Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 8412)

Emir Gümrük > Mevzuat > Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler > Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 8412)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 8412)

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

0:00 0:00
100

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

Karar Sayısı: 8412

27.04.2024 Tarih ve 32529 Sayılı R.G.

Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara geçici 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 25- İstanbul Üniversitesinde Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerinde görev almak üzere musiki paleograf ve icracısı unvanlı sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilenlerin sayısı onbiri, istihdam süreleri 15/02/2028 tarihini geçemez. Bunların istihdamında bu Esaslara ekli 2 sayılı cetveldeki pozisyon unvanlarına ilişkin sınav yöntemi aynı usul ve esaslarla uygulanır.

İstanbul Üniversitesinde musiki paleograf ve icracısı unvanlı personelin yürüttüğü hizmetlere ilişkin proje kapsamında personel istihdam edilemez. İstanbul Üniversitesi adına Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezinde musiki paleograf ve icracısı unvanlı personelin yürüttüğü hizmetlere ilişkin çalıştırılmak üzere ilgili mevzuatına göre ihdas veya vize edilen ya da açıktan alım izni verilen karar/işleme göre proje kapsamında istihdam edilenlerin pozisyonları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından geçerli olmak üzere iptal edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (IV) sayılı cetvelin İstanbul Üniversitesine ait bölümünden çıkarılmıştır. İptal edilen pozisyonlar bir ay içerisinde Kamu Personeli Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.”

MADDE 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

Sıra No 5036   Sıra No 5037   Sıra No 5038   Sıra No 5039   Sıra No 5040

Yazar: Bahar Çakıroğulları