Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-19

Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-19

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-19TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN

İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/19)

Ticaret Bakanlığından:31.12.2022 Tarih ve 32060 4. Mükerrer Sayılı R.G.

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ithalatta Ek-1’de yer alan ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygunluğunun belgelenmesine, Ek-2’de yer alan ürünlerin bildiriminin yapılmasına ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan ekli listelerde yer alan maddelerin ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 4- (1) Eklerdeki listelerde yer alan ürünlerin 31/3/2008 tarihli ve 2008/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ile;

a) 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

b) 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

c) 4/8/2010 tarihli ve 27662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı ile İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik (2007/45/AT),

ç) 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

d) 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

e) 11/8/2013 tarihli ve 28732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğ,

f) 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

g) 25/10/2016 tarihli ve 29868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

ğ) 25/3/2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Sigara Filtresi Üreticilerinin Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/13),

hükümlerine uygun olması zorunludur.

Uygunluk belgesi

MADDE 5- (1) Ek-1’de belirtilen etil alkol ve nol ile tütün, tütün mamulleri, sigara kâğıdı, makaron ve sigara filtresi ithalatında Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığınca Uygunluk Belgesi düzenlenir.

(2) Uygunluk Belgesi Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.

Bildirim

MADDE 6- (1) İthalatçı tarafından, piyasaya arz edilecek Ek-2’de belirtilen alkollü içkilerin ithalatında, ilgili mevzuat çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığına alkollü içki bildirimi yapılması zorunludur.

İthal edilemeyecek ürünler

MADDE 7- (1) Ek-3’te belirtilen dökme alkollü içkilerin, alkollü içki kökenli karışım içkilerin, alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal kökenli distilatların, tütün veya yeniden tertip edilmiş tütün içeren ürünlerin ve su, gıda alkolü gibi hammadde veya katkı maddeleri ilavesiyle alkollü içki hazırlanmasında kullanılabilecek konsantre içkilerin serbest dolaşımı ve ithali yapılamaz.

Kapsam dışı

MADDE 8- (1) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu itibarıyla Ek-1’de yer almakla birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının görev alanına girmediği tespit edilen ürünler için ithalatçıya Ek-4’te yer alan Kapsam Dışı Yazısı verilir.

(2) Kapsam Dışı Yazısı Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.

Gümrük işlemleri

MADDE 9- (1) Ek-1’de yer alan ürünlerin ithalatında, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığınca düzenlenen Uygunluk Belgesi veya Kapsam Dışı Yazısı beyannamenin tescili sırasında gümrük idarelerine ibraz edilir.

(2) İthalatçı, ithal edeceği ürünlerin denetlenmesinden ve kapsam dışı beyanından sorumludur.

Sorumluluk

MADDE 10- (1) İthalatçı, ithal ettiği ürünlerin 4 üncü maddede belirtilen mevzuata uygun olmasından, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu uyarınca sorumludur.

Yetki

MADDE 11- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12- (1) 31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/19) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Diğer mevzuatta Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2022/19)’ne yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231M4-17-1.pdf

 

Sıra No 4381   Sıra No 4382   Sıra No 4383   Sıra No 4384   Sıra No 4385

Yazar: Bahar Çakıroğulları