Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 6923

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 6923

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 6923YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 6923

10.03.2023 Tarih ve 32128 Sayılı R.G.

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1 – 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yatırımlara” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımlara” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 –  Aynı Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(dd) US-97 kodu 2519.0.04 olan vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları üretimine yönelik yatırımlar (depremde hasar önleyici sismik izolasyon cihazı, epoksi kaplı öngerme halatı vb.).”

MADDE 3 – Aynı Kararın 24 üncü maddesinin onuncu fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “yatırımların” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen lisanssız güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Karara aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16- (1) 6/2/2023 tarihinden önce müracaat edilen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde yapılmakta olan yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin süresi herhangi bir talep alınmaksızın üç yıl uzatılmış sayılır. Bu fıkra hükmü, geçici 14 üncü maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanabilir.

GEÇİCİ MADDE 17- (1) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesindeki yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgeleri ile 31/12/2024 tarihine kadar yapılacak müracaatlara istinaden bu illerde ve ilgili ilçede düzenlenecek yatırım teşvik belgeleri kapsamında;

a) Yatırımların finansmanı için kullanılan kredilere ve yapılan finansal kiralama borçlanmalarına ilişkin 11 inci maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen geri ödeme yükümlülüklerinin, 3/2023 dönemi vadesinden 3/2025 dönemi vadesine kadar (belirtilen dönem vadeleri de dâhil) yerine getirilememesi durumunda, faiz veya kâr payı desteği ödemeleri açısından geri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmediği yönünde işlem tesis edilmez ve geri ödeme yükümlülüğünün ödeme tarihlerinden sonra yerine getirilmesi durumunda ise yükümlülüğün vadesinde yerine getirildiği kabul edilerek destek ödemesi yapılır.

b) Kullanılan kredinin bakiye kısmının tahsil ve tasfiyesi için kullanılacak ve teşvik belgesinin yatırım süresi içinde aracı kurum tarafından Bakanlığa bildirimi yapılacak olan yeniden finansman kredisi ilave bir kredi olarak değerlendirilmez.”

MADDE 5 – Aynı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunda Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Sivas illerine karşılık gelen satırlara “6” sektör kodu eklenmiş ve aynı tablonun 9 numaralı dipnotunun (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 –  Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Sıra No 4519   Sıra No 4520   Sıra No 4521

Yazar: Bahar Çakıroğulları