Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN

KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından: 09.03.2024 Tarih ve 32484 Sayılı R.G.

MADDE 1- 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Mazeretli” ibaresi “TİM tarafından yapılan görevlendirme haricinde mazeretli” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “yetki bölgeleri göz önünde bulundurulmak suretiyle,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “bütçe giderleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “denk,” ibaresi eklenmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “1/2’si” ibaresi “3/4’ü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4980   Sıra No 4981   Sıra No 4982

Yazar: Bahar Çakıroğulları