Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 7280

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 7280

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
ATEŞLI SILAHLAR VE BIÇAKLAR ILE DIĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELIKTE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK

Karar Sayısı: 7280

12.05.2023 Tarih ve 32188 Sayılı R.G.

Ekli “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine (19) numaralı alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“20) Savunma ve Sanayii Başkanlığında görev yapan Savunma Sanayii Başkan Yardımcılarına,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına (ü) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“v) 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre kurulmuş olan; oda, birlik, federasyon, konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine,”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

 

 

Sıra No 4615   Sıra No 4616   Sıra No 4617   Sıra No 4618   Sıra No 4619

Yazar: Bahar Çakıroğulları