Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 7109

Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 7109

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
KÖMÜR İTHALATINA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK KONULMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 7109

20.04.2023 Tarih ve 32169 Sayılı R.G.

Ekli “Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 18/7/2016 tarihli ve 2016/9073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kömür İthalatında Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararın Geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önceki tarihlerde gümrüklere sunularak özet beyan verilmiş olanlar da dâhil, mülga geçici 2 nci maddede belirtildiği biçimde özet beyan verilen eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden günden itibaren en geç 30 gün içerisinde tescil edilmesi hâlinde, özet beyan kapsamı eşyaya ilişkin olarak bu Karar hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4572   Sıra No 4573   Sıra No 4574   Sıra No 4575   Sıra No 4576

Yazar: Bahar Çakıroğulları