Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri Ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar 11561

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri Ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar 11561

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri Ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar 11561ULUSAL MARKER UYGULAMA FAALİYETLERİ VE ULUSAL MARKER TESLİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KURUL KARARI

Karar No: 11561

Karar Tarihi: 12/01/2023

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:28.01.2023 Tarih ve 32087 Sayılı R.G.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/01/2023 tarihli toplantısında; aşağıdaki “Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri Ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı”nın kabul edilerek, Resmi Gazete`de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmesine,

karar verilmiştir.

MADDE 1 – 12/6/2015 tarihli ve 29384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri Ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Kurul Kararının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “ile biodizeli,” ibaresi “, biodizel ile sürdürülebilir havacılık yakıtını,” şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına “işleme (biodizel)” ibaresinden sonra gelmek üzere “, işleme (biorafineri)” ibaresi eklenmiş ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Ulusal marker uygulaması kapsamındaki akaryakıtların teslimlerinde ilgili lisans sahipleri, Ek-2’de verilen formu düzenler. Altyapısı uygun olan ilgili lisans sahipleri tarafından anılan form elektronik olarak da düzenlenebilir. Formun elektronik olarak düzenlenmesi durumunda herhangi bir gecikme olmaksızın taraflarca elektronik imza ile imzalanması zorunludur. Düzenlenen formun bir kopyası analiz raporu ile birlikte 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen ilk belgeye eklenir veya söz konusu belge ile birlikte elektronik ortamda saklanabilir. Kurumca belirlenen şart ve özellikte ulusal marker eklenmiş akaryakıtın taşıma araçları ile yapılan ikmallerinde, dolum yerinde teslim eden ilgili lisans sahibi tarafından aracın dolum ve boşaltım üniteleri mühürlenir ve mühür numaraları formda belirtilen yere kaydedilir.”

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Sıra No 4431   Sıra No 4432   Sıra No 4433   Sıra No 4434

Yazar: Bahar Çakıroğulları