İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2023-33

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2023-33

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2023-33İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/33)

Ticaret Bakanlığından:28.11.2023 Tarih ve 32383 Sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Akça Kontrplak Fabrikası San. ve Tic. A.Ş., Aydın Kontrplak Orman Ürünleri San. Nakl. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Erapan Orman Ürünleri Ltd. Şti., Petek Kontrplak San. ve Tic. A.Ş., Dülger Ağaç San. A.Ş., Sağlamlar Orman Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş. ve Epalsan Orman Ürünleri Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmaları tarafından yapılan başvuruya istinaden Malezya menşeli/çıkışlı 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “kontrplaklar” ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Bulgaristan: Bulgaristan Cumhuriyeti’ni,

c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

ç) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,

d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

e) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

f) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

g) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

ğ) Myanmar: Myanmar Birliği Cumhuriyeti’ni,

h) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ı) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

i) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’ni,

j) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 4- (1) Soruşturma konusu eşya, 22/5/2018 tarihli ve 30428 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/18) uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 GTP’leri altında yer alan “kontrplaklar” dır.

(2) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvuru ve mevcut durum

MADDE 5- (1) ÇHC menşeli 4412.13, 4412.14 ve 4412.19 GTP’leri altında sınıflandırılan “sadece ağaç levhalarından meydana gelen kontrplaklar (her bir katının kalınlığı 6 mm’yi geçmeyenler)” ithalatına yönelik olarak 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/28) uyarınca 240 ABD doları/m³ tutarında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 10/3/2010 tarihli ve 27517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6) uyarınca önleme konu ürünün tarife pozisyonunda gerçekleşen değişiklikler önleme yansıtılmış olup söz konusu önlemin 4412.10.00.00.00, 4412.31.10.00.00, 4412.31.90.00.00, 4412.32.10.00.00, 4412.32.90.00.00, 4412.39.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları için yürürlükte olduğu duyurulmuştur.

(3) 10/7/2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/16) ile tamamlanan birinci NGGS sonucunda, 4412.10, 4412.31, 4412.32 ve 4412.39 GTP’leri altında sınıflandırılan “kontrplaklar” ürünü ithalatına yönelik mevcut önlemin devamına karar verilmiştir.

(4) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/18) ile tamamlanan ikinci NGGS sonucunda, 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 GTP’leri altında sınıflandırılan “kontrplaklar” ürünü ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin 140 ABD doları/m³ tutarında uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

(5) 28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/45) çerçevesinde, ÇHC menşeli “kontrplaklar” ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlem Bulgaristan ve Vietnam menşeli/çıkışlı eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(6) ÇHC menşeli bahse konu eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Malezya ve Myanmar üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik olarak Akça Kontrplak Fabrikası San. ve Tic. A.Ş., Aydın Kontrplak Orman Ürünleri San. Nakl. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Erapan Orman Ürünleri Ltd. Şti., Petek Kontrplak San. ve Tic. A.Ş., Dülger Ağaç San. A.Ş., Sağlamlar Orman Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş. ve Epalsan Orman Ürünleri Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmalarınca yapılan başvuru üzerine Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmıştır.

(7) Gerçekleştirilen incelemede, Malezya’nın, aynı eşyada damping önlemine tabi bir diğer ülke olan Vietnam’dan kayda değer bir ithalatının bulunduğu ve söz konusu ithalatın inceleme döneminde artma eğiliminde olduğu hususundan hareketle Malezya ve Vietnam arasındaki inceleme konusu ürüne ilişkin ticaret de inceleme kapsamına dahil edilmiştir.

(8) Mezkûr önlemin etkisiz kılındığına ilişkin bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 6- (1) Yapılan inceleme kapsamında TÜİK özel ticaret sistemine göre açıklanan 2020-2023(1-9) dönemine ait ithalat verileri kullanılmıştır. Soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatı 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla 67 milyon ABD doları (55.302 ton), 102 milyon ABD doları (78.442 ton) olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalat 2022(1-9) ve 2023(1-9) dönemlerinde ise sırasıyla 68 milyon ABD doları (49.122 ton) ve 136 milyon ABD doları (130.215 ton) seviyelerindedir.

(2) Soruşturma konusu eşyanın genel ithalat birim fiyatları 2021-2023(1-9) dönemi için sırasıyla 1,21-1,30 ve 1,05 ABD doları/kg olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde ise birim fiyat 1,38 ABD doları/kg olmuştur.

