Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ

Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler

Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 26.11.2023 Tarih ve 32381 Sayılı R.G.

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; aracı bankalar kanalıyla sağlanan finansal imkanlardan yararlanmak için başvuru yapacak projelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak stratejik öncelik ve teknik değerlendirmeye dair usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ; Ekonomi Koordinasyon Kurulu Kararları ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını,

b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Finansman Programı: Aracı bankaların yatırım finansmanı için fon sağladıkları programı,

ç) Hamle Programı: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını,

d) Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını,

e) Stratejik Öncelikli Ürün Listesi: Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenen; orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünleri ve bu sektörlerin gelişimi için kritik olan ürünler ile  Bakanlık değerlendirmesinde öncelik verilecek ürünleri içeren ve bu Tebliğ ekinde (Ek.1) yer alan listeyi,

f) Teknik Komite: Bu Tebliğ kapsamındaki başvuruları değerlendirmek üzere Bakan onayı ile kurulan ve Merkez Bankası temsilcilerinin de gözlemci olarak yer alacağı komiteyi,

g) Teknoloji Alanları Listesi: Bakanlık tarafından belirlenen; yenilikçi teknoloji alanlarını içeren ve bu Tebliğ ekinde (Ek.2) yer alan listeyi,

ğ) Teşvik Belgesi: Yatırım teşvik belgesini,

h) Yatırım Projesi Teknoloji/Strateji Değerlendirme Formu: Finansman başvurusu yapacak yatırım projelerinin değerlendirilmesinde Teknik Komite tarafından kullanılacak kriterleri ve ağırlıklandırmaları içeren ve bu Tebliğ ekinde (Ek.3) yer alan formu,

ı) Yatırımcı: Yatırım projesi için finansman başvurusu yapacak Türkiye’de yerleşik şirketi,

i) Yönlendirme Komitesi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanından oluşan yatırımlara ilişkin finansman programlarının stratejik önceliklerini ve uygulama prensipleri belirlemek üzere oluşturulan komiteyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Değerlendirme

Bakanlığa başvuru yapılması

MADDE 4- (1) Aracı bankalara finansman başvurusu öncesinde Bakanlık değerlendirmesini almak üzere yapılacak başvurular; stratejik ve proje bazlı yatırım teşvikleri ile Hamle Programı kapsamındaki desteklerden yararlanan ya da Stratejik Öncelikli Ürün Listesi (Ek.1) veya Teknoloji Alanları Listesi (Ek.2) kapsamında bir ürünün üretilmesi ya da teknoloji alanında geliştirme faaliyetleri ve bu teknolojilere dayalı sistemlerin üretilmesine dönük yatırım yapılmasını hedefleyen projeleri olan yatırımcılar tarafından yapılabilir.

(2) Finansman Programından yararlanmak isteyen yatırımcıların, Bakanlık değerlendirmesini müteakip Bakanlıktan alacakları görüş yazısı ile birlikte aracı bankaya finansman başvurusu yapması gerekir.

(3) Finansman başvurusu öncesinde projelerine ilişkin Bakanlık değerlendirmesini almak üzere başvuruda bulunmak isteyen yatırımcılar, başvurularını Bakanlık tarafından oluşturulan elektronik portal üzerinden yapar.

(4) Başvuru tarihi itibarıyla Ar-Ge harcamaları dahil öngörülen toplam yatırım tutarının en az 1 milyar TL olması şartı aranır.

(5) Finansman Programından yararlanan yatırımcılara söz konusu yatırımları için düzenlenen teşvik belgesi kapsamında herhangi bir faiz desteği sağlanmaz.

Değerlendirme

MADDE 5- (1) Finansman başvurusu öncesinde yatırım projesine ilişkin Bakanlık değerlendirmesi alınmasına yönelik başvurular Teknik Komite tarafından puanlanır ve başvuru sahibi yatırımcıya bildirimde bulunulur.

(2) Teknik Komite, değerlendirmeye aldığı projeleri; Yatırım Projesi Teknoloji/Strateji Değerlendirme Formunda (Ek.3) yer alan kriterler üzerinden puanlandırır.

(3) Bakanlığın yatırımcılara yaptığı Teknik Komite değerlendirme bildirimi yatırımcıların başvurdukları Finansman Programından finansman hakkına sahip olduğu sonucunu doğurmaz ve Finansman Programını düzenleyen kuruluşu herhangi bir yükümlülük altına sokmaz.

(4) Bakanlık hangi Finansman Programı kapsamında stratejik öncelik ve teknik değerlendirme yapılarak başvuru alınacağını, değerlendirmeye esas alt kriterleri ve diğer başvuru koşullarını duyuru ile ilan eder.

(5) Finansman Programının sona ermesi, durdurulması veya programa tahsis edilmiş olan limitlerinin dolması durumunda yapılan duyuru kapsamında başvuru alınmasına son verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İzleme

İzleme

MADDE 6- (1) Bakanlık, uygulamanın sonuçlarını izlemek üzere, yatırımcıdan yatırımına ilişkin bilgi talep edebilir.

(2) Yönlendirme Komitesi, yılda en az bir kez olmak üzere ihtiyaç duyulan süre ve sıklıkta toplanır. Uygulamanın süreç ve sonuçlarını değerlendirir.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231126-2-1.pdf

 

Sıra No 4771   Sıra No 4772   Sıra No 4773   Sıra No 4774   Sıra No 4775

Yazar: Bahar Çakıroğulları