İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2023-7

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2023-7

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/7)

Ticaret Bakanlığından:23.03.2023 Tarih ve 32141 Sayılı R.G.

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

 

Sıra No GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük

Kıymeti (ABD

Dolar/Adet

1 7321.11.90.00.11 Gaz yakıtlı olanlar (dağcı ocakları hariç) 75
2 8508.11.00.00.11 Gerilimi 110 Volt veya daha fazla olanlar (yalnız robot/akıllı süpürgeler) 200
8508.11.00.00.11 Gerilimi 110 Volt veya daha fazla olanlar (robot/akıllı süpürgeler hariç) 70
3 8508.11.00.00.19 Diğerleri (yalnız robot/akıllı süpürgeler) 200
8508.11.00.00.19 Diğerleri (yalnız şarj edilebilen dik kullanımlı elektrik süpürgeleri) 100
4 8508.19.00.00.00 Diğerleri 50
5 8509.40.00.00.12 Mikserler (yalnız tezgah üstü hazneli (3Lt-10 Lt) stand mikserler) 80
8509.40.00.00.12 Mikserler (tezgah üstü hazneli (3Lt-10Lt) stand mikserler hariç) 10
6 8509.40.00.00.14 Meyve ve sebze presleri 10
7 8509.40.00.00.15 Komple setler 15
8 8509.40.00.00.19 Diğerleri 15
9 8516.10.11.00.00 Anında su ısıtıcılar 10
10 8516.10.80.00.11 Daldırma tipi ısıtıcılar 10
11 8516.10.80.00.12 Su kaynatma kapları (kettle) 15
12 8516.10.80.00.19 Diğerleri 10
13 8516.29.91.00.11 Isıtmalı hava perdeleri 100
14 8516.29.91.00.19 Diğerleri 30
15 8516.29.99.00.12 Kanal tipi ısıtıcı 40
16 8516.29.99.00.13 Diğer ısıtıcı ve sobalar 40
17 8516.31.00.00.11 Kurutma başlıkları 10
18 8516.31.00.00.19 Diğerleri 10
19 8516.40.00.00.11 Buharlı ütüler 35
20 8516.60.10.00.00 Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar) 125
21 8516.60.50.00.00 Pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları (yalnız elektrikli set üstü ocaklar) 15
22 8516.60.70.00.00 Izgaralar ve kızartma cihazları 15
23 8516.60.90.00.11 Tost makinaları 15
24 8516.60.90.00.19 Diğerleri (yalnız airfryer (sıcak hava sirkülasyonu ile çalışan tezgah üstü hazneli (2 Lt-10 Lt) yağsız ya da az yağlı kızartıcılar)) 100
8516.60.90.00.19 Diğerleri (airfryer (sıcak hava sirkülasyonu ile çalışan tezgah üstü hazneli (2 Lt-10 Lt) yağsız ya da az yağlı kızartıcılar) hariç) 30
25 8516.71.00.00.11 Sadece kahve yapmaya mahsus olanlar 50
26 8516.71.00.00.12 Sadece çay yapmaya mahsus olanlar 32
27 8516.71.00.00.19 Diğerleri 50
28 8516.72.00.00.00 Ekmek kızartma makinaları 10
29 8516.79.20.00.00 Fritözler (yalnız airfryer (sıcak hava sirkülasyonu ile çalışan tezgah üstü hazneli (2 Lt-10 Lt) yağsız ya da az yağlı kızartıcılar)) 100
30 8516.79.70.00.00 Diğerleri (yalnız airfryer (sıcak hava sirkülasyonu ile çalışan tezgah üstü hazneli (2 Lt-10 Lt) yağsız ya da az yağlı kızartıcılar)) 100

 

Gözetim uygulaması

MADDE 2- (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Başvuru

MADDE 3- (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Gümrükler Tek Pencere Sistemi (Sistem) kapsamında Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sayfasında (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-Hizmetler” ve “E-İşlemler” altındaki “İthalat Belge İşlemleri” bölümünde yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” kısmında elektronik imza ile yapılır. Ayrıca, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de başvurulabilir.

