Pakistan İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Sayısı 7185

Pakistan İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Sayısı 7185

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA

KARAR

Karar Sayısı: 7185

01.05.2023 Tarih ve 32177 Sayılı R.G.

Ekli “Pakistan İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 7436 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 24/3/2023 tarihli ve 6994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması uyarınca, Pakistan İslam Cumhuriyeti menşeli bazı eşyanın ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Tarife kontenjanları

MADDE 2- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) belirtilen Pakistan İslam Cumhuriyeti menşeli eşya için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.

İthalat vergileri

MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, söz konusu tabloda ilgili eşyanın karşısında gösterilen gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülük uygulanır. Eşyanın karşısında bir dipnota atıf olması halinde ilgili dipnotta yer alan hükümler uygulanır. Tarife kontenjanı dışında kalan ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler uygulanır.

Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Kontenjan dönemleri

MADDE 5- (1) Ekli tabloda yer alan tarife kontenjanı miktarları bir takvim yılında dağıtılacak olan miktarları göstermekte olup, her takvim yılında yeniden dağıtılır.

Diğer mevzuat

MADDE 6- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Karar 1/5/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

TABLO

GTİP Eşyanın Tanımı Tarife Kontenjanı Miktarı (Ton) İthalat Vergileri
0701.90 Diğerleri 500 0
0910.91 Diğer baharat 200 0
1005.90 Diğerleri 1.000 0
1006.30 Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın) 18.000 i
1207.40.90.00.12 Soyulmuş 750 0
2009.79.98.00.00 Diğerleri 500 i

i: İthalat Rejimi Kararında “DÜ” için geçerli olan gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülüklerin %50`si uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No 4590   Sıra No 4592   Sıra No 4593   Sıra No 4594   Sıra No 4595

Yazar: Bahar Çakıroğulları