Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 189

Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 189

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 189GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 189)

 Ticaret Bakanlığından: 17.12.2022 tarih ve  32046 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile 2022 yılı için yeniden değerleme oranı % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş olduğundan 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.

4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan usulsüzlük cezasının yeniden belirlenmesi

MADDE 2- (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 523,00 TL olarak uygulanır.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yer alan çalışma ücretlerinin yeniden belirlenmesi

MADDE 3- (1) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 48,67 TL, diğer işlemler için 113,67 TL; (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 113,67  TL, diğer işlemler için 178,66 TL olarak uygulanır.

Gümrük Yönetmeliğinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesi

MADDE 4- (1) Gümrük Yönetmeliğinin;

a) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 1.654.000,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 16.561.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 16.561.000,00 TL,

b) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 523,00 TL,

olarak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4285   Sıra No 4286   Sıra No 4287   Sıra No 4288   Sıra No 4289

Yazar: Bahar Çakıroğulları