Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ İhracat 2023-4

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ İhracat 2023-4

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN VE FLORLU

SERA GAZLARININ İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(İHRACAT: 2023/4)

 Ticaret Bakanlığından: 28.04.2023 Tarih ve 32174 Sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişiklikleri ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişiklikleri ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri çerçevesinde Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te ve 4/3/2021 tarihli ve 7295 sayılı Yirmi Sekizinci Taraflar Toplantısında Üzerinde Mutabakata Varılan Montreal Protokolüne Yönelik Değişikliğin (Kigali Değişikliği-2016) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun çerçevesinde Ek-4’te gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyanın ihracına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci maddesi ile 7/4/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik, 29/6/2022 tarihli ve 31881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Başvuru: Hidroflorokarbon kontrol belgesi başvurularını,

c) Faaliyet Raporları Veri Tabanı (FARAVET): Florlu sera gazları veya diğer florlu maddeleri ürün veya ekipman içerisinde veya dökme eşya olarak ithal eden, ihraç eden ya da bu gazları veya maddeleri kullanan, geri kazanan, geri dönüştüren, ıslah eden veya imha eden işletmeler tarafından sunulan yıllık raporları, kota tahsisi ve lisans modülünü içeren elektronik veri tabanını,

ç) GTİP : Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) GTP : Eşyanın gümrük tarife pozisyonunu,

e) Hidroflorokarbon: Ek-4’te listelenen maddeleri ve/veya bu maddelerden en az birini içeren karışımları,

f) Islah: Geri kazanılan florlu sera gazlarının veya diğer florlu maddelerin kullanım amacı göz önünde bulundurularak, saf madde performans standardına geri döndürülmesi için işlenmesini ve işlevsellik niteliğinin yükseltilmesini,

ifade eder.

İhracat işlemleri

MADDE 4- (1) Montreal Protokolü’nün Pekin değişiklikleri uyarınca, Pekin değişikliklerine taraf olmayan (Ek-A’da yer almayan) ülkelere Ek-1 ve Ek-2’de GTİP’leri ile tanımları belirtilen malların ihracatı yapılamaz.

(2) Ek-4’te listelenen kimyasalların ihracatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabidir.

(3) 10/5/2023 tarihinden itibaren Ek-4`te listelenen kimyasalların dökme olarak saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş hidroflorokarbon olarak ihracında, her bir sevkiyat için hidroflorokarbon kontrol belgesi aranır.

(4) Ek-4’te listelenen kimyasalları dökme halde kap içerisinde ihraç etmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kontrol belgesi almak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının FARAVET programına kayıt olmaları zorunludur.

(5) Ek-4’te listelenen kimyasalların dökme halde kap içerisinde ihracatına ilişkin düzenlenen her bir kontrol belgesi tek bir sevkiyat için geçerlidir. Kontrol belgesi, başvuru sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulan fatura, eşyanın ihracatı dışında kullanılamaz ve gümrük beyannamesinin kapanmasını takiben geçerliliğini yitirir.

(6) Hidroflorokarbon ihracat kontrol belgesinin kapatma işlemi FARAVET üzerinden uygulama kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde ihracatçı firma tarafından sevkiyatın gerçekleşmesini müteakip en geç 15 takvim günü içerisinde yapılır. Sevkiyatın gerçekleşmemesi durumunda da ihracatçı, belge kapatmasını FARAVET üzerinden yapar.

(7) Hidroflorokarbon kontrol belgesinin geçerlilik süresi başvurunun yapıldığı takvim yılının bitmesiyle sona erer.

(8) Hidroflorokarbon kontrol belgesi devredilemez.

(9) Hidroflorokarbon kontrol belgesi, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(10) Ek-4’te yer alan kimyasalların ihracatında düzenlenen hidroflorokarbon kontrol belgesi birden fazla gümrük beyannamesi için kullanılamaz. Birden fazla kimyasalın aynı hidroflorokarbon kontrol belgesi ile ihracatı mümkündür.

İhracat kısıtlamaları

MADDE 5- (1) Aşağıdaki tabloda belirtilen maddeler ve bu maddelerden herhangi birini içeren Ek-3/A’da GTİP ve tanımları belirtilen mallar ile söz konusu tabloda belirtilen mallardan herhangi biri ile çalışan Ek-3/B’de GTİP ve tanımları belirtilen malların ihracatı yasaktır.