(2) Elektronik imza sahibi kişilerin bu Tebliğ kapsamında firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2023/21) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Yeni Başvuru Girişi” ekranında belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, “Tebliğ/Karar” alanında ise bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile imzalanmak suretiyle başvuru tamamlanır.

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu kullanılır ve başvuru sahibinin ticaret sicil tasdiknamesi başvuru formuna eklenir.

İnceleme

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi

MADDE 5- (1) Gözetim belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde, sistem tarafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, gözetim belgesinin sistem kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından beş iş günü içinde sisteme kayıt yaptırılarak İthalat Genel Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

Yaptırım

MADDE 6- (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sunulan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye kadar gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 7- (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 sayılı Kanunun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8- (1) 20/4/2013 tarihli ve 28624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Ek-1

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

Tarih: …/…/…

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

2176. Sk. No: 63 06530 Söğütözü/ANKARA

 

 

 

Dilekçe ve Taahhütname

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/7) çerçevesinde ithalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. İşbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, İthalat Genel Müdürlüğü yetkililerince firmamızda yerinde doğrulanabileceğini, gözetim belgesini devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza – Kaşe

İsim – Unvan

 

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Unvanı:
Adresi:
Telefon Numarası: Faks: E-posta:
Vergi dairesi: Vergi numarası:
Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalat (ABD $) 20… 20…
Son iki yılda tahakkuk eden vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil numarası:
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İthalatçıdan farklı ise)
Adı/Unvanı:
Adresi:
Telefon Numarası: Faks: E-posta:
Yergi dairesi/Numarası: T.C. kimlik numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil numarası:
İTHAL ESYA YA AİT BİLGİLER
GTİP (12`li):
Tanımı:
Mense ülke: Sevk ülkesi:
Döviz transferinin yapıldığı/yapılacağı ülke: Ödeme sekli:
Aracı banka ve şube ismi: Yarsa akreditif numarası:
Miktar (Kg): FOB değeri: Birim fiyat CIF/(Kg):
Miktar (Adet) CIF değeri: Birim fiyat CIF/(Adet):
İthalat için öngörülen Tarih:
Gümrük kapısı:
İHRACATÇI ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Unvanı:
Adresi: Ülkesi:
Telefon Numarası: Faks: E-posta: İnternet sitesi:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Unvanı:
Adresi: Ülkesi:
Telefon Numarası: Faks: E-posta: İnternet sitesi:

 

 

 

Ek-2: BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK DİĞER FORMLAR VE BELGELER

 

2A- İthalatçı Bilgi Formu

2B- İhracatçı – Üretici Bilgi Formu

2C- Proforma fatura veya ticari faturanın sureti (Proforma veya ticari faturada farklı birim fiyatları haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir.)

 

 

 

Ek-2A: İTHALATÇI BİLGİ FORMU

I- Genel Bilgiler

1. Firmanız hakkında aşağıda yer alan tabloları doldurunuz.

 

Firmanıza İlişkin Bilgiler

Firma Unvanı:
Vergi No:
Telefon : Faks:
E-posta :
Adres :
Formu Dolduran Yetkilinin
Adı Soyadı: Unvanı :
Tel : E-posta:

 

Firmanız Hissedarları

TC Kimlik No Adı Soyadı Hisse payı (%)

 

Varsa, Firmanızın İştirakleri

Vergi No İştirak Edilen Firma Unvanı Firmanızın Hisse payı (%)

 

Varsa, Ortakların İştirakleri

Ortak Adı

Soyadı

İştirak Edilen Firma

Vergi No

İştirak Edilen Firma Unvanı Firmanızın Hisse payı(%)

 

2. Firmanın tarihçesi ile üretimini ve/veya ticaretini yaptığı ürünler hakkında bilgi veriniz. İthalat yapma sebebiniz ve ithalat yaptığınız firmaları tercih sebeplerini belirtiniz.

3. Serbest Bölgelerde faaliyetiniz bulunmakta mıdır? Eğer varsa, hangi ürünleri üretmekte veya hangi ürünlerin ticaretini yapmaktasınız? Üretim faaliyetiniz var ise üretimin hangi aşamaları firmanız tarafından gerçekleştirilmektedir ve ürünler itibarıyla firmanızın yıllık üretim kapasitesi ne kadardır?

