İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2018-5 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2018-5 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2018-5 de Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğİTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 23.06.2023 Tarih ve 32230 Sayılı R.G. 

MADDE 1- 16/4/2018 tarihli ve 30393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/5)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton*)
6907.21.00.00.00 Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı %0,5’i geçmeyenler 1.000
6907.22.00.00.00 Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı %0,5’i geçen fakat %10’u geçmeyenler 1.000
6907.23.00.00.00 Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayı %10’u geçenler 1.000
6907.30.00.00.00 Mozaik küpler ve benzerleri (6907.40 alt pozisyonundakiler hariç) 1.500
6907.40.00.00.00 Bitirme seramikleri 1.000
6910.10.00.00.00 Porselenden olanlar 2.500
6910.90.00.00.00 Diğerleri 1.500

*Ton: Brüt Ağırlık                                                                                                                                                                          ”

MADDE 2- Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan “2C” numaralı paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2C- İmza sirkülerinin aslı/noter tasdikli sureti veya ticaret sicil tasdiknamesi. (19/12/2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş, anılan Yönetmelikte belirtilen tüm unsurları taşıyan ve güncel bilgileri içeren beyan sahibine ait sicil tasdiknamesinin aslı veya noter onaylı örneği; ithalatçının, esnaf veya sanatkâr olması durumunda Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğünce düzenlenen esnaf ve sanatkâr sicil tasdiknamesinin aslı veya noter onaylı örneği, gerçek kişi olması durumunda başvuru tarihi itibarıyla geçerli ve noter tasdikli imza beyanı aranır. Beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekâletname aranır. Belgelerin mahiyetinde bir değişiklik olması ve/veya geçerlilik sürelerinin dolması durumunda noter tasdikli yeni bir belgenin ibraz edilmesi zorunludur.)”

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Sıra No 4641   Sıra No 4642   Sıra No 4643   Sıra No 4644   Sıra No 4645

Yazar: Bahar Çakıroğulları