İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ No 2023-5

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ No 2023-5

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ No 2023-5İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/5)

Ticaret Bakanlığından: 15.09.2023 Tarih ve 32310 Sayılı R.G. 

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 13/4/2023 tarihli ve 32162 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1) ile açılan korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2- (1) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu EK-1’de yer almaktadır.

Karar

MADDE 3- (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik pozisyonunda (GTİP) “poliesterlerden” ismiyle sınıflandırılmakta olan polyester elyafın İran menşeli olanlarının ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde birinci yıl %17, ikinci yıl %16,5 ve üçüncü yıl %16 oranında belirlenmesine ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına karar vermiştir.

G.T.İ.P. Madde Adı Ek Mali Yükümlülük (%)
1. Dönem 2. Dönem 3. Dönem
21/9/2023-20/9/2024 21/9/2024-20/9/2025 21/9/2025-20/9/2026
5503.20.00.00.00 Poliesterlerden %17 %16,5 %16

 

(2) Birinci fıkrada belirtilen önlem, ilgili Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girmesiyle uygulanmaya başlar.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 21/9/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230915-21-1.pdf

 

Sıra No 4707   Sıra No 4708   Sıra No 4709   Sıra No 4710   Sıra No 4711

Yazar: Bahar Çakıroğulları