4. Firmanızın mülkiyetinde ve/veya işletmesi altında depoları bulunmakta mıdır? Var ise, bu depoların alanı (m2) ne kadardır? Depoların adreslerini belirtiniz? İşletmesi ve/veya mülkiyeti başka firmada olan depoları kullanıyor musunuz? Cevabınız evet ise depoların isim ve adreslerini belirtiniz. Gümrük Antrepo Rejimi kapsamında kullandığınız deponuz var mıdır?

5. Firmanızın son takvim yılı itibariyle en büyük 5 müşterisini ve bu müşterilerin yaklaşık paylarını belirtiniz.

 

Başvuru Konusu Ürüne İlişkin Bilgiler

6. Başvuru konusu ürünün tanımı, teknik özellikleri, alt grupları, tipleri, kullanım alanları ve üretim süreci hakkında bilgi veriniz. (Mümkünse eşyayı tanıtıcı numune, katalog, teknik kitap, resimli broşür vs. belgeleri ekleyiniz.)

7. Başvuru konusu eşyaya ilişkin kullanıcı/tüketici tercihlerini etkileyen faktörler nelerdir? (Kalite, fiyat, teknik özellik, diğer … ) Piyasadaki talep belirli ürün tiplerinde yoğunlaşmakta mıdır? Hangileri belirtiniz.

8. Başvuru konusu ürünün yerli ve ithal fiyatlarını belirtiniz. Yerli ve ithal üründe fiyatı belirleyen başlıca unsurlar nelerdir? (Kalite, teknik özellik, vergiler, navlun ücretleri, diğer… )

9. Başvuru konusu üründe piyasaya girişte ruhsat, lisans vs. gibi yasal prosedürler ile zorunlu veya zorunlu olmayan standartlar varsa belirtiniz. Firmanız bu belgelerden hangilerine sahiptir?

10. Başvuru konusu eşyanın dağıtım kanalları (Üretici/İthalatçı-Ana Dağıtıcı-Toptancı­ Perakende-Tüketici) hakkında bilgi veriniz. İthal eşyanın dağıtım kanalı ile yerli üreticinin kullandığı dağıtım kanallarını karşılaştırınız.

 

Ekonomik Göstergelere İlişkin Bilgiler

11. Firmanız gözetime tabi ürünün alım satımını yapan TACİR FİRMA ise aşağıdaki ekonomik gösterge tablosunu doldurunuz.

Tacir İthalatçı Ekonomik Göstergeler Tablosu

Göstergeler* YIL**
Birim 20.. 20.. 20..
I-Tek Ürüne İlişkin Bilgiler
Yurt İçi Satışlar Miktar(b)
Değer (TL) (c)
Yurt Dışı satışlar Miktar (d)
Değer (TL) (e)
Net Ciro (Toplam Satışlar) Değer (TL) (f)=(c+e) ;
Satılan Mamul Maliyeti Değer (TL) (g)
Faaliyet Giderleri Değer (TL) (h)
Finansman Net Gideri Değer (TL) (i)
Ticari Maliyet Değer (TL) (j)=(g+h+i)
Faaliyet Karı (Olağan Kâr) Değer (TL) (k)=(f-j)
Stoklar Miktar (l)
Değer (TL)
II- Firma Geneline İlişkin Bilgiler
Toplam Özsermaye Değer (TL)
Toplam Net Ciro Değer (TL) (n)
Toplam Amortisman Gideri Değer (TL) (o)
Faaliyet Dışı Gelir/Gider (Net) Değer (TL)
Toplam Olağan Faaliyet Kârı Değer (TL)
Ödenen Kurumlar Vergisi Değer (TL)
İstihdam Direkt İşçi Sayısı (m)
Aylık Brüt İşçi Ücreti Ücret (TL/Kişi-Ay)
 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ONAYI***:

;

*Tablonun ilk kısmı firmanın satışını yaptığı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.

