TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesine İlişkin Olarak 5-6 Şubat 2020 Tarihlerinde Kabul Edilen Ekli Değişikliklerin 25 Mayıs 2021 Tarihinden, 14-15 Ekim 2020 Tarihlerinde Kabul Edilen İlişik Değişikliğin 1 Haziran 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 6245

TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesine İlişkin Olarak 5-6 Şubat 2020 Tarihlerinde Kabul Edilen Ekli Değişikliklerin 25 Mayıs 2021 Tarihinden, 14-15 Ekim 2020 Tarihlerinde Kabul Edilen İlişik Değişikliğin 1 Haziran 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 6245

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesine İlişkin Olarak 5-6 Şubat 2020 Tarihlerinde Kabul Edilen Ekli Değişikliklerin 25 Mayıs 2021 Tarihinden, 14-15 Ekim 2020 Tarihlerinde Kabul Edilen İlişik Değişikliğin 1 Haziran 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 6245TIR İDARİ KOMİTESİNCE 5-6 ŞUBAT 2020 TARİHLERİNDE KABUL EDİLEN 1975 TARİHLİ TIR SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 6245

22.10.2022 tarih ve 31991 sayılı R.G.

14 Kasım 1975 tarihli “TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi”ne ilişkin olarak 5-6 Şubat 2020 tarihlerinde kabul edilen ekli Değişikliklerin 25 Mayıs 2021 tarihinden, 14-15 Ekim 2020 tarihlerinde kabul edilen ilişik Değişikliğin 1 Haziran 2021 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

A. TIR Sözleşmesi Değişiklikleri

1. Madde 1, Yeni Fıkra (s)

(r) fıkrasından sonra gelmek üzere (s) fıkrası eklenmiştir:

“(s) “eTIR rejimi” deyimi, elektronik veri değişimi yoluyla uygulanan, TIR Karnesinin işlevsel eşdeğerini sağlayan TIR rejimini ifade eder. TIR Sözleşmesinin hükümleri uygulanmakla birlikte; eTIR rejiminin ayrıntıları 11 sayılı Ek’te tanımlanmıştır.”

1. Mükerrer Madde 3, Fıkra (b)

Mevcut metin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(b) Taşıma işlemleri, 6 ncı madde hükümlerine göre yetkilendirilen kuruluşlar tarafından teminat altına alınmalıdır. Bu işlemler, bu Sözleşme’nin 1 sayılı ekinde gösterilen Örneğe uygun bir TIR Karnesi himayesinde yapılmalı veya eTIR rejimi ile yürütülmelidir.”

2. Madde 43

Mevcut metin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“6 sayılı Ek’te, 7 sayılı Ek’in III üncü Bölümünde ve 11 sayılı Ek’in II nci Bölümünde düzenlenen Açıklama Notları bu Sözleşmenin ve eklerinin bazı hükümlerini yorumlar. Bunlar, tavsiye edilen bazı uygulamaları da tanımlar.”

3. Madde 58 Yeni Üçüncü Mükerrer

Madde 58 İkinci Mükerrer’i müteakip aşağıdaki ifade eklenmiştir:

“Üçüncü Mükerrer

Teknik Uygulama Organı

Bir Teknik Uygulama Organı teşkil edilir. Organ’ın yapısı, işlevleri ile çalışma usulü 11 sayılı Ek’te düzenlenir.”

4. Madde 59

Mevcut metin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Madde 59

Bu Sözleşmenin Değiştirilmesine İlişkin Usul

1. Bu Sözleşme ve ekleri, bir Akit Tarafın teklifi üzerine, bu maddede belirtilen usule göre değiştirilebilir.

2. 60 ıncı mükerrer madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Sözleşmeye getirilen her değişiklik önerisi, 8 sayılı Ek’te belirtilen çalışma usulü uyarınca tüm Akit Tarafların oluşturduğu İdari Komite tarafından değerlendirilir. İdari Komite toplantısı sırasında hazırlanan veya değerlendirilen ve oylamaya katılan mevcut üyelerin üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen her değişiklik, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından Akit Taraflara, kabul için bildirilir.

