Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğYETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 11.01.2024 Tarih ve 32426 Sayılı R.G.

MADDE 1- 10/9/2020 tarihli ve 31240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünü” ibaresi “Gümrükler Genel Müdürlüğünü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“1) SK1, ibraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan A.TR Dolaşım Belgeleri ile 11/4/2023 tarihli ve 32160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde sayılan tedarikçi beyanı hariç menşe ispat belgelerinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin yapılmasını,”

“ı) MH1, metal hurda olarak beyan edilen eşyanın firma tesisinde yapılacak işlem sonucunda başka bir eşya haline gelip gelmediğinin tespitini kapsar.

i) TP1, kapanmış beyannamelerde 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 4 üncü maddesinde sayılan önlemlere tabi eşyanın kapsam dışı olup olmadığının tespitini kapsar.

j) DK1, diğer kurumlarca yapılacak kontroller kapsamında kullanım amacına göre bilgi/belgeye tabi eşyanın kullanım amacına uygun olup olmadığının tespitini kapsar.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan “on bin TL’yi” ibareleri “10.000 ABD Dolarını” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“j) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından, antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti için AN6 ya da AN8 tespit sözleşmesi imzalanmış olması halinde; antrepoya eşya getiren ve antrepodan eşya çıkaran araçlar için, Rehber ekinde yer alan araç kaydına uygun olarak plaka bilgileri yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirince çalıştırılan gümrük müşavir yardımcısı tarafından sisteme kaydedilir. Ancak, bu işlemle ilgili olarak tespit raporu düzenlenmez.”

“(11) MH1, TP1 ve DK1 kapsamında düzenlenen tespit raporlarının ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen formata uygun bir şekilde hazırlanmadığı, bilgi ve belgelerin eksik veya hatalı incelendiği, raporun belirlenen süreler içinde gümrük idaresine sunulmadığı hallerde;

a) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yazılı olarak uyarılır.

b) Bu durumun aynı takvim yılı içerisinde ikinci defa tespitinde diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında 24 üncü madde uyarınca işlem yapılır.

c) Bu durumun aynı takvim yılı içerisinde üçüncü defa tespitinde tespit raporunun gümrük idaresine sunulduğu tarihten itibaren altı ay boyunca yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin MH1, TP1 ve DK1 kapsamında tespit raporu düzenlemesine izin verilmez ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında 24 üncü madde uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ı) DK1 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenmesi gereken tespit raporları, tespitin yapıldığı ayı takip eden ayın yedinci iş gününün bitimine kadar sunulur.

i) MH1 ve TP1 tespit işlemlerine ilişkin düzenlenmesi gereken tespit raporları, tespit konusu işlemlerin bitirilmesi için gümrük idaresince verilen süre sonundan itibaren en geç bir ay içerisinde sunulur.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) 13 üncü maddenin on birinci fıkrasında belirtilen durumlarda Gümrük Kanununun 241 inci maddesine istinaden usulsüzlük cezası uygulanır.”

MADDE 7- Aynı Tebliğin Ek-4’ünde yer alan “Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü” ibaresi “Gümrükler Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4907   Sıra No 4908   Sıra No 4909   Sıra No 4910   Sıra No 4911

Yazar: Bahar Çakıroğulları