**Son 3 yıl için doldurulacaktır.

***Tablo Yeminli Mali Müşavir (YMM)  tarafından onaylanacaktır ve geçerli YMM faaliyet belgesi tabloya eklenecektir.

 

 

12. Firmanız ÜRETİCİ FİRMA ise aşağıdaki ekonomik gösterge tablosunu doldurunuz.

 

Üretici İthalatçı Ekonomik Göstergeler Tablosu

 

Göstergeler*

  YILLAR**
Birim 20.. 20.. 20..
1-Tek Ürüne İlişkin Bilgiler
Üretim Miktar (a)
Değer (TL)
Şirket İçi Transfer ve Dikey Kullanım Miktar
Değer (TL)
Yurt İçi Satışlar Miktar (b)
Değer (TL) (c)
Yurt Dışı satışlar Miktar (d)
Değer (TL) (e)
Net Ciro (Toplam pSatışlar) Değer (TL) (f)=(c+e)
Satılan Mamul Maliyeti Değer (TL) (g)
Faaliyet Giderleri Değer (TL) (h)
Finansman Net Gideri Değer (TL) (i)
Ticari Maliyet Değer (TL) (j)=(g+h+i)
Olağan Faaliyet Kârı Değer (TL) (k)=(f-j)
Stoklar Miktar(l)
Değer (TL)
Kapasite ve KKO Kapasite (Miktar/Yıl)
KKO%
 

Amortisman Giderleri

Değer (TL)
p=(o)*[(f)/(n)]
11- Firma Geneline İlişkin Bilgiler
Toplam Öz sermaye Değer (TL)
Net Ciro (Toplam Satışlar) Değer (TL(n)
Toplam Amortisman Gideri Değer (TL) (o)
Faaliyet dışı gelir/gider (Net) Değer (TL)
Olağan Faaliyet Kârı Değer (TL)
Ödenen Kurumlar Vergisi Değer (TL)
İstihdam Direkt İşçi sayısı (m)
Verimlilik Üretim/Kişi (a/m)
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ONAYI***:

 

*Tablonun ilk kısmı firmanın üretimini yaptığı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.

**Son 3 yıl için doldurulacaktır.

***Tablo Yeminli Mali Müşavir (YMM)  tarafından onaylanacaktır ve geçerli YMM faaliyet belgesi tabloya eklenecektir. 

 

 

Ek-2B: İHRACATÇI – ÜRETİCİ BİLGİ FORMU

ANNEX-2B: (EXPORTER- PRODUCER INFORMATION FORM)

 

Bu form beş bölümden oluşmakta ve ihracatçı firmaya, üretici firmaya ve ilgili ürüne ilişkin bilgiler içermektedir. Bu formda verilen bilgilerin içeriğinin doğruluğu, ilgili ülkedeki resmi bir kurum tarafından onaylanacaktır. Formun tüm sayfalarında, üretici firmanın ve resmi kurumun yetkililerinin imzası bulunacaktır. Ayrıca, resmi kurum yetkilisinin imzası Türk Konsolosluğu tarafından onaylanacaktır. Üretici firmanın beyanı, resmi kurumun içerik onayı ve Türk Konsolosluğu imza onayı Bölüm 5`te yer alacaktır.

 

(This form consists of five sections and contains information with regard to the exporter company, the producer company and the product concerned. The accuracy of the content of information in this form shall be approved by an official body in the related country. Ali the pages of the form shall include the signatures of the authorized persons in the producer company and the official body. Also, the signature of the official body`s authorized person shall be approved by the Apostille of the Turkish Consulate. The producer company`s declaration, the official body`s approval of the related content, and the Turkish Consulate`s Apostille shall appear in Section V.)

