7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2024-13

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2024-13

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2024-137223 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU

İLE DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ YENİ

DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/13)

Ticaret Bakanlığından: 31.12.2023 Tarih ve 32416 4. Mükerrer Sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 20 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)’nde 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2024 tarihinden 31/12/2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

7223 sayılı Kanun’un; Alt Limit

(TL)

Üst Limit

(TL)

20 nci Maddesinin birinci fıkrasının
          (a) bendinde öngörülen ceza miktarı 240.566 2.405.665
          (b) bendinde öngörülen ceza miktarı 96.226 962.265
          (c) bendinde öngörülen ceza miktarı 96.226 962.265
          (ç) bendinde öngörülen ceza miktarı 48.113 481.132
          (d) bendinde öngörülen ceza miktarı 240.566 2.405.665
          (e) bendinde öngörülen ceza miktarı 33.679 336.792
20 nci Maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ceza miktarı 33.679 336.792
20 nci Maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen 50.000 ila 500.000 ceza miktarı 240.566 2.405.665
20 nci Maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen 20.000 ila 200.000 ceza miktarı 96.226 962.265
20 nci Maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen ceza miktarı 96.226 962.265

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4886   Sıra No 4887   Sıra No 4888   Sıra No 4889   Sıra No 4890

Yazar: Bahar Çakıroğulları