emir Gümrük > Mevzuat > Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler > Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:31.05.2024 tarihli ve 32562 sayılı R.G

MADDE 1- 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Kullanım amacı “SÜRÜCÜ EĞİTİM ARACI” olarak tescil edilmiş olan ve bu Yönetmelik kapsamında kullanılmayan taşıtlar,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“6) Gerçek kişi olması halinde, on beş yaşını doldurmuş olması,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) Dokuzuncu fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “veya P2” ibaresi “, P2 veya TİO” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bendin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ancak, bu bendin (3) numaralı alt bendiyle belirlenen süre hesabında; 20 nci, 21 inci ve 23 üncü maddelere göre düzenlenen yetki belgelerinin daha önceki geçerlilik süreleri de dikkate alınır. Ayrıca, adlarına C2 veya L2 yetki belgesi düzenlenen ve herhangi bir nedenle anılan yetki belgeleri iptal edilenler hakkında bu bendin (3) numaralı alt bendi uygulanmaz.”

b) Yirmi üçüncü fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan/çıkarılacak düzenlemeler çerçevesinde “Yerli Malı Belgesine” sahip olan özmal elektrikli otomobiller için bu fıkrayla belirlenen asgari kapasite hesabındaki %25’lik oran %50 olarak uygulanır.”

c) Yirmi beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(25) B1, B2, D1, D2, L1, L2 veya N2 yetki belgesi sahipleri, bu maddeyle belirlenen asgari kapasite şartını;

a) Kaybetmeleri halinde, yetki belgesi sahibinin ilgili yetki belgesi kapsamındaki faaliyeti, şartın kaybedildiği tarihten itibaren 90 gün sonrasında,

b) %60’tan fazla olacak şekilde kaybetmeleri halinde, yetki belgesi sahibinin ilgili yetki belgesi kapsamındaki faaliyeti, bu bent ile belirlenen oranın kaybedildiği tarihte,

geçici olarak durdurulur. (a) bendine göre verilen süre içerisinde (b) bendinin ihlal edilmesi halinde (b) bendi uygulanır. Bu fıkra kapsamında faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahibi, bu maddeyle belirlenen asgari kapasite şartının tamamını sağlaması halinde faaliyetine yeniden izin verilir. Bu fıkranın uygulanması, yirmi birinci fıkranın uygulanmasına engel teşkil etmez.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yetki belgesi geçerlilik tarihi ile ölüm tarihi arasındaki gün sayısının, mevcut yetki belgesi cari ücretine düşen kısmı” ibaresi “bu maddede belirtilen usullere göre hesap edilen ücret,” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Bu maddeye göre yetki belgesi düzenlenecek gerçek kişilerden 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (6) numaralı alt bendindeki şart aranmaz.

(6) İkinci fıkra uyarınca yapılacak ücret iadeleri aşağıda belirtilen usul ve esasa göre yapılır:

a) Gerçek kişinin ölüm tarihindeki geçerli yetki belgesi ücreti esas alınmak suretiyle, yetki belgesi sahibinin ölüm tarihi ile yetki belgesi geçerlilik tarihi arasındaki gün sayısına düşen ücret kısmı hak sahiplerine iade edilir.

b) Ücret iadesi hesabında, yetki belgesi sahibinin ölüm yılı ile hak sahiplerinin başvuru tarihindeki yıl arasında farkın bulunması halinde, yetki belgesi sahibinin ölüm yılındaki geçerli yetki belgesi ücreti esas alınır.

c) Ücretinde indirim yapılmak suretiyle düzenlenmiş olan yetki belgelerine ilişkin, (a) ve (b) bentlerine göre yapılacak işlemlerde esas alınacak yetki belgesi ücretleriyle ilgili olarak;

1) İki defadan fazla yenilenmemiş olan yetki belgelerinden, bu Yönetmeliğin geçici maddeleriyle ücretinde indirim yapılmış olan yetki belgeleriyle ilgili olarak, yetki belgesi sahibinin ölüm tarihi itibarıyla geçerli yetki belgesi ücretine, geçici maddelerle yapılan indirim oranı kadar indirim yapıldıktan sonra,

2) İki defadan fazla yenilenmiş olan veya (1) numaralı alt bent kapsamında bulunmayan yetki belgeleri için, yetki belgesi sahibinin ölüm tarihi itibarıyla geçerli yetki belgesi ücreti esas alınarak,

3) Geçici maddeler haricindeki diğer maddelerle de indirim yapılması durumunda; öncelikle bu Yönetmeliğin geçici maddeleri haricindeki diğer maddelerle yapılan indirim oranı kadar indirim yapıldıktan sonra (1) ve (2) numaralı alt bentlere göre,

ücret iadesi hesabı yapılır.

ç) (c) bendi kapsamına girmeyen yetki belgeleri için, (a) ve (b) bentleri dikkate alınarak ücret iadesi hesabı yapılır.

d) 73 üncü maddenin sekizinci fıkrasında öngörülen indirim oranları, bu maddeye göre değerlendirilecek veya hesaplanacak ücret iadelerinde indirim olarak dikkate alınmaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “Yönetmeliğe göre” ibaresi “Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin yirmi beşinci fıkrasına göre yapılan işlemler saklı kalmak kaydıyla,” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Bu maddeye göre adlarına yetki belgesi düzenlenecek gerçek veya tüzel kişilerin, 40 ıncı maddenin otuz dördüncü fıkrasında öngörülen mesleki yeterlilik şartını, yetki belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren 45 gün içerisinde sağlamaları zorunludur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) A türü yetki belgesi ile ilgili olarak;

1) Yetki belgesi eki taşıt belgelerine 8 yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir.

2) A1 yetki belgesi eki taşıt belgesine en fazla 20 adet otomobil kaydedilir.