GTİP MALLARIN TANIMI
2903.14.00.00.00 Karbon tetraklorür
2903.19.10.00.00 1,1,1-Trikloroetan (metilkloroform)
2903.73.00.00.00 Diklorofloroetanlar
2903.74.00.00.00 Klorodifloroetanlar
2903.76.10.00.00 Bromoklorodifloron
2903.76.20.00.00 Bromotrifloron
2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar
2903.77.10.00.00 Triklorofloron
2903.77.20.00.00 Diklorodifloron
2903.77.30.00.00 Triklorotrifloroetanlar
2903.77.40.00.00 Diklorotetrafloroetanlar
2903.77.50.00.00 Kloropentafloroetan
2903.77.90.00.00 Diğerleri
3808.91.90.00.11 Bromoklorn ya da bromon (Metil bromür) içerenler
3824.71.00.00.11 R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodifloron)] karışımı
3824.74.00.00.12 142B [(Klorodifloroetan),
R-22 (klorodifloron)] karışımı

(2) Birinci fıkradaki tabloda yer alan 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP’li maddeleri içeren Ek-3/A’da yer alan 8424.10 GTİP’li malların ihracatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabidir.

Tebliğde yer almayan hususlar

MADDE 6- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7- (1) 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Tebliğin;

a) 4 üncü maddesinin iki ila onuncu fıkraları 10/5/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Ek-1

G.T.İ.P. Malın Tanımı
2903.39.11.00.00 Bromon (metil bromür)
2903.79.21.00.00 Flordibrom n
Bromdiflor n
Florbrom n
Flortetrabrom n
Diflortribrom n (tüm izomerleri)
Dibromtriflor etan (tüm izomerleri)
Bromtetraflor etan (tüm izomerleri)
Flortribrom etan (tüm izomerleri)
Diflordibrom etan (tüm izomerleri)
Bromtriflor etan (tüm izomerleri)
Flordibrom etan (tüm izomerleri)
Bromdiflor etan (tüm izomerleri)
Florbrom etan (tüm izomerleri)
Florhekzabrom propan (tüm izomerleri)
Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri)
Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri)
Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri)
Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri)
Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri)
Florpentabrom propan (tüm izomerleri)
Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri)
Triflortribrom propan (tüm izomerleri)
Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri)
Brompentaflor propan (tüm izomerleri)
Flortetrabrom propan (tüm izomerleri)
Diflortribrom propan (tüm izomerleri)
Dibromtriflor propan (tüm izomerleri)
Bromtetraflor propan (tüm izomerleri)
Flortribrom propan (tüm izomerleri)
Diflordibrom propan (tüm izomerleri)
Bromtriflor propan (tüm izomerleri)
Flordibrom propan (tüm izomerleri)
Bromdiflor propan (tüm izomerleri)
Florbrom propan (tüm izomerleri)
3808.92.20.00.11 Bromoklorn ya da bromon (Metil bromür) içerenler
3808.92.90.00.11 Bromoklorn ya da bromon (Metil bromür) içerenler
3808.93.27.00.11 Bromoklorn ya da bromon (Metil bromür) içerenler
3808.93.30.00.11 Bromoklorn ya da bromon (Metil bromür) içerenler
3808.93.90.00.11 Bromoklorn ya da bromon (Metil bromür) içerenler
3808.94.90.00.11 Bromoklorn ya da bromon (Metil bromür) içerenler
3808.99.10.00.11 Bromoklorn ya da bromon (Metil bromür) içerenler
3808.99.90.00.11 Bromoklorn ya da bromon (Metil bromür) içerenler

 

 

