Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2024-23

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2024-23

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2024-23

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/23)

Ticaret Bakanlığından: 31.12.2023 tarih ve 32416 4. Mükerrer Sayılı R.G.

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1’deki listede yer alan metal hurdalara ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve Türkiye gümrük bölgesine girişi yasak olan metal hurdaları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1’deki listede yer alan metal hurdalar ile Ek-2’deki listede yer alan ithali yasak olan metal hurdalara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesine, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına ve 16/8/2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalata ilişkin usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Ek-1’deki listede yer alan metal hurdaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Metal Hurda İthalatçı Belgesi almış olmak kaydıyla; metal hurdayı ergiterek işlem yapan veya metal hurdayı parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçlarla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayiciler ithal edebilirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ithalatçıların, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde radyasyon ölçüm sistemine (radyasyon kontrolü için uygun ve kalibre edilmiş sabit ve portatif radyasyon ölçüm cihazlarına ve ilgili diğer donanıma) ve radyasyondan korunma konusunda eğitim almış personele sahip olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından, firma tesislerindeki radyasyon ölçüm sistemlerine ilişkin yapılan değerlendirme sonucu görülecek eksiklikler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bildirilir.

(3) Bu Tebliğe istinaden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen Metal Hurda İthalatçı Belgesi, verildiği tarihten itibaren iki yıl geçerlidir. Metal Hurda İthalatçı Belgesi alan sanayicilerin listesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet sayfasında ilan edilir.

(4) Ek-2’deki listede yer alan metal hurdaların serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük bölgesine girişi yasaktır. Ancak 28/12/1993 tarihli ve 3957 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin ilgili hükümleri gereği, Ek-2’de yer alan metal hurdaların ülkemiz gümrük bölgesinden transit geçişinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınacak İzin Yazısı ilgili sınır giriş gümrük idaresine ibraz edilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 5- (1) Ek-1’deki listede yer alan metal hurdaların dağılmayan katı formda bulunması, ithali yasak tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmaması ve kontamine olmaması gerekir.

(2) Ek-1’deki listede yer alan metal hurdaların içerisinde top, havan, roket mermileri veya diğer patlayıcı askeri mühimmat bulunması halinde gerekli tedbirler ithalatçı tarafından alınır.

(3) İthalatçı, bu Tebliğde belirtilen hükümlere uymak, doğru beyanda bulunmak ve gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.

Serbest bölgede oluşan metal hurdalar

MADDE 6- (1) Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan, Ek-1 ve Ek-2’deki listelerde yer alan metal hurdaların ithalatına, hurdaya ön işlem uygulanması, hurdanın geri kazanımı ve/veya bertarafı için serbest bölgede uygun tesis bulunmaması veya metal hurda üreticisi firmanın hurdayı bu tesislere vermemesi durumunda, metal hurdayı üreten veya serbest bölgede metal hurdaya ön işlem uygulayan veya geri kazanım ve benzeri yapan firmanın talebi üzerine, 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğine göre oluşturulan Atık Komisyonu hurdanın;

a) Metal hurdayı ergiterek işlem yapan veya metal hurdaya ön işlem uygulayan ve bu amaçlarla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ilgili yönetmelikler gereğince verilmiş olan belge veya yazılardan birine (Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Yan Ürün/Alternatif Hammadde Onay Yazısı) sahip sanayi tesislerine veya,

b) Metal hurdaya işlem uyguladıktan sonra metal hurdayı ergiterek işlem yapan ve bu amaçla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan sanayi tesislerine veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi almış sanayi tesislerine verilmesi şartıyla Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma İzin Belgesine sahip metal hurda alımı yapan firmalara,

verilmesi ve bunun Komisyona belgelendirilmesi koşulu ile izin verir. Serbest bölgelerden metal hurda çıkışında Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınması zorunlu değildir.

(2) Atık Komisyonunun kararı uyarınca serbest bölgeden çıkartılan metal hurdalara ilişkin bilgiler altı aylık raporlar halinde düzenli olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilir. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmamışsa, buna ilişkin yazı gönderilir.

Metal hurdalara ilişkin özel hususlar

MADDE 7- (1) Ek-1’deki listede yer alan metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine girişinin yapılacağı sınır gümrük kapıları Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilir. Tespit edilen deniz sınır gümrük kapıları dışında kalan, Ticaret Bakanlığından izin ve Nükleer Düzenleme Kurumundan uygun görüş alınan, özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli altyapıyı haiz terminallerinden, Ek-1’deki listede yer alan metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri yapılabilir. Metal hurdaların gümrük bölgesine giriş işlemlerinde yapılan radyasyon kontrolü için 12/8/2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Radyasyon İzleme ve Radyasyon Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İstisnai durumlar

MADDE 8- (1) Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu kısmen veya tamamen Ek-1 ve Ek-2’deki listelerde yer alan metal hurdaya dönüşmesi ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, çevre katkı payı alınmak şartıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayicilere verilmek kaydıyla Metal Hurda İthalatçı Belgesi aranmaz.

(2) Hariçte İşleme Rejimi Kararı kapsamında ihraç edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1 ve Ek-2’deki listede yer alması halinde, çevre katkı payı alınmak şartıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayicilere verilmek kaydıyla bu ürünlerin ithalatında Metal Hurda İthalatçı Belgesi aranmaz.

Denetim

MADDE 9- (1) İthalatçıların bu Tebliğ kapsamında yapacakları işlem ve faaliyetlerin bu Tebliğe ve çevre mevzuatına uygun olup olmadığı ilgili gümrük idaresinin bulunduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından denetlenir.

Yaptırımlar

MADDE 10- (1) Bu Tebliğin hükümlerine aykırı hareket eden ithalatçılara 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve dış ticaret mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Metal Hurda İthalatçı Belgesine sahip olmayan firmalarca ithalat yapıldığının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca veya Ticaret Bakanlığınca ya da başka bir şekilde sonradan tespiti durumunda birinci fıkra hükmü uygulanır.

(3) İthalata konu metal hurdanın ithalinin yasak olduğunun gümrük işlemleri sırasında tespiti halinde, her tür cezai hüküm saklı kalmak kaydıyla, Türkiye’nin uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hakları doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının gözetim ve denetiminde gerekli işlemler yapılır.

(4) 8 inci madde kapsamında serbest dolaşıma giren eşyanın Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin Lisans Belgesine sahip tesislere verilmediğinin tespiti halinde çevre mevzuatında öngörülen yaptırımlar uygulanır.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 11- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12- (1) 31/12/2022 tarihli ve 32060 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/23) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 12 nci maddeyle yürürlükten kaldırılan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/23) kapsamında alınan Metal Hurda İthalatçı Belgeleri süreleri dolana kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231231M4-22-1.pdf

Sıra No 4894   Sıra No 4895   Sıra No 4896   Sıra No 4897   Sıra No 4898

Yazar: Bahar Çakıroğulları