Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Hükümeti Arasında Gümrük İşbirliği Konusunda Ortak İstişare Komisyonu Kurulmasına İlişkin..

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Hükümeti Arasında Gümrük İşbirliği Konusunda Ortak İstişare Komisyonu Kurulmasına İlişkin..

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ, AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE TÜRKMENİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA ORTAK İSTİŞARE KOMİSYONU KURULMASINA İLİŞKİN

MUTABAKAT ZAPTI

 Karar Sayısı: 7238

09.05.2023 Tarihli ve 32185 Sayılı R.G.

14 Aralık 2022 tarihinde imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Hükümeti Arasında Gümrük İşbirliği Konusunda Ortak İstişare Komisyonu Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Bundan böyle “Taraflar” olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Hükümeti;

23 Şubat 2021 tarihinde Ankara’da imzalanmış olan Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan Beşinci Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı Ortak Bildirisi’nin ışığında, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi ve Türkmenistan Devlet Gümrük Kurumu (bundan böyle “Gümrük İdareleri olarak anılacaktır) arasındaki sağlam işbirliği ilişkilerini teyit ederek,

Hazar Denizi ve Karadeniz bölgelerinde taşıma ve transit koridorlarının geliştirilmesinin ülkeleri arasında eşya. Hizmet, sermaye ve insan kaynağı akışının artmasına önemli ölçüde katkıda bulunacağına dikkat çekerek,

Tarafların ülkelerinin topraklarında uluslararası ticareti daha da kolaylaştırmak ve güvenli hale getirmek konusunda sahip olduğu ortak arzuyu teyit ederek,

Hazar Deniz’i üzerinden geçen rotalar dahil, bölgelerindeki ticaret rotaları boyunca çoklu taşımacılığın geliştirilmesi yoluyla ticarette bir artışın kolaylaştırılmasını amaçlayarak.

Gelişmiş bilgi sistemlerinin, ekonomik operatörler ve Gümrük İdareleri için hızlı ve gelişmiş ticari faaliyetler sağlama bakımından önemini dikkate alarak,

Uygun altyapı ve verimli sınır geçiş prosedürleri geliştirmenin önemini tekrarlayarak,

Ülkeleri arasında kültürel, sosyal, ticari ve ekonomik açıdan var olan yakın ilişkileri kabul ederek,

Bölgelerinde ticaret akışını arttırmanın yanı sıra genci ekonomik etkinliği de geliştirmenin önemini vurgulayarak,

Aşağıdakiler üzerinde mutabık kalmışlardır:

 

Madde 1

Ortak İstişare Komisyonunun Kurulması

Taraflar, işbu Mutabakat Zaptı’yla, Gümrük İşbirliği Konusunda bir Ortak İstişare Komisyonu (bundan böyle “Ortak Komisyon” olarak anılacaktır) kurarlar.

Madde 2

Ortak Komisyonun Oluşturulması

Ortak Komisyon. Gümrük İdarelerinin yetkilileri tarafından oluşturulur.

Taraflar kendi Ortak Komisyon üyelerini tayin eder ve üyelerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, bunu birbirlerine vakitlice bildirirler.

Ortak Komisyona. Taraflar tarafından tayin edilmiş Eş Başkanlar başkanlık eder.

Madde3

Ortak Komisyonun İşlevi

Ortak Komisyon, Gümrük İdareleri arasında işbirliği geliştirmek amacıyla bilgi değişimi yapılan bir istişare platformu işlevine sahip olur.

Madde 4

Ortak Komisyonun Amaçları

Ortak Komisyon’un amaçları şunlardır:

a) Tarafların ülkeleri arasında eşya hareketine ilişkin gümrük işlemlerini basitleştirmek ve kolaylaştırmak;

b) Gümrük mevzuatının uygulanmasında kullanılacak bilgilerin değişimi;

c) Yolcu ve kargo işlemeye ilişkin gelişmiş yöntem ve tekniklerin geliştirilmesine yönelik tedbirler almak;

d) Ticareti kolaylaştırma konusunda somut sonuçlar elde etmek amacıyla Gümrük ve Ulaşım İdareleri arasında işbirliğini teşvik etmek.

Madde 5

Ön bilgi değişimi

Taraflar, Tarafların ülkeleri arasında hareket eden eşya ve taşıtlar hakkında bir ön bilgi değişimi yapılma ihtimalini dikkate alırlar.

Bu sistemin faydalanıcıları, Ortak Komisyonun belirleyeceği ayrıcalıklardan yararlanırlar.

