Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: 16.12.2023 Tarih ve 32401 Sayılı R.G.

MADDE 1- 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlıktan üretim izni alınmış etil alkol veya distile alkollü içki üretim tesisindeki makine ve ekipmanın aynı firmaya ait etil alkol veya distile alkollü içki üretim tesisinde kullanılmasında, üretim izni iptal edilen veya yenilenmemek suretiyle geçerliliğini yitiren tesise yeniden üretim izni verilmesi ile bu tesisin devrinde Bakanlığın onayı aranır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Firmalar, projelerine uygun olarak yerleştirilen, üretilen ürün miktarının kontrolüne yönelik sistemlerin düzenli çalışmalarını sağlamak ve devam ettirmekle yükümlüdür. Üretim tesislerindeki hammadde, yarı ürün ve ürün miktarlarının tespitine yönelik sayaçların, teknik özellikleri ile montajı yapılacak noktaların belirlenmesine, mühürlenmesine ve Bakanlık bilişim sistemine entegrasyonuna ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler ile aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“ğ) İlgili vergi dairelerinden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında son on beş gün içinde alınmış vadesi geçmiş borcu bulunmadığını gösterir belge ile Sosyal Güvenlik Kurumundan son on beş gün içinde alınmış prim ve idari para cezası borcu bulunmadığına ilişkin belge,

h) 4733 sayılı Kanun kapsamında verilen ve süresinde ödenmemiş idari para cezası bulunmadığına ilişkin beyan ile bu Yönetmelik kapsamında tahsil edilmesi gereken hizmet bedeli borcunun bulunmaması.”

“(4) Üretim ve faaliyet izni, proje tadilat izni, işleme izni ve dağıtım uygunluk belgesi başvuruları ile süre uzatımı ve tadillere ilişkin başvurularda, birinci fıkranın (ğ) ve (h) bentlerindeki belgelerin ibrazı istenir.

(5) 4733 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca teminat belirlenmesi ve alınmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak; aynı Kanunun 8/B maddesi uyarınca vadesi geçmiş vergi, prim ve idari para cezası borcunun tespitine ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumu ile Gelir İdaresi Başkanlığının görüşleri alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) İlgili vergi dairelerinden 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında son on beş gün içinde alınmış vadesi geçmiş borcu bulunmadığını gösterir belge ile Sosyal Güvenlik Kurumundan son on beş gün içinde alınmış prim ve idari para cezası borcu bulunmadığına ilişkin belge.

e) 4733 sayılı Kanun kapsamında verilen ve süresinde ödenmemiş idari para cezası borcu bulunmadığına ilişkin beyan.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu fıkra kapsamında Bakanlığa bildirilen araçlar haricinde ürün sevkiyatı yapılamaz.”

“(5) Etil alkol üretim tesisi dışında, etil alkol deposu açmak isteyen etil alkol üretim ve dağıtım yetkisini haiz firmalar ile gümrük işlemleri tamamlanıp millileşmiş etil alkol ve metanolün kullanıcı firmalara tesliminden önce ara depolama yapmak isteyen dağıtım yetkisini haiz ithalatçı firmalar, depo açmak için Bakanlıktan izin almak zorundadır. Depo açma iznine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(6) Bakanlık, etil alkol ve metanolün satışı ile sevkiyat takibinin arz zinciri içerisinde elektronik ortamda yapılması zorunluluğu getirebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(15) Yedinci fıkrada sayılan sektörler dışında denatüre edilmemiş etil alkol kullanılmasının teknik zorunluluk arz ettiği durumlarda tahsis izin belgesi düzenlenmesi için yapılacak başvurular Bakanlıkça ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda Ek-2’deki talep formuna üretilecek ürünün teknik düzenlemesine ilişkin yetkili Bakanlıktan alınmış denatüre edilmemiş etil alkol kullanılmasının teknik zorunluluk arz ettiğini gösterir belgenin de eklenmesi zorunludur.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) Tıbbi kullanım amaçlı etil alkol: Eczaneler ve hastaneler gibi sağlık kuruluşları için 5 litre hacimli mat siyah plastik kap içinde ambalajlanır. Bu alkoller sadece etil alkol üretim tesisinde üretilerek ambalajlanır veya ambalajlı olarak ithal edilir. Üretilen veya ithal edilecek tıbbi kullanım amaçlı etil alkollerin etiketinde karekod bulunması zorunludur. Yetkili etil alkol dağıtım firmaları tarafından piyasaya arz edilen tıbbi kullanım amaçlı etil alkol, toptan satış belgesini haiz Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış veya izin verilmiş beşeri ecza depoları ve ecza ticarethaneleri eliyle eczane ve hastane gibi sağlık kuruluşları ile hayvan sağlığı ile ilgili kuruluşların kullanımına sunulur. İlgili kuruluşlar ürün izlenebilirliğini sağlamakla yükümlüdür. Bakanlık, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de alarak tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün kullanım amacını ve miktarını belirlemeye yetkilidir.”

