12.06.2024 97852233 Serbest dolaşımda olan ve serbest bölgeden ithal edilen eşya için bilgede düzenleme ve yapılacaklar

Emir Gümrük > Mevzuat > Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler > 12.06.2024 97852233 Serbest dolaşımda olan ve serbest bölgeden ithal edilen eşya için bilgede düzenleme ve yapılacaklar

12.06.2024 97852233 Serbest dolaşımda olan ve serbest bölgeden ithal edilen eşya için bilgede düzenleme ve yapılacaklar

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

0:00 0:00
100

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-40216608-010.06.01

Konu   :Türkiye’de Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın

Serbest Bölgeden Türkiye’ye İthali Konulu

2024/9 Sayılı Genelge

 

 

12.06.2024 / 97852233

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :a) 4.9.2014 tarihli, 2561362 sayılı yazımız.

b) 12.6.2024 tarihli 97823128 sayılı yazımız.

İlgi (b) yazımız ekinde 2024/9 sayılı Genelge iletilmiştir.

Mezkur Genelge konusu Türkiye’de serbest dolaşımda bulunan eşyanın serbest bölgeden Türkiye’ye ithaline ilişkin olarak İthalat ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlükleri ile yapılan yazışmalar çerçevesinde;

Türkiye’de serbest dolaşımda olduğunu gösteren gümrük statü belgesi eşliğinde ihracat beyannamesiyle serbest bölgeye konulan eşyanın; değişikliğe uğramadan Türkiye’ye ithalinde ya da serbest bölgede üretimde kullanılmasını müteakip nihai ürünün ithalinde vergilendirmenin girdiler üzerinden talep edilmesi halinde gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi, ek mali yükümlülük, dampinge karşı vergi ve subvansiyona karşı telafi edici vergi tahsil edilmeksizin işlemler tekemmül ettirilecektir.

Bu çerçevede, Türkiye’de serbest dolaşımda olduğunu gösteren gümrük statü belgesi eşliğinde ihracat beyannamesiyle serbest bölgeye konulan eşyanın ithalinde aşağıdaki durumlara ilişkin olarak BİLGE Sisteminde düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır:

– Söz konusu eşyanın, değişikliğe uğramadan Türkiye’ye ithalinde, BİLGE Sisteminde SBSDE kodu seçilerek ilgi (a)’da kayıtlı yazımızda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.

– Söz konusu eşyanın, serbest bölgede üretimde kullanılmasını müteakip nihai ürünün ithalinde girdiler üzerinden vergilendirme yapılmasının talep edilmesi halinde SBSDG kodu seçilecek, beyannamenin 44 no.lu hanesine Gümrük Statü Belgesi ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün düzenlemeleri kapsamında yer alan Üretim Takip Formu eklenecektir.

– SBSDG kodunun seçilmesi durumunda muayene memurlarınca; gümrük statü belgesinin söz konusu eşyaya ilişkin olduğunun, gümrük statü belgesinin incelenmesi suretiyle eşyanın Türkiye’de serbest dolaşımda olduğunun ve Üretim Takip Formu üzerinden söz konusu eşyanın girdi olarak kullanıldığının kontrol edilmesi suretiyle işlem yapılacaktır.

Diğer taraftan, serbest bölgede üretilen eşyaya ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin 431 inci maddesi uyarınca girdiler üzerinden vergilendirme yapılmasının talep edilmesi ve nihai ürünün 2014/9 sayılı Genelge kapsamı dışında girdi ihtiva etmesi halinde bahse konu girdilerin gümrük vergileri, meri İthalat Rejim Kararı ve sair mevzuata göre hesaplanacaktır. Üretim Takip Formu üzerinden de gerekli kontroller yapılacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

Sıra No 5095   Sıra No 5096   Sıra No 5097   Sıra No 5098

Yazar: Bahar Çakıroğulları