Resmi İlan Fiyatlarının Ekli Tarifede Gösterildiği Şekilde Tespit Edilmesi ile 23/2/2022 Tarihli ve 5205 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar Sayısı 6538

Resmi İlan Fiyatlarının Ekli Tarifede Gösterildiği Şekilde Tespit Edilmesi ile 23/2/2022 Tarihli ve 5205 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar Sayısı 6538

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Resmi İlan Fiyatlarının Ekli Tarifede Gösterildiği Şekilde Tespit Edilmesi ile 23/2/2022 Tarihli ve 5205 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar Sayısı 6538RESMİ İLAN FİYATLARININ EKLİ TARİFEDE GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE TESPİT EDİLMESİ İLE 23/2/2022 TARİHLİ VE 5205 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 6538

13.12.2022 tarih ve 32042

Resmi ilan fiyatlarının ekli tarifede gösterildiği şekilde tespit edilmesi ile 23/2/2022 tarihli ve 5205 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına; Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun teklifi üzerine, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 39 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir

MADDE 1– (1) Resmi ilanların yayın ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçüm ile elde edilen sütun-santim birimi esas alınmak suretiyle hesap edilir.

(2) İlan metinlerinin dizgisinde “Arial” yazı karakteri kullanılması zorunludur.

(3) Günlük fiili satışı 50 bin adetten az olmayan gazetelerde yayınlanacak resmi ilan metinlerinin;

a) Yazı karakterinin 9 punto olması,

b) 5 santimetrelik kısımda en az 14 satır yazı bulunması,

c) Tek sütun genişliğinin 32 milimetre olması,

zorunludur.

(4) Günlük fiili satışı 50 bin adetten az olan gazetelerde yayınlanacak resmi ilan metinlerinin;

a) Yazı karakterinin 10 punto olması,

b) 5 santimetrelik kısımda en az 12 satır yazı bulunması,

c) Tek sütun genişliğinin 37 milimetre olması,

zorunludur.

(5) Sütun aralarındaki boşluk 3 milimetre olarak hesaplamaya dâhil edilir.

(6) Resmi ilan başlıklarının ilan metinleri ile orantılı olması için ilan metni başlık dâhil iki yüz sütun-santim üzerindeki resmi ilanların başlıklarının en fazla 24 punto, yüz ve iki yüz sütun-santim arasındakilerin en fazla 20 punto, elli ve yüz sütun-santim arasındakilerin 16 punto, elli sütun-santimin altındakilerin ise en fazla 14 punto olması zorunludur.

(7) Anılan resmi ilanların yayın öncesindeki dizgi tertip işlemlerinin;

a) İlan başlığı ile ilan metni arasının 3 milimetre,

b) İlan çerçeve kalınlığının 0,5 milimetre, ilan metni ile çerçeve arasındaki boşlukların 3 milimetre,

c) Kelime araları bir boşluk karakteri,

olacak şekilde yapılması gerekmektedir.

(8) Daha büyük puntolu harflerle ve/veya daha dar sütuna dizilen ilanlar ile satır ve kelime aralarında gereğinden fazla boşluk bırakılan resmi ilanların bedelleri yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde kıyasen hesaplanır.

MADDE 2– (1) Resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti;

a) Günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındaki gazeteler için 70 Türk Lirasıdır.

b) Günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin üzerindeki gazeteler için 100 Türk Lirasıdır.

(2) Bu maddede belirtilen ücretlere KDV dâhil değildir.

MADDE 3– (1) Herhangi bir mevzuat hükmü gereğince elektronik ortamda yayın zorunluluğu bulunan resmi ilanların Basın İlan Kurumu ilan portalı “ilan.gov.tr”de yayını, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre fiyatlandırılır.

MADDE 4– (1) Resmi ilanların tahmini bedelleri, Basın İlan Kurumunun tespit edeceği esaslara göre, ilanı verenler tarafından peşin olarak Kuruma ödenir ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılır.

(2) Kanuni sebeplerden ötürü tahmini ilan bedellerini peşin ödeyemeyen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, faturanın kendilerine ulaşmasını müteakiben borçlarını derhal öderler.

MADDE 5– (1) Bu Tarife, Resmi Gazete’de yayımını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer.

Sıra No 4278   Sıra No 4279   Sıra No 4280   Sıra No 4281

Yazar: Bahar Çakıroğulları