26.07.2023 87500701 YYS ve hakkı olan OKSB sahiplerinin geçici 37 madde DİR ek süre taleplerinde YGM tespit raporunun aranılmaması

26.07.2023 87500701 YYS ve hakkı olan OKSB sahiplerinin geçici 37 madde DİR ek süre taleplerinde YGM tespit raporunun aranılmaması

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
26.07.2023 87500701 YYS ve hakkı olan OKSB sahiplerinin geçici 37 madde DİR ek süre taleplerinde YGM tespit raporunun aranılmamasıT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-52707093-132.99

Konu   :2006/12 Sayılı DİR Tebliği Geçici 37.

Madde/2013-19 Sayılı Genelge/YYS ve OKSB

Sahipleri

 

 

26.07.2023 / 87500701

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi:     a) 02.02.2023 tarihli ve E-52707093-132.99-00082489000 sayılı yazımız

b) 30.05.2023 tarihli ve E-52707093-132.99-00085706192 sayılı yazımız

İlgi (a)`da kayıtlı yazımızda, 01.02.2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 2023/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine eklenen geçici 37`nci madde kapsamında dahilde işleme izinlerine ilişkin ilave süre müracaatlarının bahse konu Tebliğin 21 ila 27`nci madde hükümlerinden ayrı değerlendirilmek suretiyle ilgili gümrük idarelerince karşılanmasının uygun bulunduğu,

İlgi (b)`de kayıtlı yazımızda ise söz konusu geçici maddede belirtilen süreler içinde düzenlenmiş olan ve açık konumda bulunan izinler açısından aynı maddede öngörülen 6 aylık süre içinde başvuruda bulunulmuş olması ve gümrük idaresince ithal eşyasının mevzuatı gereğince bulunması gereken yerlerde olduğunun tespit edilmesi koşuluyla bahse konu geçici madde kapsamında yapılmış olan süre uzatım taleplerinin kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Genel Müdürlüğümüze intikal eden olaylardan, anılan geçici madde kapsamında yapılan ek süre başvuruları için 2013/19 sayılı Genelgede yer alan hükümler doğrultusunda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliğince (YGM) düzenlenen Tespit Raporu arandığı anlaşılmış olup, ilgi (a)`da kayıtlı yazımızda da belirtildiği üzere mezkur geçici maddenin uygulamasının 2006/12 sayılı Tebliğin 21 ila 27`nci maddelerinden ayrı şekilde değerlendirilmesi ve YGM Tespit Raporu aranmaksızın sonuçlandırılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, ilgi (b)`de kayıtlı yazımızda geçici 37`nci madde kapsamında yapılan ek süre başvurularının değerlendirilmesi aşamasında gümrük idaresince ithal eşyasının mevzuatı gereğince bulunması gereken yerlerde olduğuna yönelik olarak yapılacak tespit işlemlerinden Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) ve 1 Sıra nolu Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin 42/A maddesinde yer verilen kolaylıklardan yararlanma hakkını haiz Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) sahiplerinin, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejim Tebliğinin 49`uncu maddesinin 3`üncü fıkrası hükmü doğrultusunda muaf tutulması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Sıra No 4667   Sıra No 4668   Sıra No 4669   Sıra No 4670   Sıra No 4671

Yazar: Bahar Çakıroğulları