 

I.İHRACATÇI FİRMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

(INFORMATION ABOUT THE EXPORTER COMPANY)

Unvan (Title)
Adres (Address)
Telefon (Telephone)
Faks (Fax)
E-posta (E-mail)
İhracatçı Firmanın Kayıtlı Olduğu Vergi Otoritesine İlişkin Bilgiler

(lnformation With Regard to the Tax Authoritv the Exporter Company Is Registered To)

Unvan (Title)
Adres (Addrcss)
Telefon (Telephone)
Faks (fax)
E-posta (E-mail)
Kayıt Tarihi ve Numarası (Registration Date and Reference Number)
İhracatçı Firma Hakkında Genel Bilgiler

(General Information About the Exporter Company)

Kayıtlı Sermaye Miktarı

( Amount of Registered Capital)

Toplam Ciro (Total Turnover)
Yabancı Sermaye Payı. Eğer Varsa Unvan, Adres, Telefon, Faks ve Yabancı Hissedarın Menşeini Belirtiniz. (Percentage Share of Foreign Capital. If Exists, Please lndicate the

Title, Address, Telephone, Fax and the Origin of the Foreign Shareholder.)

Çalışan İşçi Sayısı (Number of Workers)
İşçi Başına Aylık Ortalama Ücret (Average Monthly Salary per Worker)

 

II. ÜRETICİ FİRMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

(INFORM:ATION ABOUT THE PRODUCER COMPANY)

Unvan (Title)
Adres (Address)
Telefon (Teleohone)
Faks (Fax)
E posta (E-mail)
Üretici Firmanın Kayıtlı Olduğu Vergi Otoritesine İlişkin Bilgiler

(lnformation With Regard to the Tax Authority

the Producer Comoanv Is Registered To)

Unvan (Title)
Adres (Address)
Telefon (Teleohone)
Faks (Fax)
E-posta (E-mail)
Kayıt Tarihi ve Numarası (Registration Date and Reference Number)
Üretici Firma Hakkında Genel Bilgiler

(General Information About the Producer Company)

Üretime Başlangıç Tarihi (lnitiation Date of Production)
Üretim Kapsamı. Üretilen ürün çeşitlerini belirtiniz. (Scope of production – Please lndicate the Items Produced.)
Üretim Lisansı. Lisans Sahibini Belirtiniz

(Production Liccnse. Please Indicate the Licensce.)

Kayıtlı Sermaye Miktarı (Amount of Registered Capital)
Toplam Ciro (Total Turnover)
Yabancı Sermaye Payı. Eğer Varsa Unvan, Adres,

: Telefon, Faks ve Yabancı Hissedarın Menşeini

Belirtiniz. (Percentage Share of Foreign Capital. If

Exists, Please Indicate the Title, Address, Telephone, Fax and the Origin ofthe foreign Shareholder.)

Yıllık Çalışma Günü Sayısı (Number ofWorking Davs per Year)
Haftalık Ortalama Çalışma Saati (Average Working Hours pcr Week)
Çalışan İşçi Sayısı (Number of Workers

Emoloved)

Üreticinin Sahip Olduğu Ulusal veya Uluslararası Kalite Belgelerini Belirtiniz. (Pleasc Indicate Any National or lntemational Quality Certificates That

the Producer Owns.)

İşçi Başına Aylık Ortalama Ücret (Averagc Monthly Salary per Worker)

 

III. ÜRETİCİ FİRMANIN EKONOMİK GÖSTERGELERİ

(ECONOMIC INDICATORS OF THE PRODUCER COMPANY)

Göstergeler (Indicators)* Birim (Unit)** YILLAR (YEARS)***
20.. 20.. 20..
Toplam Kapasite

(Production Capacity)

Miktar

(Quantity)

Toplam Üretim

(Total Production)

Miktar

(Quantity)

Değer

(Value)

Toplam Yurt İçi Satışlar

(Total Domestic Sales)

Miktar

(Quantity)

Değer

(Value)

Toplam İhracat

(Total Exports)

Miktar

(Quantity)

Değer

(Value)

Dönem Sonu Stoklar

(End of Period Stocks)

Miktar

(Quantity)

Değer

(Value)

İşçi Sayısı

(Number of Workers Employed)

Kişi

(Persons)

Ortalama Aylık Ücret

(Average Monthly Salary per Worker)

ABD Doları

(US Dollars)

Proforma Faturada Yer Alan Ürünlerin Üretim Tarihi (Production Date of the Products in the Proforma Invoice) Ay/Yıl

(Month/Year)

*Tablo, proforma faturada/faturada beyan edilen her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır. (The table shall be filled out separately for every product in the proforma invoice/invoice)

**Miktar birimleri (adet, kilogram vs.) ve değer birimleri (ABD Doları, yerel para birimi vs.) belirtilecektir.(Quantity units (pieces, kilograms etc.) and value units (USD, local currency etc.) shall be indicated.)