“(4) Bu madde uyarınca piyasaya arz edilen etil alkollerde kullanılacak ambalajların özelliklerinin belirlenmesine, karekod, bandrol, hologram, pul, damga gibi özel etiket ve işaretlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28- (1) Etil alkol üretim ve faaliyet uygunluk belgesini haiz tesisin mülkiyet hakkının bir bütün halinde devri, bu tesislerin bir bütün halinde kiralanmak suretiyle işletme hakkının devri ve tüzel kişiliği haiz tesisin şirket hisselerinin mevcut şirket ortakları haricinde üçüncü kişilere devri Bakanlık iznine tabidir. Mevcut ortakların birbirine hisse devri ile Borsa İstanbul A.Ş.’de kayıtlı firmaların borsada işlem gören hisselerinin devri Bakanlık iznine tabi değildir. Bakanlıkça devre izin verilmesi, ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca alınması gereken izinleri ortadan kaldırmaz. Mevcut ortakların birbirine hisse devirleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından itibaren otuz gün içinde Bakanlığa bildirilir.

(2) Etil alkol üretim ve faaliyet uygunluk belgesini haiz tesisin devrine ilişkin talep, devredilecek tesisin sahibi için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentlerinde, devralacak olan gerçek veya tüzel kişi için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan belgelerle birlikte dilekçe ekinde Bakanlığa iletilir.

(3) Üretim iznini haiz tesisin işletme hakkının devri aşağıdaki şekildedir:

a) Tesis sahibinin işletme hakkını devretmesine ilişkin talep, tesis sahibi için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentlerinde, devralacak kişi için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (ğ) ve (h) bentlerinde,

b) İşletme hakkının sona ermesi ve tesisin işletme hakkının başka bir kişiye devrine ilişkin talep, işletme hakkı sona eren kişi ile tesis sahibi için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentlerinde, devralacak kişi için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (ğ) ve (h) bentlerinde,

c) İşletme hakkının sona ermesi ve tesisin yeniden sahibi tarafından işletilmesine ilişkin talep, işletme hakkı sona eren kişi için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentlerinde, tesis sahibi için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (ğ) ve (h) bentlerinde,

belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa iletilir.

ç) İşletme hakkının devrinde en az beş yıllık sözleşme şartı aranır. İşletme hakkını devir alan kişi bu hakkını başka bir kişiye devredemez.

d) İşletme hakkı devirlerinde, üretim izni işletme hakkına ilişkin sözleşme süresince geçerli olup firmaların bu süre bitiminden önce planladıkları işlem için başvuruda bulunması zorunludur. Başvuruda bulunulmaması halinde sözleşme tarihi sonu itibarıyla üretim izni iptal edilmiş sayılır.

(4) Üretim ve faaliyet uygunluk belgesini haiz tesisin icra yoluyla satışı halinde, tesisi icra yolu ile satın alan kişinin tesiste üretim faaliyetine devam etmek istemesi durumunda, buna ilişkin talep, tesisi icra yoluyla satılan üretim ve faaliyet uygunluk belgesini haiz kişi için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentlerinde, icra yolu ile satın alan kişi için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan belgelerle birlikte dilekçe ekinde Bakanlığa iletilir.