Madde 6

Ortak Komisyon Toplantıları

Ortak Komisyonun toplantıları senede bir kere gerçekleştirilir ve dönüşümlü olarak Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan’da yapılır.

Taraflar, toplantının tarihini ve müzakere konusunu toplantıdan en az bir ay önce belirler. Belirlenmiş konu haricindeki hususlar, Ortak Komisyon Eş Başkanları tarafından önerilebilir veya toplantı sırasında ileri sürülebilir.

Gerektiğinde, her bir Taraf, Ortak Komisyon tarafından ele alınan hususa bağlı olarak, diğer kamu kurumlarının temsilcilerini veya uzmanlarını toplantıya katılmaları için davet edebilir.

Taraf1arın temsilcileri, Ortak Komisyonun olağan toplantıları arasında acil konularla ilgili olarak istişarede bulunabilir, tartışılan konular hakkında ortak kararlar alabilir ve bunları en yakın toplantıda Ortak Komisyonun onayına sunabilir.

Ortak Komisyon toplantılarında alınan kararlar resmi olarak kayda geçer ve Ortak Komisyon Eş Başkanları tarafından imzalanır. Ortak Komisyon toplantı kayıtları, İngilizce dilinde tutulur.

Madde 7

Diğer anlaşmalar

İşbu Mutabakat Zaptı’nın hükümleri, Tarafların taraf oldukları diğer uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerine halel getirmez.

Madde 8

Anlaşmazlıkların halli

İşbu Mutabakat Zaptı ‘nın yorumlanmasından veya uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıklar, Taraflar arasında müzakereler ve istişareler yoluyla çözülür.

Madde 9

Değişiklikler ve ilaveler

İşbu Mutabakat Zaptı’na yönelik değişiklik veya ilaveler, Tarafların karşılıklı rızasıyla yapılabilir. Söz konusu değişiklik ve ilaveler, işbu Mutabakat Zaptı’nın ayrılmaz birer parçası olacak olan ayrı Protokoller şeklinde yapılır ve işbu Mutabakat Zaptı’nın 10. Maddesi altındaki hükümler uyarınca yürürlüğe girer.

Madde 10

Depozitör ve yürürlüğe giriş

1) Türkiye. işbu Mutabakat Zaptı’yla, işbu Mutabakat Zaptı’nın depozitör ülkesi olarak tayin edilmiş bulunmaktadır.

2) Depozitör ülke, tüm Taraflara işbu Mutabakat Zaptı’nm onaylı bir nüshasını sağlar.

3) işbu Mutabakat Zaptı. Tarafların bu Mutabakat Zaptı’nın yürürlüğe girişi için gerekli olan iç prosedürleri tamamlandığını depozitör ülkeye bildirdikleri son bildirimin alındığı tarihi takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girer.

4) Depozitör ülke, işbu Mutabakat Zaptı’nın yürürlüğe giriş tarihini diğer Taraflara bildirecektir.

Madde 11

Süre ve Fesih

1. İşbu Mutabakat Zaptı süresiz olarak akdedilmiştir. Taraflardan her biri, işbu Mutabakat Zaptı’ndan cayma niyetini içeren yazılı bildirimi planlanan cayma tarihinden en az altı ay önce diğer Taraflara göndermek suretiyle, işbu Mutabakat Zaptı’ndan cayabilir. Taraflardan birinin cayması durumunda, işbu Mutabakat Zaptı kalan Taraflar arasında yürürlükte kalmaya devam eder.

2. Bu maddenin 1. fıkrası kapsamında öngörülen kalan Tarafların herhangi birinin aynı fıkra uyarınca işbu Mutabakat Zaptı’ndan cayması halinde, işbu Mutabakat Zaptı feshedilir.

İşbu Mutabakat Zaptı, Türkmenbaşı’nda 14 Aralık 2022 tarihinde, tüm metinler eşit derecede geçerli olmak üzere. Türkçe. Azerbaycan Türkçesi, Türkmence ve İngilizce dillerinde birer nüsha halinde imzalanmıştır. Yorum farklılığı olması halinde, İngilizce metin esas alınır.

 

 

Türkiye Cumhuriyeti                                     Azerbaycan                            Türkmenistan Hükümeti

Hükümeti                               Cumhuriyeti Hükümeti         

Adına                                                 Adına                                                 Adına

 

 

 

Mehmet Muş                                      Ceyhun Bayramov                            Maksat Hudaykuliyev

Ticaret Bakanı                                              Dışişleri Bakanı                                 Gümrük İdaresi Başkanı

 

 

Sıra No 4603   Sıra No 4604   Sıra No 4605   Sıra No 4606

Yazar: Bahar Çakıroğulları