Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40)

Emir Gümrük > Mevzuat > Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler > Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40)

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40)

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

0:00 0:00
100

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)

(SERİ NO: 40)

Ticaret Bakanlığından: 02.05.2024 Tarih ve 32534 Sayılı R.G.

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, muhtelif eşyanın Kombine Nomanklatür kodu itibarıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma uygulamalarımızın AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin etmektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, yayımlanmış oldukları AB Resmî Gazetesi tarihleri itibarıyla aşağıdaki tabloda listelenen “Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzükleri”nde yer alan sınıflandırma kararlarını (EK-1) kapsar.

AB Tüzük No: AB Resmî Gazetesi Tarih:
83 21/1/2022
556, 557 7/4/2022
788 20/5/2022
933 17/6/2022
1103 4/7/2022
1522, 1523, 1524 14/9/2022
2076 28/10/2022
2259, 2260 18/11/2022
248 6/2/2023
745 12/4/2023
808 14/4/2023
1057 1/6/2023
1131 9/6/2023
1419, 1420 7/7/2023
1427 10/7/2023
2218 18/10/2023
2451 3/11/2023
2489, 2490, 2491 10/11/2023
2519 14/11/2023
2656 27/11/2023

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 447 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Armonize Sistem (AS) İzahnamesi: 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanun ile kabul edilen ve 1/1/1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Uluslararası Sözleşmesi” eki Armonize Sistem Nomanklatürünün açıklama notlarını,

b) Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Sınıflandırma AVİ’si: DGÖ tarafından duyurulan Armonize Sistem Kodu (6 haneli) düzeyindeki sınıflandırma görüşlerini,

c) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kuralları,

ç) Kombine Nomanklatür (KN) İzahnamesi: AB Kombine Nomanklatürü’nün açıklama notlarını,

d) Kombine Nomanklatür (KN) kodu: Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ve İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyonların ilk 8 rakamına denk gelen kodları,

e) Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC): Cumhurbaşkanınca kabul edilen İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Genel açıklamalar

MADDE 5- (1) Bu Tebliğin EK-1’inde yer alan sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.

(2) Bu Tebliğin EK-1’inde yer alan sınıflandırma kararlarına uymayan aynı düzeydeki daha önce yayımlanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240502-2-1.pdf

 

Sıra No 5042   Sıra No 5043   Sıra No 5044   Sıra No 5045   Sıra No 5047

Yazar: Bahar Çakıroğulları