***Tabloda son 3 yıla ilişkin bilgiler yer alacaktır. (The table shall include figures for the last 3 years.)

 

 

 

 

IV. İLGİLİ EŞYANIN BİRİM MALİYETİ

(UNIT COST OF THE PRODUCT CONCERNED)*

Ürünün Miktar Birimi, Kodu ve Tanımı

(Quantity Unit, Code and Descrintion ofthe Product)

Bir Birim Ürün Üretimi İçin Maliyet Kalemleri (Cost Items for üne Unit of Production) Girdi Miktarı

-kg, metre, vs. (Quantity of input- kg., meters

etc.)

Birim Girdi Fiyatı

(Unit price of input)

Birim Maliyet

(Unit cost)

DİREKT İLK MADDE VE MALZEMELER

(Direct Materials)

Hammadde 1 (Raw Material 1)
Hammadde 2 (Raw Material 2)
Hammadde (Raw Material … )
 

 

 

 

DİREKT İSCİLİK (Direct Labor)
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

(Production Overheads)

Yardımcı Madde 1

( Auxiliarv Material 1)

Yardımcı Madde 2

(Auxiliarv Material 2)

Yardımcı Madde …

(Auxiliarv Material)

Dolaylı İşçilik (lndirect Labor)
Enerji (Energv)
Paketleme (Packaging)
Amortisman (Deoreciation)
Diğer (Other Overheads)
Birim Ürün Üretim Sınai Maliyeti

(lndustrial Cost of Production ner Unit)

Birim Ürün Satış ve Genel İdari Giderleri

(Selling General and Administrative Expenses per Unit)

Birim Ürün Net Finansman Giderleri

(Net Financial Exoenses oer Unit)

Birim Ürün Üretim Ticari Maliyeti (Commercial Cost of Production ner Unit)

*Tablo, proforma faturada/faturada beyan edilen her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır. (The table shall be filled out separately for every product in the proforma invoice/invoice)

 

 

V. BEYAN VE ONAY KISMI

(DECLARATION AND APPROVAL SECTION)

 

A- ÜRETİCİ FİRMA BEYANI (DECLARATION OF THE PRODUCER COMPANY)

 

Bu formda belirtilen ürün/ürünlerin ……………………………. (Firma Adı) tarafından üretildiğini aşağıda ve formun her bir sayfasında yer alan imzam ile onaylıyorum. Bu formda sunulan bilgilerin doğru olduğunu ve formun sunulduğu kurum tarafından firmamız tesislerinde herhangi bir zamanda doğrulanabileceğini taahhüt ediyorum. Bu form … sayfadan oluşmaktadır.

 

(I, with my signature below and at each page of the form, certify that the goods covered by this form were manufactured by …………………….(Name of the Company). undertake that the infonnation provided in this fonn is accurate and can be verifıed any time on the premises of my company by the institution to which this form is submitted. This form is composed of pages.)

 

Ad (Name)                                                                                                         Tarih (Date)

 

Unvan (Title)                                                                                                    Kaşe ve İmza

(Stamp and Signature)

 

Bu formu üstte bahsedilen fırına adına tam yetkili ve sorumlu kişi imzalamaktadır. (Fully authorized and responsible person signs this form on behalf of the above­

mentioned company.)

 

 

B- RESMİ KURUM İÇERİK ONAYI (APPROVAL OF THE CONTENT BY THE OFFICIAL BODY)

Firma tarafından bu formda verilen bilgilerin içeriğinin doğru olduğunu aşağıda ve formun her bir sayfasında yer alan imzam ile onaylıyorum.

 

I, with my signature below and at each page of the form, approve lhat thc contcnt of the infonnation/data provided in this form by the company is accurate.