3. 60 ıncı ve 60 ıncı mükerrer maddede belirtilenler haricinde, bir önceki fıkra uyarınca bildirilen her değişiklik, bildirim tarihini izleyen on iki aylık süre içinde Akit Taraf olan bir ülke tarafından Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine değişiklik önerisine ilişkin bir itiraz bildirilmediği takdirde, bu sürenin bitiminden itibaren 3 ay sonra, tüm Akit Taraflar nezdinde yürürlüğe girer.

4. Bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca değişiklik önerisine ilişkin bir itiraz bildirildiği takdirde, değişiklik kabul edilmemiş sayılır ve değişikliğin hiçbir geçerliliği olmaz.”

5. Madde 60 Yeni Mükerrer

60’ıncı maddeden sonra aşağıdaki ifade eklenmiştir:

“Birinci Mükerrer

11 sayılı Ek’in ve 11 sayılı Ek’e yönelik değişikliklerin yürürlüğe girmesine ilişkin özel usul

1. 59 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca değerlendirilen 11 sayılı Ek, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterince Akit Taraflara yapılan bildirimin tarihini takip eden 12 aylık sürenin sona ermesini müteakip üç ayın sonunda, belirtilen üç aylık süre içerisinde 11 sayılı Ek’i kabul etmediğini Genel Sekretere yazılı olarak bildiren Akit Taraflar hariç olmak üzere, tüm Akit Taraflar nezdinde yürürlüğe girer. 11 sayılı Ek, kabul etmeme bildirimini geri çeken ülkeler nezdinde, bu bildirimin geri çekildiğinin tevdi merci tarafından alındığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer.

2. 11 sayılı Ek için getirilen her değişiklik önerisi, İdari Komite tarafından değerlendirilir. Bu değişiklikler, 11 sayılı Ek ile bağlı olan ve oylamaya katılan Akit Tarafların çoğunluğu tarafından kabul edilir.

3. 11 sayılı Ek’e ilişkin, bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca değerlendirilen ve kabul edilen değişiklikler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından bilgi verme amacıyla tüm Akit Taraflara veya kabulü amacıyla 11 sayılı Ek ile bağlı olan Akit Taraflara bildirilir.

4. Bu değişikliklerin yürürlüğe girme tarihleri, değişikliklerin kabulü esnasında 11 sayılı Ek ile bağlı olan, mevcut ve oylamaya katılan Akit Tarafların çoğunluğu tarafından belirlenir.

5. Değişiklikler, kabulü esnasında belirlenmiş daha erken bir tarih olmadıkça, 11 sayılı Ek ile bağlı olan Akit Tarafların beşte birinin veya bu sayıdan daha düşükse beşinin, değişikliklere ilişkin itirazlarını Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirmemiş olması kaydıyla, bu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca yürürlüğe girer.

6. Bu maddenin iki ila beşinci fıkralarında belirlenen usul uyarınca kabul edilen her değişiklik, 11 sayılı Ek ile bağlı olan tüm Akit Taraflar nezdinde atıf yapılan geçmiş hükümlerin yerine geçer ve bunları yürürlükten kaldırır.”

6. Madde 61

Mevcut metin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Madde 61

Talepler, Bildirimler ve Kurallar

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu Sözleşmenin 52 nci maddesinin birinci paragrafında belirtilen bütün Akit Taraflara ve bütün ülkelere, 59 uncu, 60 ıncı ve mükerrer 60 ıncı maddelere göre yapılan talepleri, bildirimleri, itirazları ve her değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihi bildirir.”

7. Ek 9, Bölüm I, Fıkra 3, yeni alt paragraf (xi)

Üçüncü fıkranın (x) alt paragrafından sonra aşağıdaki ifade eklenmiştir:

“(xi) 11 sayılı Ek’in 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kâğıt usule dönüşün uygulanması hâlinde, yetkili makamların talebi üzerine, 11 sayılı Ek ile bağlı olan Akit Taraflar için teminatın geçerli olduğunu, TIR taşımasının eTIR rejimi altında gerçekleştirildiğini ve TIR taşımasına ilişkin ilgili diğer bilgileri sağlamayı teyit etmek.”

