Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/8, K: 2024/4)

Emir Gümrük > Mevzuat > Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler > Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/8, K: 2024/4)

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/8, K: 2024/4)

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

0:00 0:00
100

DANIŞTAY KARARI

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulundan:28.06.2024 Tarih ve 32586 Sayılı R.G.

Esas No          :2023/8

Karar No       :2024/4

ÖZET: Vekille takip edilen ve ilk derece mahkemelerince tek dosyada birleştirilerek karara bağlanan davalarda kanun gereğince ilgili taraf lehine takdir olunacak vekâlet ücreti bakımından, tek vekâlet ücretine hükmedilmesi gerektiği hakkında.

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDAKİ AYKIRILIĞIN

GİDERİLMESİ İSTEMİ HAKKINDA KARAR

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun`un 3/C maddesinin (5) numaralı fıkrası uyarınca karar veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca konu ile ilgili kararlar ve mevzuat incelenerek gereği görüşüldü:

I- AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ

İSTEMİNDE BULUNAN      :İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu

II-İSTEMİN ÖZETİ: Vekille takip edilen ve ilk derece mahkemelerince tek dosyada birleştirilerek karara bağlanan davalarda verilen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Vergi Dava Dairesinin 09/05/2019 tarih ve E:2019/1525, K:2019/1288 sayılı; İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. Vergi Dava Dairesinin 23/02/2021 tarih ve E:2021/162, K:2021/234 sayılı; İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 5. Vergi Dava Dairesinin 23/01/2023 tarih ve E:2022/6911, K:2023/372 sayılı kararları ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesinin 17/02/2023 tarih ve E:2022/87, K:2023/192 sayılı kararı arasındaki, kanun gereğince ilgili taraf  lehine takdir olunacak vekâlet ücreti bakımından, tek vekâlet ücretine mi yoksa birleştirilen her bir dava için ayrı vekâlet ücretine mi hükmedileceğine ilişkin aykırılığın 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun`un 3/C maddesinin (4) numaralı fıkrasının “G” işaretli bendi uyarınca, birleştirilerek ve ilgili diğer dosyanın esas kaydının kapatılmasından sonra tek bir dosya haline gelen ve bu haliyle de tek bir karar ile sonuca bağlanan dosyada tek vekâlet ücretine hükmedilmesi gerektiği gerekçesiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 1., 4. ve 5. Vergi Dava Dairelerinin kararlarında yer verilen hukuksal nedenler ve gerekçeyle aynı doğrultuda giderilmesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanının bu yöndeki talebini uygun gören İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 14/11/2023 tarih ve E:2023/85, K:2023/85 sayılı kararıyla istenmiştir.

Devamı için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/06/20240628-27.pdf

 

Sıra No 5101   Sıra No 5102   Sıra No 5103   Sıra No 5104   Sıra No 5105

Yazar: Bahar Çakıroğulları