(3) Söz konusu dönemde Malezya’dan gerçekleşen soruşturma konusu eşya ithalatı 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla 261 bin ABD doları (318 ton), 112 bin ABD doları (76 ton) olarak gerçekleşmiştir. Anılan ithalat 2022(1-9) ve 2023(1-9) dönemlerinde ise 112 bin ABD doları (76 ton) seviyesinden 7 milyon ABD doları (8.550 ton) seviyesine yükselmiştir.

(4) 2021-2023(1-9) döneminde Malezya’dan yapılan ithalat birim fiyatları sırasıyla 0,82-1,47 ve 0,83 ABD doları/kg olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu birim fiyat 2022 yılının ilk 9 ayında ise 1,47 ABD doları/kg seviyesindedir.

(5) Soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatında 2022(1-9) dönemi ile 2023(1-9) dönemi arasında artış yaşanmakla birlikte anılan dönemde Malezya’dan gerçekleşen ithalattaki artış çok daha dikkat çekicidir. Söz konusu eşyadan bahse konu dönemde gerçekleşen miktar bazında toplam ithalat 2,6 kat artarken Malezya’dan gerçekleşen kontrplak ithalatı ise yaklaşık 113 kat artış göstermiştir.

(6) Anılan dönemde Malezya’dan gerçekleşen soruşturma konusu eşya ithalat miktarının toplam ithalat içindeki payında ciddi bir artış meydana gelmiştir. 2021 yılı başında %0,6 olan söz konusu oran 2023(1-9) döneminde %7 seviyesine yükselmiştir.

(7) 2021-2023(1-9) dönemi itibarıyla Malezya’dan ithalatı gerçekleştirilen soruşturma konusu eşya ithalatı ortalama birim fiyatlarının, 4412.39 GTP kapsamı eşyanın 2022 yılı hariç olmak üzere, genel ithalat ortalama birim fiyatlarından düşük olduğu görülmektedir.

(8) 2021 ve 2022 yıllarında Myanmar’dan soruşturma konusu eşya ithalatı gerçekleşmemiştir. 2023(1-9) dönemi itibarıyla Myanmar menşeli inceleme konusu eşya ithalatı ise 826 bin ABD doları (1.283 ton) seviyesindedir.

(9) Myanmar’dan gerçekleşen ithalatın, ithalatın gerçekleştiği GTP’ler kapsamında, toplam ithalat içerisindeki payı anılan dönemde %1 seviyesindedir.

(10) 2023(1-9) dönemi itibarıyla Myanmar’dan ithalatı gerçekleştirilen 4412.31, 4412.33 ve 4412.34 GTP’li eşyanın tamamında Myanmar ithalatının ortalama birim fiyatlarının, genel ithalat ortalama birim fiyatlarından düşük olduğu görülmektedir.

(11) Uluslararası ticaret verileri için Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Ticaret Atlası (Trademap) istatistiklerinden yararlanılmıştır.

(12) Söz konusu veri tabanında Malezya verisi miktar bazında m³ olarak; 2023 dönemine ilişkin veri ise beş aylık olacak şekilde temin edilebilmiştir. İnceleme konusu dönem itibarıyla Malezya’nın söz konusu eşyaya ilişkin ithalatı 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla 331 milyon ABD doları (998 bin m³) ve 350 milyon ABD doları (1,1 milyon m³) olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalat 2023 yılının ilk beş ayında ise 126 milyon ABD doları (451 bin m³) seviyesindedir.

(13) Malezya’nın ÇHC’den soruşturma konusu eşya ithalatı ise sırasıyla 68 milyon ABD doları, 54 milyon ABD doları ve 21 milyon ABD doları seviyelerindedir. Malezya’nın anılan dönemde ÇHC’den gerçekleştirdiği soruşturma konusu eşya ithalatının ortalama birim fiyatlarının gerilediği görülmektedir. 2021 yılında 402 ABD doları/m³ olan birim fiyat 2022 yılı ve 2023(1-5) döneminde sırasıyla 257 ABD doları/m³ ve 292 ABD doları/m³ seviyelerinde gerçekleşmiştir.

(14) Malezya’nın anılan dönemde damping önlemine tabi diğer ülke olan Vietnam’dan soruşturma konusu eşya ithalatı ise sırasıyla 123 milyon ABD doları (409 bin m³), 144 milyon ABD doları (458 bin m³) ve 51 milyon ABD doları (186 bin m³) seviyelerindedir. Malezya’nın 2023 yılında Vietnam’dan gerçekleştirdiği inceleme konusu eşya ithalatının ortalama birim fiyatlarının gerilediği görülmektedir. 2021 yılında 300 ABD doları/m³ olan birim fiyat 2022 yılında 314 ABD doları/m³ ve 2023(1-5) döneminde 278 ABD doları/m³ seviyelerinde gerçekleşmiştir. Anılan birim fiyatların ithalat artışının gerçekleştiği 2023 yılında ÇHC’den gerçekleşen ithal birim fiyatların altına düştüğü görülmektedir.

