Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Karar Sayısı 5815

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Karar Sayısı 5815

Yayınlayan: admin
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

Karar Sayısı: 5815

21.07.2022 tarih ve 31899 sayılı R.G.

Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “kapsamında eser başı veya temsil başı ücret karşılığı çalıştırılanlar” ibaresi “kapsamında; eser başı veya temsil başı ücret karşılığı çalıştırılanlar ile ücreti saat karşılığı belirlenmiş olanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Esasların eki 5 SAYILI CETVEL (BİR YILDAN AZ SÜRELİ HİZMETLERE İLİŞKİN CETVEL)’in 4 üncü satırının;

a) “HİZMET” sütunu “Sanatsal faaliyetler kapsamında temsil başı, eser başı ve yürütülecek diğer sanatsal çalışmalar ile figüranlık çalışmaları” şeklinde değiştirilmiştir.

b) “ADET” sütununun “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü için” kısmına “Figüran 3.360 adam/ay” satırından önce gelmek üzere “-65 yaş üstü sanatçı (yılda 30 kişiyi geçmemek üzere),” satın eklenmiştir.

c) “TAVAN ÜCRET” sütununun sonuna “*65 yaş üstü sanatçı için saat ücreti: 295 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar” satırı eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

Yazar: admin