Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, MİNERAL VE MİKROBİYAL

KAYNAKLI GÜBRELERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: 04.04.2024 Tarih ve 32510 Sayılı R.G.

MADDE 1- 23/2/2018  tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Sadece organik tarımda kullanılmak üzere Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan ürünler kullanılarak üretilen yumuşak fosfat kayası içerikli ürünlere tescil belgesi düzenlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İthal veya üretilmiş ürünlere uyum

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle yapılan değişikliklere altı ay içerisinde uyum sağlanması zorunludur.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilmiş veya üretilmiş bulunan bu Yönetmelik kapsamındaki ürünler son kullanma tarihine kadar piyasada bulunabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinin  “B-NP’li Organomineral Gübreler” başlıklı bölümünün 1 numaralı satırında yer alan “NP’li Katı Organomineral Gübre” ürününün “Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler” sütunu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı ekin “D-NPK’lı Organomineral Gübreler” başlıklı bölümünün 1 numaralı satırında yer alan “NPK’lı Katı Organomineral Gübre” ürününün “Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler” sütunu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Temel cüruf, kısmi çözünür hale getirilmiş fosfat kayası, kısmen çözünebilen magnezyumlu fosfat kayası, dikalsiyum fosfat, kalsine fosfat, aluminyum-kalsiyum fosfat ve öğütülmüş yumuşak fosfat kayası eklenmeksizin azotlu ve fosforlu kimyevi gübrelerin bu Yönetmeliğin Ek-1 ve/veya Ek-3 ve/veya Ek-4’te belirtilen ürünlerle karışımı veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürün.”

“Temel cüruf, kısmi çözünür hale getirilmiş fosfat kayası, kısmen çözünebilen magnezyumlu fosfat kayası, dikalsiyum fosfat, kalsine fosfat, aluminyum-kalsiyum fosfat ve öğütülmüş yumuşak fosfat kayası eklenmeksizin azotlu ve fosforlu ve potasyumlu kimyevi gübrelerin (potasyum hidroksit hariç) bu Yönetmeliğin Ek-1 ve/veya Ek-3 ve/veya Ek-4’te belirtilen ürünlerle karışımı veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürün.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan “Organik Kaynaklı Ürünler” başlıklı tablonun 1 numaralı satırında yer alan “Kaplama Gübre” ürününün “Ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler” sütunu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Leonardite, organik yapıştırıcı ilave edilerek 50-90 derece sıcaklıkta, mikronize edilen organik hammaddenin, temel cüruf, kısmi çözünür hale getirilmiş fosfat kayası, kısmen çözünebilen magnezyumlu fosfat kayası, dikalsiyum fosfat, kalsine fosfat, aluminyum-kalsiyum fosfat ve öğütülmüş yumuşak fosfat kayası eklenmeksizin elde edilmiş inorganik gübrelere püskürtülerek kaplanması sonucu elde edilen ürün.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Sıra No 5010   Sıra No 5011   Sıra No 5012   Sıra No 5013   Sıra No 5014

Yazar: Bahar Çakıroğulları