(15) Malezya’nın inceleme döneminde soruşturma konusu eşyadan yüksek miktarda ithalatının bulunduğu ve bu ithalatın büyük kısmının damping önlemine tabi ülkelerden gerçekleştiği tespit edilmiştir.

(16) Malezya’nın inceleme döneminde soruşturma konusu eşyadan yüksek miktarda ihracatının da bulunduğu ancak inceleme dönemi itibarıyla Türkiye’ye ihracatının anılan eşyadaki genel ihracat eğiliminden farklılaştığı görülmektedir. Malezya’nın soruşturma konusu eşyanın bahse konu dönemdeki ihracatı genel itibarıyla düşme eğiliminde iken Türkiye’ye ihracatı artış eğilimi göstermektedir. Soruşturma konusu eşyada Türkiye’nin Malezya ihracatındaki miktar bazında payı 2021 yılında %0,003 seviyesinden 2023(1-5) döneminde %1,3 seviyesine yükselmiştir.

(17) Myanmar’ın soruşturma konusu eşya ithalatının daha sağlıklı değerlendirilebilmesini teminen ÇHC’nin söz konusu eşyadaki ihracatı irdelenmiştir. Söz konusu veri setinde ÇHC’nin 2023 yılı ihracatına ilişkin herhangi bir veri bulunmadığından değerlendirme 2021 ve 2022 yılları itibarıyla yapılmıştır. Bu kapsamda, ÇHC’nin 2021 ve 2022 yıllarında Myanmar’a soruşturma konusu eşya ihracatı sırasıyla 8 milyon ABD doları (11.255 ton) ve 11 milyon ABD doları (14.705 ton) seviyelerindedir. Söz konusu ihracatın ÇHC’nin soruşturma konusu eşyadaki toplam ihracatına oranı anılan yıllarda sırasıyla %0,2 ve %0,3 olarak gerçekleşmiştir.

(18) Myanmar’ın soruşturma konusu eşya ihracatı bulunduğu görülmektedir. 2021 yılında söz konusu eşyadan gerçekleştirilen ihracat 33,5 milyon ABD doları (89.086 m³) seviyesinden 2022 yılında 20 milyon ABD doları (29.463 m³) seviyesine gerilemiştir. Myanmar’ın anılan eşyadan ÇHC’ye de ihracatı bulunmakta olup ÇHC’ye yapılan ihracat anılan yıllarda sırasıyla 8,2 milyon ABD doları (52.2723 m³) ve 469 bin ABD doları (1.762 m³) olarak gerçekleşmiştir. Myanmar’ın anılan eşya ihracatının içerisinde Türkiye’ye yapılan ihracatın payı ise oldukça düşüktür.

Karar ve işlemler

MADDE 7- (1) Yapılan incelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Malezya menşeli/çıkışlı 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 GTP’leri altında yer alan “kontrplaklar” ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına; Myanmar için ise soruşturma açılmasına gerek bulunmadığına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8- (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçıları ile soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur. Bildirimde soruşturmanın açılış Tebliği, inceleme raporunun gizli olmayan özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(2) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın https://www.ticaret.gov.tr/ithalat uzantılı internet sitesinden sırasıyla “İthalat”, “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınması”, “Yürüyen Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate alınmaz.

Süreler

MADDE 9- (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdır.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi diğer ilgili tarafların da görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

İş birliğine gelinmemesi

MADDE 10- (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınır.

Geçici önlem, teminat, vergilerin geriye dönük uygulanması

MADDE 11– (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca; soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir, kesin önlem soruşturmanın başlangıç tarihinden öncesine gitmemek ve geçici önlemlerin alındığı tarihten itibaren geriye 90 gün ile sınırlı olmak kaydıyla geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma konusu ithalat soruşturma süresince teminata bağlanabilir.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12- (1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 99 32, Faks: +90 312 212 87 65

www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini, kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP ve e-posta adreslerine gönderir.

(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini Bakanlığın yukarıda belirtilen posta ve e-posta adreslerine gönderir.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13- (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4774   Sıra No 4775   Sıra No 4776   Sıra No 4777   Sıra No 4778

Yazar: Bahar Çakıroğulları