492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar Sayısı 7344

492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar Sayısı 7344

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar Sayısı 7344492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI TARİFELERDE YER ALAN MAKTU HARÇ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

Karar Sayısı: 7344

07.07.2023 tarih ve 32241 sayılı R.G.

Ekli “492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı, (9) sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harçlar tutarı (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %50 oranında artırılmış, anılan Kanuna bağlı ((8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihini izleyen gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4647   Sıra No 4648   Sıra No 4649   Sıra No 4650   Sıra No 4651

Yazar: Bahar Çakıroğulları