Ek-2

G.T.İ.P. Malın Tanımı
2903.71.00.00.00 Klorodifloron
2903.72.00.00.00 Diklorotrifloroetanlar
2903.75.00.00.00 Dikloropentafloropropanlar
2903.78.00.00.00 Diğer perhalojenlenmiş türevler
2903.79.11.00.11 Flordiklorn
2903.79.11.00.13 Klorflorn
2903.79.11.00.14 Flortetrakloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.15 Diflortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.17 Klortetrafloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.18 Flortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.21 Diklordifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.22 Klortrifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.25 Klorfloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.26 Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.27 Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.28 Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.31 Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.33 Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.34 Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.35 Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.36 Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.37 Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.38 Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.41 Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.42 Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.43 Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.44 Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.45 Flortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.46 Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.47 Klortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.48 Flordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.51 Klordiflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.52 Klorflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.59 Diğerleri
2903.79.19.00.19 Diğerleri
2903.79.21.00.00 Flordibrom n
Bromdiflor n
Florbrom n
Flortetrabrom n
Diflortribrom n (tüm izomerleri)
Dibromtriflor etan (tüm izomerleri)
Bromtetraflor etan (tüm izomerleri)
Flortribrom etan (tüm izomerleri)
Diflordibrom etan (tüm izomerleri)
Bromtriflor etan (tüm izomerleri)
Flordibrom etan (tüm izomerleri)
Bromdiflor etan (tüm izomerleri)
Florbrom etan (tüm izomerleri)
Florhekzabrom propan (tüm izomerleri)
Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri)
Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri)
Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri)
Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri)
Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri)
Florpentabrom propan (tüm izomerleri)
Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri)
Triflortribrom propan (tüm izomerleri)
Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri)
Brompentaflor propan (tüm izomerleri)
Flortetrabrom propan (tüm izomerleri)
Diflortribrom propan (tüm izomerleri)
Dibromtriflor propan (tüm izomerleri)
Bromtetraflor propan (tüm izomerleri)
Flortribrom propan (tüm izomerleri)
Diflordibrom propan (tüm izomerleri)
Bromtriflor propan (tüm izomerleri)
Flordibrom propan (tüm izomerleri)
Bromdiflor propan (tüm izomerleri)
Florbrom propan (tüm izomerleri)
2903.79.29.00.00 Diğerleri
2903.79.90.00.00 Diğerleri
3824.79.00.00.00 Diğerleri

 

Ek-3/A

G.T.İ.P. Malın Tanımı
3305.30.00.00.00 Saç spreyleri
3307.10.00.90.11 Yalnız traş jelleri
3307.10.00.90.19 Yalnız traş köpükleri
3307.20.00.00.00 Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar
3307.49.00.00.00 Yalnız sprey şeklinde olanlar
34.05 Yalnız sprey boya ve cilalar
38.08 Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
3910.00 Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
8424.10 Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-3/B

 

G.T.İ.P Malın Tanımı
84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dâhil) (87.01-87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç)
84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)

 

 

Ek-4

Hidroflorokarbonlar ve hidroflorokarbon içeren karışımlar

 

 

HİDROFLOROKARBONLAR

Sıra No  GTİP MADDE İSMİ
1 2903.41.00.00.00 Triflorn (HFC-23)
2 2903.42.00.00.00 Diflorn (HFC-32)
3 2903.43.00.00.11 Florn (HFC-41)
4 2903.43.00.00.12 1,2-difloroetan (HFC-152)
5 2903.43.00.00.13 1,1 – Difloretan (HFC-152a)
6 2903.44.00.00.11 Pentafloretan (HFC-125)
7 2903.44.00.00.12 1,1,1 – trifloretan (HFC-143a)
8 2903.44.00.00.13 1,1,2 – trifloretan (HFC-143)
9 2903.45.00.00.11 1,1,1,2 – tetrafloretan (HFC-134-a)
10 2903.45.00.00.12 1,1,2,2 -tetrafloretan (HFC-134)
11 2903.46.00.00.11 1,1,1,2,3,3,3 – heptaflorpropan (HFC-227ea)
12 2903.46.00.00.12 1,1,1,2,2,3 – hekzaflorpropan (HFC-236cb)
13 2903.46.00.00.13 1,1,1,2,3,3 – hekzaflorpropan (HFC-236ea)
14 2903.46.00.00.14 1,1,1,3,3,3 – hekzaflorpropan (HFC-236fa)
15 2903.47.00.00.11 1,1,1,3,3 – pentafloropropan (HFC-245fa)
16 2903.47.00.00.12 1,1,2,2,3 – pentaflorpropan (HFC-245ca)
17 2903.48.00.00.11 1,1,1,3,3 – pentaflorbütan (HFC-365mfc)
18 2903.48.00.00.12 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 – dekaflorpentan (HFC-43-10mee)
19 2903.49.90.00.00 Diğerleri (Yalnızca Floroetan (HFC-161))
 

HİDROFLOROKARBON İÇEREN KARIŞIMLAR

20 3827.51.00.00.10 R508A (%61 heksafloroetan (perfloroetan) (PFC-116) ve %39 trifloron (floroform) (HFC-23) içerenler)
21 3827.51.00.00.20

 

