6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN 16 NCI MADDESİ

UYARINCA 2023 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA

CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 28.12.2022 tarih ve 32057 sayılı R.G. 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542)’nde 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İdari para cezası tutarları

MADDE 3- (1) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

6446 SAYILI KANUNUN 16 NCI MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ 2023 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 3.607.749
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi 3.607.749
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi 3.607.749
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi 5.772.413
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi 6.493.959
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi 7.215.524
16 ncı maddenin sekizinci fıkrası 2.864

 

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Sıra No 4308   Sıra No 4309   Sıra No 4310   Sıra No 4311   Sıra No 4312

Yazar: Bahar Çakıroğulları