26.06.2024 98120685 Ukrayna kişisel kara taşıtları süre uzatımı için şartlar ve başvuru tarihine göre ceza uygulaması

Emir Gümrük > Mevzuat > Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler > 26.06.2024 98120685 Ukrayna kişisel kara taşıtları süre uzatımı için şartlar ve başvuru tarihine göre ceza uygulaması

26.06.2024 98120685 Ukrayna kişisel kara taşıtları süre uzatımı için şartlar ve başvuru tarihine göre ceza uygulaması

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

0:00 0:00
100

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-72093537-225.99

Konu   :Ukrayna Plakalı Taşıtlar-Süre Uzatımı

 

 

26.06.2024 / 98120685

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :a) 18.03.2022 tarihli ve E-72093537-225.99-00072969935 sayılı yazımız.

b) 14.04.2022 tarihli ve E-72093537-225.99-00073805462 sayılı yazımız.

c) 08.11.2022 tarihli ve E-72093537-225.99-00079755960 sayılı yazımız.

ç) 16.12.2022 tarihli ve E-72093537-225.99-00080973407 sayılı yazımız.

d) 14.03.2023 tarihli ve E-72093537-225.99-00083560674 sayılı yazımız.

e) 06.06.2023 tarihli ve E-72093537-225.99-00086131173 sayılı yazımız.

f) 14.12.2023 tarihli ve E-72093537-225.99-00091965423 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılarımız ile;

– Bakanlık Makamının 17.03.2022 tarihli ve 72964694 sayılı Onayı ile, 24.02.2022 tarihi itibariyle Ukrayna`da yaşayan kişilerin Türkiye’ye anılan ülkede tescilli taşıtları ile birlikte giriş yapmak istemeleri durumunda taşıtlarına 90 gün geçici ithal izni verilmesi; süre sonunda savaş ve olağan dışı durumun devam etmesi halinde hak sahibinin talebi üzerine 90’ar gün süre uzatımı yapılmasının uygun bulunduğu,

– Ayrıca, şartları sağlayarak yurda giriş yapan Ukrayna plakalı taşıtların süre uzatım taleplerinin Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 17 nci maddesi çerçevesinde gümrük müdürlüklerince sonuçlandırılması,

– Diğer taraftan, Ukrayna’da yaşanan durum nedeniyle taşıtları ile birlikte ülkemize gelen şahıslar nedeniyle yabancı plakalı araç işlemlerindeki yoğunluğun arttığı hususu dikkate alınarak, geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan ve yurtta kalma süresi sona eren Ukrayna plakalı kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtları için süre sonunun, herhangi bir başvuru aranmaksızın 31.12.2022 tarihi olarak belirlendiği,

– Bilahare yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu süre yeniden belirlenmiş ve mevcut durumda ilgi (f)`de kayıtlı yazımız ile söz konusu süre sonunun 30.06.2024 tarihi olarak belirlendiği,

bildirilmişti.

Bilindiği üzere, geçici ithal edilen taşıtların sürelerini aşmaları durumunda aşılan süreye bağlı olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238 inci maddesinin birinci fıkrası veya 241 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına göre usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.

Gümrük Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde savaş hali mücbir sebep ve beklenmeyen haller arasında sayılmıştır.

Ayrıca, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları: “(1) Taşıt sahipleri, sürücüleri veya firma yetkilileri tarafından herhangi bir gümrük idaresine süresi içerisinde yapılacak müracaatla; kaza, yangın gibi beklenmeyen haller, herkesçe bilinen olağan dışı durumlar, hastalık ve tutukluluk hali gibi olayların taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde cereyan ettiğinin resmi belgelerle ispatlanması ya da ihracatçının yükünü zamanında tedarik edememesi nedeniyle yüklemenin gecikmesi hâlinde bunun ihracatçıdan alınacak belge ile kanıtlanması durumunda, süre uzatım talebinde bulunabilirler.

(2) Süre uzatımına ilişkin dilekçelerin taşıtın yurtta kalma süresi içerisinde verilmesi esastır.Ancak müracaatın taşıtın yurtta kalma süresinden sonra olması ve talebin uygun bulunması hâlinde Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanarak işlem tesis edilir.”,

Anılan Tebliğin 37 inci maddesi “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.”,

hükmünü amirdir.

Bu itibarla, Ukrayna`daki savaş ve olağan dışı durumun devam etmesi nedeniyle;

(1) Anılan ülkede tescilli kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına ilişkin olarak 31.07.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) en yakın gümrük idaresine süre uzatımı için başvuru yapılması gerekmekte olup, en geç 16.08.2024 tarihine kadar işlemlerin tamamlanması durumunda süre aşımı ve anılan Tebliğin 17 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca cezai işlem uygulanmadan,

(2) 31.07.2024 tarihinden sonra başvuru yapılması ve 16.08.2024 tarihine kadar işlemlerin tamamlanması durumunda, süre aşımı ve anılan Tebliğin 17 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca cezai işlem uygulanarak,

(3) 31.07.2024 tarihinden sonra başvuru yapılması ve 16.08.2024 tarihine kadar işlemleri tamamlanmamış ve süre aşımı nedeniyle İçişleri Bakanlığı birimlerince (emniyet ve jandarma) yakalanmamış taşıtlara, süre aşımı ve anılan Tebliğin 17 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca cezai işlem uygulanarak,

taşıt ve oturum izni dahil gerekli kontroller yapılmak suretiyle 31.12.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) süre uzatımı yapılması uygun bulunmuştur.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı birimlerince yapılan yol kontrollerinde mağduriyet yaşanmamasını teminen, 16.08.2024 tarihine kadar söz konusu taşıtlara süre aşımı nedeniyle işlem yapılmaması yönünde bildirimde bulunulacaktır.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

Sıra No 5104   Sıra No 5105   Sıra No 5106   Sıra No 5107   Sıra No 5108

Yazar: Bahar Çakıroğulları