R508B (%54 heksafloroetan (perfloroetan) (PFC-116) ve %46 trifloron (floroform) (HFC-23) içerenler)
22 3827.51.00.00.90 Diğerleri
23 3827.59.00.00.00 Diğerleri
24 3827.61.00.00.10

 

R507A (%50 pentafloroetan (HFC-125) ve %50 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a) içerenler)
25 3827.61.00.00.20

 

R404A (%52 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a), %44 pentafloroetan (HFC-125) ve %4 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içerenler
26 3827.61.00.00.90 Diğerleri
27 3827.62.00.00.10 Yalnızca 1,1,1-trifloroetan ve pentafloroetan içerenler
28 3827.62.00.00.20 Yalnızca 1,1,1-trifloroetan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler
29 3827.62.00.00.30 Yalnızca difloron ve pentafloroetan içerenler
30 3827.62.00.00.40 Yalnızca difloron, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler
31 3827.62.00.00.50 R422D (%65,1 pentafloroetan (HFC-125), %31,5 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) ve %3,4 izobütan içerenler)
32 3827.62.00.00.60 R419A (%77 pentafloroetan (HFC-125), %19 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) ve %4 dimetil eter (R-E170) içerenler)
33 3827.62.00.00.90 Diğerleri
34 3827.63.00.00.10 Yalnızca 1,1,1-trifloroetan ve pentafloroetan içerenler
35 3827.63.00.00.15 Yalnızca 1,1,1-trifloroetan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler
36 3827.63.00.00.20 R410A (%50 pentafloroetan (HFC-125) ve %50 difloron (HFC-32) içerenler
37 3827.63.00.00.29 Diğerleri
38 3827.63.00.00.30

 

R407A (%40 pentafloroetan (HFC-125), %40 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) ve %20 difloron (HFC-32) içerenler)
39 3827.63.00.00.39 Diğerleri
40 3827.63.00.00.40

 

R452A (%59 pentafloroetan (HFC-125), %30 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %11 difloron (HFC-32) içerenler)
41 3827.63.00.00.49 Diğerleri
42 3827.63.00.00.90

 

R417A (%50 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %46,6 pentafloroetan (HFC-125) ve %3,4 bütan içerenler)
43 3827.63.00.00.99 Diğerleri
44 3827.64.00.00.10

 

Yalnızca 1,1,1-trifloroetan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler
45 3827.64.00.00.20

 

R407C (%52 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %25 pentafloroetan (HFC-125) ve %23 difloron (HFC-32) içerenler)
46 3827.64.00.00.21

 

R407F (%40 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %30 difloron (HFC-32) ve %30 pentafloroetan (HFC-125) içerenler)
47 3827.64.00.00.22

 

R407H (%52,5 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %32,5 difloron (HFC-32) ve %15 pentafloroetan (HFC-125) içerenler)
48 3827.64.00.00.29 Diğerleri
49 3827.64.00.00.90 Diğerleri
50 3827.65.00.00.10 Yalnızca difloron, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler
51 3827.65.00.00.20

 

R448A (%26 difloron (HFC-32), %26 pentafloroetan (HFC-125), %21 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %20 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %7 1,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234ze) içerenler)
52 3827.65.00.00.21

 

R449A (%25,7 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %25,3 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf), %24,7 pentafloroetan (HFC-125) ve %24,3 difloron (HFC-32) içerenler)
53 3827.65.00.00.29 Diğerleri
54 3827.65.00.00.90 Diğerleri
55 3827.68.00.00.10 R452B (%67 difloron (HFC-32), %26 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %7 pentafloroetan (HFC-125) içerenler)
56 3827.68.00.00.20 R455A (%75,5 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf), %21,5 difloron ( HFC-32) ve %3 karbondioksit içerenler)
57 3827.68.00.00.30 Yalnızca 1,1,1,3,3-pentaflorobütan (HFC-365mfc) ve 1,1,1,2,3,3,3-heptafloropropan (HFC-227ea) içerenler
58 3827.68.00.00.40

 

Yalnızca 1,1,1,3,3-pentaflorobütan (HFC-365mfc) ve 1,1,1,3,3-pentafloropropan (HFC-245fa) içerenler
59 3827.68.00.00.50

 

R450A (%58 1,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234ze) ve % 42 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içerenler)
60 3827.68.00.00.60

 

R513A (%56 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %44 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içerenler)
61 3827.68.00.00.90 Diğerleri
62 3827.69.00.00.12

 