 

Ad (Name) :                                                                                                       Tarih (Date) :

 

Unvan (Title) :                                                                                  Mühür ve İmza :

(Seal and Signature)

 

 

C- TÜRK KONSOLOSLUĞU ONAYI (APOSTILLE OF THE TURKISH CONSULATE)

 

Türk Konsolosluğu Onayı

Turkish Consulate Apostille

 

 

Sıra No 4530   Sıra No 4531   Sıra No 4532   Sıra No 4533   Sıra No 4534

Petrokimyasallar 13-19 Mart 2023 Referans Fiyat listesi

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI
AİT OLDUĞU DÖNEM: 13 Mart-19 Mart 2023 BİRİM : ABD DOLARI/TON
GTİP ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) FİYAT ($/mt) FİYAT TÜRÜ*
Min. Max.
2905.31.00.00.00 MONOETİLEN GLİKOL MONO ETHYLENE GLYCOL MEG CFR SE Asia 512 514 CFR SE Asia
2905.31.00.00.00 MONOETİLEN GLİKOL MONO ETHYLENE GLYCOL CIF NWE 572 576 CIF NWE
2917.36.00.00.11 SAF TEREFTALİK ASİT PURE TEREPTHALIC ACID CFR SE ASIA 786 788 CFR SE ASIA
2902.41.00.00.00 ORTOKSİLEN ORTHOXYLENE FOB ARA 1480 1480 FOB ARA
2902.41.00.00.00 ORTOKSİLEN ORTHOXYLENE CFR SE ASIA 1149 1151 CFR SE ASIA
2902.43.00.00.00 PARAKSİLEN PARAXYLENE FOB ARA 1214 1236 FOB ARA
2926.10.00.00.00 AKRİLONİTRİL ACRYLONITRILE CIF ARA 1583 1587 CIF ARA
2902.30.00.00.00 TOLUEN TOLUENE FOB ARA 1083 1084 FOB ARA
2902.30.00.00.00 TOLUEN TOLUENE CFR SE ASIA 964 966 CFR SE ASIA
2901.10.00.90.11 HEKZAN HEXANE FOB ARA 865 865 FOB ARA
2710.12.21.00.00 WHITE SPIRIT (145-200) DİĞER

SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ)

WHITE SPIRIT FOB RDAM 910 910 FOB RDAM
3901.20.90.00.11 YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) HIGH DENSITY POLYETHYLENE

(BLOW MOLDING) FOB NWE

1188 1258 FOB NWE
1138 1142 CFR TURKEY
HIGH DENSITY POLYETHYLENE

(BLOW MOLDING) CFR TURKEY

3901.20.90.00.11 YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) FOB NWE 1223 1227 FOB NWE
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) CFR TURKEY 1108 1112 CFR TURKEY
3901.20.90.00.11 YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) HIGH DENSITY POLYETHYLENE

(FILM GRADE) FOB NWE

1254 1258 FOB NWE
HIGH DENSITY POLYETHYLENE

(FILM GRADE) CFR TURKEY

1128 1132 CFR TURKEY
3904.10.00.00.19 POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) POLYVINYLCHLORIDE

(SUSPENSION) FOB NWE

938 942 FOB NWE
POLYVINYLCHLORIDE

(SUSPENSION) CFR TURKEY

1018 1022 CFR TURKEY
3902.10.00.00.19 POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) POLYPROPYLENE

(HOMOPOLYMER) FOB NWE

1254 1258 FOB NWE
POLYPROPYLENE

(HOMOPOLYMER) CFR TURKEY

1138 1142 CFR TURKEY
3902.30.00.00.19 POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) POLYPROPYLENE

(COPOLYMER) FOB NWE

1228 1232 FOB NWE
POLYPROPYLENE

(COPOLYMER) CFR TURKEY

1228 1232 CFR TURKEY
2917.35.00.00.00 FTALİK ANHİDRİT PHTALIC ANHYDRIDE FOB RDAM 1348 1352 FOB RDAM

*NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp

Sıra No 4521   Sıra No 4522   Sıra No 4523   Sıra No 4524   Sıra No 4525

Yazar: Bahar Çakıroğulları