Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Karşılıklı Tarım Tavizlerine İlişkin Protokol I’ini Tadil Eden 1-2022 Sayılı Türkiye-Gürcistan Ortak Komitesi Kararı ve Anlaşmanın III Nolu Protokolünün ...

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Karşılıklı Tarım Tavizlerine İlişkin Protokol I’ini Tadil Eden 1-2022 Sayılı Türkiye-Gürcistan Ortak Komitesi Kararı ve Anlaşmanın III Nolu Protokolünün …

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Karşılıklı Tarım Tavizlerine İlişkin Protokol I’ini Tadil Eden 1-2022 Sayılı Türkiye-Gürcistan Ortak Komitesi Kararı ve Anlaşmanın III Nolu Protokolünün …TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ KARŞILIKLI TARIM TAVİZLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL I’İNİ TADİL EDEN 1/2022 SAYILI TÜRKİYE-GÜRCİSTAN ORTAK KOMİTESİ KARARI VE ANLAŞMANIN III NOLU PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 7541

01.09.2023 Tarih ve 32296 Mükerrer Sayılı R.G.

9 Eylül 2022 tarihinde Tiflis’te imzalanan ve 7444 Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Karşılıklı Tarım Tavizlerine İlişkin Protokol I’ini Tadil Eden 1/2022 Sayılı Türkiye-Gürcistan Ortak Komitesi Kararı ve Anlaşmanın III Nolu Protokolünün Onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN ORTAK KOMİTESİ`NİN

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında Serbest Ticaret Anlaşması`nın Karşılıklı Tarım Tavizlerine İlişkin Protokol I’ini (Madde 9`da atıfta bulunulan) Tadil Eden 9 Eylül 2022 tarihli ve 01/2022 tarihli KARARI

Türkiye-Gürcistan Ortak Komitesi (Ortak Komite),

21 Kasım 2007 tarihinde Tiflis`te imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (Anlaşma) ve özellikle Anlaşma`nın Madde 9`unun 3`üncü paragrafı ile Anlaşma`nın Madde 35`i uyarınca,

AŞAĞIDAKİ GİBİ KARAR VERMİŞLERDİR:

MADDE 1

Protokol I’in Ekleri, işbu Karar`ın Ek`inde yer alan Ekler ile değiştirilecektir.

MADDE 2

İşbu Karar`ın yürürlüğe girişi, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamı tarafından düzenlenen resmi bildirimin, Gürcü tarafınca alınmasına bağlıdır. Resmi bildirim, işbu Karar`ın Ek II’sinde sağlanan tavizlerin etkin kullanımını teminen, Gürcistan menşeli balın Türkiye Cumhuriyeti’ne ithalat yapılmasına hak tanımalıdır. İşbu Karar, söz konusu bildirimin, diplomatik kanallar aracılığıyla Gürcü tarafınca alınmasının ardından, Anlaşma`nın Madde 34`ü çerçevesinde yürürlüğe girecektir.

Tiflis`te, 9 Eylül 2022 tarihinde, Türkçe, Gürcüce ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha olarak imzalanmıştır.

Tüm metinler eşit derecede muteberdir. İşbu Karar`ın yorumlanmasında farklılıklar olması durumunda, İngilizce metin esas alınacaktır.

 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti adına                                                             Gürcistan adına

 

 

 

Mehmet MUŞ                                                                                   Levan DAVITASHVILI

Ticaret Bakanı                                                                                             Ekonomi ve Sürdürülebilir

Kalkınma Bakanı

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230901M1-3.pdf

 

Sıra No 4694   Sıra No 4695   Sıra No 4696   Sıra No 4697   Sıra No 4698

Yazar: Bahar Çakıroğulları