21.02.2023 82935674 Birleşik krallık STA menşe beyanlarında EOR1 numarası imza durumu vb hususlar

21.02.2023 82935674 Birleşik krallık STA menşe beyanlarında EOR1 numarası imza durumu vb hususlar

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
21.02.2023 82935674 Birleşik krallık STA menşe beyanlarında EOR1 numarası imza durumu vb hususlarT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-16934678-180.99-

Konu   :Birleşik Krallık STA

 

21.02.2023 / 82935674

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :29.11.2021 tarihli ve E-16934678-724.01.02-00069542845 sayılı yazımız.

Son dönemde Genel Müdürlüğümüze intikal eden bazı başvurulardan, İlgi’de kayıtlı yazımızda belirtilen hususlara ilişkin olarak gümrük idarelerimizde farklı uygulamaların tatbik edildiği anlaşılmış olup, uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını teminen işlemlerin aşağıda belirtildiği şekilde tekemmül ettirilmesi uygun olacaktır.

– Ülkemiz ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında yapılan tercihli tarife taleplerinin 1/1/2021 – 13/4/2021 tarihleri arası için 25/5/2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik; 13/4/2021 tarihinden sonraki ithalat işlemleri için 30/5/2021 tarihli ve 31496 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümlerine uygun olması gerekmektedir.

– İthalat esnasında, STA kapsamında tercihli tarife talebiyle ibraz edilen menşe beyanlarından;

·                    EORI numarası ve Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde herhangi bir şekilde atılmış imza (ıslak imza, imza imajı, elektronik imza) içermeyen menşe beyanlarına ilişkin tercihli tarife taleplerinin kabul edilmemesi gerekmektedir.

·                    Üzerinde EORI numarası bulunmamakla birlikte, Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında zikredilen bir imza bulunan menşe beyanlarına ilişkin olarak; Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yükümlüsüne 30 gün süre tanınması, bu sürenin bitiminde üzerinde EORI numarası bulunan geçerli bir menşe beyanı ibraz edilmemiş olması halinde ise işlemlerin yukarıdaki paragrafta belirtilen şekilde sonuçlandırılması icap etmektedir.

·                    İlgi’de kayıtlı yazımızda belirtildiği üzere, ilgili yerinde EORI numarası bulunan menşe beyanlarında herhangi bir şekilde imza bulunması şartı aranmamaktadır.

– Gümrük Kanunu’nun 214 üncü maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen şekilde reddedilen tercihli tarife taleplerine ilişkin olarak yükümlüsünce 1 yıl içerisinde, Yönetmeliğin 22 nci maddesine uygun olarak sonradan düzenlenen geçerli bir menşe beyanı ibraz edilmesi halinde;

·                    Gümrük Yönetmeliğinin 508 inci maddesi, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 118 ve 119 uncu maddeleri, Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No:2)’nin 37 nci maddesi uyarınca, tercihli tarife uygulanarak tahsil edilmiş olan gümrük vergilerinin geri verilmesi söz konusu olabilecektir.

– Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (a) bendi çerçevesinde; menşe beyanı, Taraf ülkelerde (Türkiye ve Birleşik Krallık) yerleşik ihracatçılar tarafından düzenlenmektedir. Menşe beyanının üzerine yapıldığı ticari belge ise ticaretin gereklerine göre eşyanın tedarikçisi veya imalatçısı tarafından düzenlenebilmekte ve söz konusu ticari belge üzerinde (zorunlu olmamakla birlikte) ticari belgeyi hazırlayan firmanın EORI numarası yer alabilmektedir.

·                    Tercihli tarife talebine esas olan EORI numarası, menşe beyanı metninde yer alan numara olup, bu metnin dışında ticari belgenin herhangi bir yerinde yer alan EORI numarasının kontrol edilmesi gerekmemektedir.

·                    Ticari belgeyi hazırlayan firmanın aynı zamanda ihracatçı olduğu durumlarda, menşe beyanında yer alan EORI numarası ile ticari belgenin başka bir kısmında yer alan EORI numarasının farklı olduğunun anlaşılması halinde, bahse konu menşe beyanına ilişkin 2014/01 sayılı İç Genelge doğrultusunda Birleşik Krallık Gümrük İdaresi nezdinde (sorgunun gerekçesi de belirtilmek suretiyle) sonradan kontrol talebinde bulunulması ve alınacak cevaba göre işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

 

 

Hüsnü DİLEMRE

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Dağıtım:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine               Gümrükler Genel Müdürlüğüne

 

 

Sıra No 4482   Sıra No 4483   Sıra No 4484   Sıra No 4485   Sıra No 4486

Yazar: Bahar Çakıroğulları