3) A2 yetki belgesi eki taşıt belgesine en fazla 10 adet otomobil kaydedilir.

4) Kamu kurum/kuruluşlarıyla yapılacak taşıma sözleşmesine istinaden A1 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek taşıtlar için, kaydedilebilecek taşıt sayısı sınırına bakılmaksızın taşıt kaydedilebilir. Bu şekilde düzenlenecek taşıt kartlarının süresi, kamu kurum/kuruluşuyla yapılan sözleşmenin süresiyle sınırlıdır.

5) (4) numaralı alt bende göre düzenlenecek yetki belgeleri hariç olmak üzere, A1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine motor silindir hacmi 1.900 cm3’ten az olmayan otomobiller kaydedilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Bu maddeyle belirlenmiş özmal/sözleşmeli taşıt kullanım oranıyla ilgili olarak; yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilebilecek sözleşmeli taşıt sayısının herhangi bir nedenle bir takvim yılı içerisinde dört kez aşılması halinde, bir sonraki takvim yılının başından itibaren 3 ay süreyle yetki belgesi sahiplerinin ilgili yetki belgesi eki taşıt belgesine sözleşmeli taşıt ilave talepleri karşılanmaz.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu fıkraya” ibaresi “Bu fıkrada belirtilen elektronik eşleştirme hükmü hariç olmak üzere, bu fıkranın diğer hükümlerine” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “5” ibaresi “150” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin on üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddesinin otuz dördüncü fıkrasına “sağlamaları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Bakanlığa bildirmeleri ve faaliyet gösterilecek yetki belgesi ile ilişkilendirmeleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) B2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtlar ile yapılan uluslararası taşımalarda, mekik seferlerdeki son gidiş seferi hariç olmak üzere, taşıtın yurt dışına çıkışında taşıtın koltuk kapasitesinin %25’inin dolu olması şarttır. Bu fıkrada belirtilen şartı sağlamayan taşıtların, Bakanlıkça özel izin düzenlenmediği sürece yurt dışına çıkmasına izin verilmez.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin on yedinci fıkrasına “Yolcu terminalleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, uluslararası tarifeli yolcu taşıma hatları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “sınır kapılarındaki Maliye Bakanlığına bağlı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının, sınır kapılarındaki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “fıkrası veya 21 inci maddeye” ibaresi “fıkrasına, 21 inci maddeye veya 30 uncu maddenin dördüncü fıkrasına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak; ödemeyi gerektiren işlemler için bu Yönetmelikle veya alt düzenleyici işlemlerle belirlenen son ödeme tarihleri hiçbir şekilde yıl sonunu geçemez.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) Birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, 1/1/2025 tarihine kadar,”

b) Birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “1/1/2024” ibaresi “1/1/2025” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu; C3, K1, K3, L1, L2, N1 veya N2 yetki belgesine sahip gerçek veya tüzel kişilerin tehlikeli madde taşımacılığı dışında kalan diğer taşıma faaliyetleri için 1/1/2025 tarihine kadar,”

ç) Yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) 14 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi;

a) 14/1/2023 tarihinden önce adlarına C3, K1, K3, L1, M2, N2, P2 veya TİO yetki belgesi düzenlenenler ve bu yetki belgeleri halen geçerli olanlar hakkında,

b) 1/1/2025 tarihine kadar toplamda 3 yıl süre boyunca; C2, C3, K1, K3, L1, L2, M2, N2, P2 veya TİO yetki belgesine sahip gerçek veya tüzel kişilerde;

1) Yönetim kurulu başkanı, üye, ortak veya genel müdür olanlar,

2) Ticaret sicilinde yayımlanmak suretiyle temsil ve ilzama yetkili yönetici olanlar,

3) Bu fıkrada belirlenmiş yetki belgeleriyle ODY3/ÜDY3 mesleki yeterlilik belgeleri ilişkilendirilmiş yöneticiler,

4) (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin en az %25 ortak oldukları tüzel kişiler hakkında,

1/1/2025 tarihine kadar her bir gerçek veya tüzel kişilik için bir defaya mahsus olmak üzere uygulanmaz.”

d) Aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(8) Kamu kurumlarına/kuruluşlarına hizmet vermek üzere düzenlenen A1 yetki belgeleri hariç olmak üzere,

1/1/2024 tarihi itibarıyla A1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan ve motor silindir hacmi 1.900 cm3’ten küçük olan taşıtlar için 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi uygulanmaz.

(9) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce, adlarına yetki belgesi düzenlenmiş gerçek kişiler için 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (6) numaralı alt bendindeki şart uygulanmaz.

(10) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla geçerli bulunan;

a) B1, B2, D1, D2, L1 veya N2 yetki belgeleri hakkında, 14 üncü maddenin yirmi beşinci fıkrası,

b) L2 yetki belgeleri hakkında, 14 üncü maddenin yirmi beşinci fıkrasının (a) bendi ile aynı fıkranın üçüncü cümlesi,

bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay süreyle uygulanmaz.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Diğer geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 11- (1) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2024 tarihleri arasında uygulanmak üzere; emekli olduğunu ilgili mevzuata göre hazırlanmış bilgi veya belgeyle beyan/ispat eden Türk vatandaşları için, B1 veya D1 yetki belgesi sahipleri tarafından düzenlenecek yolcu biletlerinde, 56 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre Bakanlığa bildirilen/iletilen ücret tarifesi üzerinden %20 indirim uygulanır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine, her bir ihlal için 56 ncı maddenin on birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan miktar kadar uyarma verilir.”

MADDE 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

Sıra No 5088   Sıra No 5089   Sıra No 5090   Sıra No 5091   Sıra No 5092

Yazar: Bahar Çakıroğulları