Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Emir Gümrük > Mevzuat > Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler > Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

0:00 0:00
100

SAFKAN ARAP VE İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜ, KAYITLARI,

İTHALAT VE İHRACATI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: 05.05.2024 Tarih ve 32537 Sayılı R.G.

MADDE 1- 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“t) Yarış Müessesesi: 6132 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükümlerine göre yurt içinde at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisansların devredilmiş olduğu lisans sahibini,”

“aa) Yüklenici: Yarış Müessesesi tarafından, 6132 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde belirtilen lisanslar kapsamındaki iş ve hizmetlerin yaptırılması amacıyla kendisiyle özel hukuk sözleşmesi imzalanan tüzel kişiyi,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan “Yarış müessesesine yatırıldığına” ibaresi “Yüklenici tarafından tahsil edildiğine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “yarış müessesesine” ibaresi “Yükleniciye” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “yarış müessesesi” ibaresi “Yüklenici” şeklinde, (c) bendinde yer alan “yarış müessesesinden” ibaresi “Yükleniciden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 31/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yarış müessesesine” ibaresi “Yükleniciye” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Sıra No 5049   Sıra No 5050   Sıra No 5051   Sıra No 5052   Sıra No 5053

Yazar: Bahar Çakıroğulları