(5) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar kapsamındaki başvuruların Bakanlıkça uygun bulunması ve 25 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen üretim ve faaliyet uygunluk belgesi bedelinin Bakanlık hesabına yatırılması durumunda üretim ve faaliyet uygunluk belgesi ile dağıtım uygunluk belgesi devralan veya icra yolu ile satın alan gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenir. Devreden veya icra yolu ile tesisi satılan gerçek veya tüzel kişiye ait belgeler iptal edilmiş sayılır. İptal olunan belgelerin asılları on beş gün içinde Bakanlığa iade edilir. İşletme hakkına ilişkin sözleşmenin yenilenmesi durumunda üretim ve faaliyet uygunluk belgesi bedeli alınmaz.

(6) Üretim ve faaliyet uygunluk belgesini haiz tüzel kişiliğin hisselerinin mevcut ortaklar haricinde üçüncü kişilere devrine ilişkin talep, üretim ve faaliyet uygunluk belgesini haiz tüzel kişilik ve hissesini devredecek kişi için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentlerinde, devralacak olan kişi için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan belgelerle birlikte bir dilekçe ekinde Bakanlığa iletilir.

(7) Dağıtım uygunluk belgesini haiz ithalatçı firmanın hisselerinin mevcut ortaklar haricinde üçüncü kişilere devri Bakanlık iznine tabidir. Mevcut ortakların birbirine hisse devri ile Borsa İstanbul A.Ş.’de kayıtlı firmaların borsada işlem gören hisselerinin devri Bakanlık iznine tabi değildir. Bakanlıkça devre izin verilmesi, ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca alınması gereken izinleri ortadan kaldırmaz. Mevcut ortakların birbirine hisse devirleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından itibaren otuz gün içinde Bakanlığa bildirilir.

(8) Dağıtım uygunluk belgesini haiz ithalatçı firmanın hisselerinin mevcut ortaklar haricinde üçüncü kişilere devrine ilişkin talep, dağıtım uygunluk belgesini haiz tüzel kişilik ve hissesini devredecek kişi için 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde, devralacak olan gerçek veya tüzel kişi için 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde sayılan belgelerle birlikte bir dilekçe ekinde Bakanlığa iletilir.

(9) Bu madde uyarınca yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren altmış gün içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır. Karar, ilgililere tebliğ edilir.

(10) Borçların yapılandırılmasına yönelik çıkarılan kanunlar uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarını yapılandıran üretim ve faaliyet uygunluk belgesini haiz firmalara ait tesisin devrinde, yapılandırma kapsamındaki borçların tamamının ödenmiş olma şartı aranır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29- (1) İlgili mevzuatı kapsamında Bakanlık tarafından belgeleri iptal edilen, yenilenmemek suretiyle geçerliliğini yitiren veya faaliyetine kendi isteği ile son vermek isteyen dağıtım uygunluk belgesini haiz üretici, ithalatçı ve işlemeci firmalar, Bakanlık tarafından verilen belgeleri iade ederek makine, ekipman, hammadde, yarı ürün ve ürün stokları ile bunların değerlendirilme şeklinin belirtildiği bir dilekçe ile Bakanlığa başvurmak zorundadır. Başvuru, Bakanlık tarafından değerlendirilir.

(2) Üretim ve faaliyet uygunluk belgesi ile dağıtım uygunluk belgesi iptal edilen tesiste üretim ve faaliyet uygunluk belgesi iptal edilen kişinin faaliyette bulunmak istemesi halinde, 7 nci maddede belirtilen bilgi ve belgeler ile tesis kurma iznine başvurulur. Başka bir kişi tarafından üretim faaliyetinde bulunulmak istenmesi durumunda ise üretim ve faaliyet uygunluk belgesi iptal edilen kişi için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentlerindeki, üretim faaliyetinde bulunmak üzere başvuruda bulunan kişi için ise 7 nci maddede belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte tesis kurma iznine başvurulur.

