İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/7)

Emir Gümrük > Mevzuat > Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler > İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/7)

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/7)

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

0:00 0:00
100

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2024/7)

 Ticaret Bakanlığından:28.06.2024 Tarih ve 32586 Sayılı R.G

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 12/1/2024 tarihli ve 32427 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/1) ile açılan ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2- (1) Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve bulguların yer aldığı soruşturma özet raporu EK 1’de yer almaktadır.

Karar

MADDE 3- (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu soruşturma sürecinde varılan tespitler ışığında aşağıda yer alan tabloda GTİP’leri ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatında İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşmasının (Anlaşma) 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına, Anlaşmanın 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan DTÖ üyeleri ile talep olması halinde, istişarelerde bulunulmasına ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar vermiştir.

Ek Mali Yükümlülük
GTİP Eşya Tanımı 1. Dönem* 2. Dönem 3. Dönem
4805.12.00.00.00 Yarı kimyasal saman selülozlu ondüle (fluting) kâğıdı 87 ABD
Doları/Ton
86 ABD
Doları/Ton
85 ABD
Doları/Ton
4805.19.10.00.00 İkincil elyaf (Wellenstoff)
4805.19.90.00.00 Diğerleri
4805.24.00.00.00 m2 ağırlığı 150 gr. veya daha az olanlar
4805.25.00.00.00 m2 ağırlığı 150 gr. dan fazla olanlar

*  Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem, Kâğıt İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade eder.

(2) Birinci fıkrada belirtilen önlem, ilgili Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girmesiyle uygulanmaya başlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4- (1) 20/3/2024 tarihli ve 32495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Eki için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/06/20240628-23-1.pdf

 

Sıra No 5100   Sıra No 5101   Sıra No 5102   Sıra No 5103   Sıra No 5104

Yazar: Bahar Çakıroğulları