Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

KOZMETİK ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: 05.03.2024 Tarih ve 32480 Sayılı R.G.

MADDE 1- 8/5/2023 tarihli ve 32184 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak imalatçı, yurt içinde yerleşik gerçek veya tüzel bir kişiyi yazılı mutabakat ile yetkilendirerek sorumlu kişi olarak atayabilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Kılavuzlar

EK MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını göstermek amacıyla Kurumca gerekli kılavuzlar yayımlanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen süre boyunca, bu Yönetmeliğin 38 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Kozmetik Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine uygun olarak yapılmış bildirimin bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine uygun olduğu kabul edilir.

(3) 13 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ürün güvenlilik değerlendirmesi ile 14 üncü madde kapsamında hazırlanacak ürün bilgi dosyası bu Yönetmeliğin 38 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Kozmetik Yönetmeliği kapsamında bildirimi yapılan ürünler için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Ek II Kozmetik Ürünlerde Yasaklı Maddeler Listesi” başlıklı tablonun 1024 numaralı satırı Ek’teki şekilde değiştirilmiş, 1694 numaralı satırından sonra gelmek üzere Ek’teki satırlar eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Ek III Aşağıdaki Sınırlamalar Dışında Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler Listesi” başlıklı tablonun 125, 126, 158, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 168 numaralı satırları yürürlükten kaldırılmış; 45, 46, 70, 73, 86, 88, 109, 114, 122, 124, 131, 133, 154, 157, 175, 196, 324 numaralı satırları Ek’teki şekilde değiştirilmiş; 326 numaralı satırından sonra gelmek üzere Ek’teki satırlar eklenmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/03/20240305-4-1.pdf

 

Sıra No 4977   Sıra No 4978   Sıra No 4979   Sıra No 4980   Sıra No 4981

Yazar: Bahar Çakıroğulları