19.12.2022 80963275 İthalatta ödenen KDV nin geri vermede faiz olup olmayacağı vergi dairesine yapılacak bildirim

19.12.2022 80963275 İthalatta ödenen KDV nin geri vermede faiz olup olmayacağı vergi dairesine yapılacak bildirim

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
19.12.2022 80963275 İthalatta ödenen KDV nin geri vermede faiz olup olmayacağı vergi dairesine yapılacak bildirimT.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-80571967-159.99

Konu   :KDV Geri Verme-İndirim Hakkı-Tecil Faizi

 

 

19.12.2022 / 80963275

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İthalat sırasında ödenen KDV’nin faizi ile birlikte iadesine yönelik gümrük idaresi aleyhine sonuçlanan davalarda; kararların yerine getirilmesi amacıyla gümrük müdürlükleri tarafından KDV’nin iadesi veya mahsuben iadesi için alacaklının mükellefi olduğu ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirimde bulunulduğu, KDV iadesi yönünden Vergi Dairesi Müdürlüklerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle mahkeme kararlarına ilişkin yapılması gereken işlemlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen 30 günlük süre içerisinde yerine getirilememesi nedeniyle Bakanlığımız aleyhine KDV tutarının ve faizinin ödenmesi talepli icra takipleri başlatıldığına yönelik gümrük idareleri tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirimde bulunulmaktadır.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 216 ncı maddesi;

“1. Gümrük vergileri ile bunların ödenmelerine bağlı olarak tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme zammının geri verilmesinde, geri vermeye konu fazla tahsilatın yükümlüden kaynaklanması durumunda geri verme başvurusunun yapıldığı tarihten, diğer durumlarda ise tahsilat tarihinden geri verme kararının tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için geri verilecek tutar üzerinden, aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz ödenir.

2. Geri verme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde idarece söz konusu kararın uygulanmaması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine, tebliğ tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için geri verilecek tutar üzerinden, aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz ödenir.” hükmünü,

Gümrük Genel Tebliğinin (Tahsilat İşlemleri) (Seri No:2) 31 inci maddesinin beşinci fıkrası ise; “(5) Gümrük vergileri kapsamındaki Katma Değer Vergisinin geri verme başvurusu, Gümrük Yönetmeliğinin ek-78’indeki Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu ile yapılır. Gerekli değerlendirme sonucunda Katma Değer Vergisinin geri verilmesine veya mahsuben geri verilmesine karar verilir.

a) İndirim hakkına sahip olmayanlarla ilgili olarak, geri vermenin yapılabilmesi için yükümlülerin bağlı olduğu vergi dairesinden alınacak belgeye istinaden Gümrük Yönetmeliğinin 506 ncı maddesine göre işlem yapılır.

b) İndirim hakkına sahip olanlarla ilgili olarak, gümrük idaresi fazla veya yersiz tahsil ettiği vergi tutarını, indirim hakkına sahip yükümlünün vergi dairesine doğrudan göndereceği, ekinde geri verme veya kaldırma başvurusu formu ile geri verme kararının onaylı birer örneği yer alan bir yazı ile bildirir.”

hükmünü amir bulunmaktadır.

Konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan toplantılarda, indirim hakkına sahip mükelleflerle ilgili indirim ve geri verme işlemlerinin yapılabilmesi için mükellefler tarafından KDV beyanlarında gerekli düzeltme işlemlerini yaparak ilgili vergi dairelerine başvurulması gerektiği, vergi dairelerinin resen işlem yapmadıkları, mükelleflerce bu başvurunun geç yapılmasından kaynaklı gecikmeler yaşandığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, ithalat sırasında gümrük beyannamesi kapsamında tahsil edilen ve yargı kararlarına istinaden geri verilmesi gereken KDV ile ilgili olarak mahkeme kararlarının zamanında yerine getirilmesi, fuzuli icara takiplerine muhatap olunmaması, yersiz faiz, icra masrafları ve mükerrer ödemelere sebebiyet verilmemesini teminen;

Gümrük idalerince geri vermeye ilişkin işlemlerin ivedilikle tamamlanması ve alınan geri verme kararlarının yükümlüye tebliği için yazılan yazılarda, yükümlünün indirim hakkına sahip olması durumunda KDV beyanlarında gerekli düzeltme işlemlerini yaparak ilgili Vergi Dairesine bildirimde bulunması gerektiği bilgisine yer verilmesi,

İlgili Vergi Dairesinden düzeltme neticesinde iade edilecek bir vergi ortaya çıkıp çıkmadığı, iade yapılmış ise faiz hesaplamasına mesnet teşkil etmek üzere ne kadar iade yapıldığı ile ilgili olarak bilgi istenilmesi,

Gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

Dağıtım

Gereği:                                                                                  Bilgi:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri                   Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sıra No 4298   Sıra No 4299   Sıra No 4300   Sıra No 4301   Sıra No 4302

Yazar: Bahar Çakıroğulları