R514A (%74,7 1,1,1,4,4,4-heksafloro-2-büten (HFC-1336mzz) ve %25, 3 trans-1,2-dikloroetilen içerenler)
63 3827.69.00.00.19 Diğerleri
64 3827.69.00.00.90 Diğerleri
65 3827.90.00.00.00 Diğerleri

 

 

Ek-A

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ KOPENHAG, PEKİN VE KİGALİ DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCI LİSTESİ

AFGANİSTAN HIRVATİSTAN NİUE
ALMANYA HİNDİSTAN NORVEÇ
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HOLLANDA ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ
ANDORRA HONDURAS ÖZBEKİSTAN
ANGOLA IRAK PAKİSTAN
ANTİGUA VE BARBUDA İRAN İSLAM CUMHURİYETİ PALAU
ARJANTİN İRLANDA PANAMA
ARNAVUTLUK İSPANYA PAPUA YENİ GİNE
AVRUPA BİRLİĞİ İSRAİL PARAGUAY
AVUSTRALYA İSVEÇ PERU
AVUSTURYA İSVİÇRE POLONYA
AZERBAYCAN İTALYA PORTEKİZ
BAHAMALAR İZLANDA ROMANYA
BAHREYN JAMAİKA RUANDA
BANGLADEŞ JAPONYA RUSYA FEDERASYONU
BARBADOS KAMBOÇYA SAMOA
BELÇİKA KAMERUN SAN MARİNO
BELİZE KANADA SAO TOME VE PRINCIPE
BENİN KARADAĞ SENEGAL
BEYAZ RUSYA KATAR SEYŞEL ADALARI VE BAĞLANTILARI
BHUTAN KAZAKİSTAN SIRBİSTAN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ KENYA SİERRA LEONE
BİRLEŞİK KRALLIK VE KUZEY İRLANDA KIRGIZİSTAN SİNGAPUR
BOLİVYA KİRİBATİ SLOVAKYA
BOSNA-HERSEK KOLOMBİYA SLOVENYA
BOTSVANA KOMORLAR BİRLİĞİ SOLOMON ADALARI
BREZİLYA KONGO CUMHURİYETİ SOMALİ
BRUNEİ KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ SRİ LANKA
BULGARİSTAN KORE CUMHURİYETİ ST VİNCENT VE GRENADİNLER
BURKİNA FASO KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ ST. KİTTS VE NEVİS
BURUNDİ KOSTA RİKA ST. LUCİA
CAPE VERDE KUVEYT SUDAN
CEZAYİR KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ SURİNAM
CİBUTİ KÜBA SURİYE
COOK ADALARI LAOS (HALK CUM.) SUUDİ ARABİSTAN
ÇAD LESOTHO ŞİLİ
ÇEK CUMHURİYETİ LETONYA TACİKİSTAN
ÇİN HALK CUMHURİYETİ LİBERYA TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ
DANİMARKA LİBYA TAYLAND
DOMİNİK CUMHURİYETİ LİHTENŞTAYN TİMOR-LESTE
DOMİNİKA LİTVANYA TOGO
EKVATOR LÜBNAN TONGA
EKVATOR GİNESİ LÜKSEMBURG TRİNİDAD VE TOBAGO
EL SALVADOR MACARİSTAN TUNUS
ENDONEZYA MADAGASKAR TUVALU
ERİTRE MALAVİ TÜRKMENİSTAN
ESTONYA MALDİV ADALARI UGANDA
ESVATİNİ KRALLIĞI MALEZYA UKRAYNA
ETİYOPYA MALİ UMMAN
FAS MALTA URUGUAY
FİJİ MARSHALL ADALARI ÜRDÜN
FİLDİŞİ SAHİLİ MAURİTİUS VANUATU
FİLİPİNLER MEKSİKA VATİKAN
FİNLANDİYA MISIR VENEZUELA
FRANSA MİKRONEZYA VİETNAM
GABON MOĞOLİSTAN YEMEN
GAMBİYA MOLDOVA YENİ ZELANDA
GANA MONAKO YUNANİSTAN
GİNE MORİTANYA ZAMBİA
GRENADA MOZAMBİK ZİMBABVE
GUATEMALA MYANMAR
GUINEA BISSAU NAMİBYA
GUYANA NAURU
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ NEPAL
GÜNEY SUDAN NİJER
GÜRCİSTAN NİJERYA
HAİTİ NİKARAGUA

 

 

Sıra No 4587   Sıra No 4588   Sıra No 4589

Yazar: Bahar Çakıroğulları