(3) Bu madde kapsamında yapılan başvurularda, borçların yapılandırılmasına yönelik çıkarılan kanunlar uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarını yapılandıran üretim ve faaliyet uygunluk belgesini haiz firmaların, yapılandırılan borçlarının tamamının ödenmiş olma şartı aranır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 4733 sayılı Kanunun ve 4250 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde hüküm altına alınan idari yaptırımlar uygulanır. 4733 sayılı Kanunun ve 4250 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca adli yaptırımı gerektiren fiillerin işlendiğinin tespiti halinde adli mercilere suç duyurusunda bulunulur.

(2) 4733 sayılı Kanun ve 4250 sayılı Kanunda sayılan kabahat fiilleri ile suç kapsamında olan fiiller dışında; 4733 sayılı Kanuna, 4250 sayılı Kanuna, bu Yönetmeliğe ya da bu Yönetmelik kapsamında verilen belgelerde yer alan şartlara uyulmadığının tespiti halinde;

a) İlgili gerçek ve tüzel kişiler yazılı olarak uyarılır ve aykırılığın giderilmesi için altmış günü geçmemek üzere uygun bir süre verilir.

b) Aykırılığın giderilmesi için verilen süre sonunda aykırılığın devam etmesi halinde veya aykırılığın giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde süre verilmeksizin Bakanlıkça 4733 sayılı Kanun ve 4250 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen belgeler iptal edilir.

(3) Aşağıda sayılan fiiller aykırılığın giderilmesinin mümkün olmadığı hallerden kabul edilir:

a) Üretim tesislerinde kullanılan hammadde, üretilen yarı ürün ve ürün miktarlarının tespitine yönelik sayaçlara, uygulanan mühürlere ve Bakanlığa veri aktarımını sağlayan sisteme fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale edilmesi, Bakanlığa elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesinin önlenmesi ve bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verilmesi.

b) Denatüre edilerek piyasaya arz edilmesi gereken etil alkolün denatüre edilmeden üretim tesisi dışına çıkartılması ve/veya satılması.

c) Bu Yönetmelik kapsamında tahsis izin belgesi alması zorunlu olmasına rağmen belge almamış kişilere denatüre edilmemiş etil alkol satılması.

ç) Sanayi girdisi olan etil alkol ve metanolün, kapasite raporunda etil alkol ve metanol tüketimi bulunmayan veya kapasite raporu olmayan kişilere satılması.

d) Dağıtım uygunluk belgesini haiz ithalatçı ve üretici firmalar tarafından üretilen veya ithal edilen tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün toptan satış belgesini haiz beşeri ecza deposu ve ecza ticarethanesi dışındaki kişilere satılması.

e) Bu fıkrada belirtilen fiiller haricinde aykırılığın giderilmesinin mümkün olup olmadığı haller Bakanlıkça ayrıca değerlendirilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dağıtım uygunluk belgesini haiz firmalar tarafından toptan satış belgesini haiz beşeri ecza depoları ve ecza ticarethaneleri dışındaki ecza depolarına tıbbi kullanım amaçlı etil alkol satışı yapılamaz. Beşeri ecza depoları ve ecza ticarethaneleri dışındaki ecza depolarının toptan satış belgelerinin 2024 yılı süre uzatımı işlemi gerçekleştirilmez. Söz konusu toptan satış belgeleri 2024 yılı süre uzatım döneminin sona ermesinden otuz gün sonra geçerliliğini kaybeder. Belge sahipleri stoklarındaki tıbbi kullanım amaçlı etil alkolleri belgelerinin geçerlilik süresi içinde satmak veya iade etmek suretiyle tasfiye edebilirler. Üretici ve ithalatçı firmalar bu madde kapsamında iade edilmek istenen ürünleri iade almak zorundadır.”

MADDE 12- Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü maddesi ile 7 nci maddeye eklenen beşinci fıkra 1/1/2024 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4798   Sıra No 4799   Sıra No 4800   Sıra No 4801

Yazar: Bahar Çakıroğulları