B. Yeni 11 sayılı Ek – eTIR Rejimi

10 sayılı Ek’ten sonra gelmek üzere 11 sayılı Ek eklenmiştir:

“Ek 11

eTIR REJİMİ

Bölüm 1

Madde 1

Uygulamanın Kapsamı

1. Bu Ek’teki hükümler, Sözleşmenin 1 inci maddesinin (s) fıkrasında tanımlanan eTIR rejiminin uygulanmasını yönetir ve mükerrer 60 ıncı maddenin birinci fıkrasında öngörüldüğü üzere, bu Ek ile bağlı olan Akit Taraflar arasındaki ilişkilerde uygulanır.

2. eTIR rejimi, bir kısmı 11 sayılı Ek ile bağlı olmayan ve tek bir gümrük bölgesinden müteşekkil bir gümrük birliğine veya ekonomik birliğe üye olan bir Akit Tarafın topraklarında gerçekleşen taşımalarda kullanılamaz.

Madde 2

Tanımlar

Bu Ek’in amaçları doğrultusunda:

a. “eTIR Uluslararası Sistemi’’ deyimi, eTIR rejimine dâhil olan aktörler arasında elektronik bilgi değişimini sağlamak üzere tasarlanmış Bilgi ve İletişim Teknolojisi sistemini ifade eder.

b. “eTIR özellikleri” deyimi, bu Ek’in 5 inci maddesindeki hükümlere uygun olarak kabul edilen veya değiştirilen eTIR rejiminin kavramsal, işlevsel ve teknik özelliklerini ifade eder.

c. “Ön TIR verisi” deyimi, hareket ülkesinin yetkili makamlarına, eTIR özelliklerine uygun olarak, hamilin eşyayı eTIR rejimine tabi tutma niyetine yönelik sunulan veriyi ifade eder.

d. “Ön değişiklik verisi” deyimi, eTIR özelliklerine uygun olarak, hamilin beyan verisini değiştirme niyetine yönelik, bu veride değişikliğin talep edildiği ülkenin yetkili makamlarına sunulan veriyi ifade eder.

e. “Beyan verisi” deyimi, yetkili makamlarca kabul edilen ön TIR verisini ve ön değişiklik verisini ifade eder.

f. “Beyan” deyimi, hamilin veya temsilcisinin, eTIR özelliklerine uygun olarak eşyayı eTIR rejimine tabi tutma niyetini belirten eylemini ifade eder. Beyanın, ön TIR verisi veya ön değişiklik verisi esas alınarak yetkili makamlarca kabul edildiği ve beyan verisinin eTIR Uluslararası Sistemine iletildiği andan itibaren beyan, kabul edilmiş bir TIR Karnesi’nin yasal eşdeğerini oluşturur.

g. “Refakat belgesi” deyimi, eTIR teknik özelliklerinde yer alan ilkeler uyarınca, beyanın kabulünden sonra gümrük sistemince elektronik olarak üretilen belgenin çıktısını ifade eder. Refakat belgesi, bu Sözleşmenin 25 inci maddesinde belirtilen onaylı raporun yerine geçerek yol boyunca karşılaşılan olayları kaydetmek amacıyla veya kâğıt usule dönüş için kullanılabilir.

h. “Doğrulama” deyimi, gerçek veya tüzel bir kişinin kimliğinin elektronik olarak tespit edilmesine veya elektronik biçimdeki verinin kaynağının ve bütünlüğünün onaylanmasına imkân sağlayan elektronik süreci ifade eder.

Madde 3

eTIR İşleminin Uygulanması

1. 11 sayılı Ek ile bağlı olan Akit Taraflar, gümrük sistemlerini eTIR özelliklerine uygun şekilde eTIR Uluslararası Sistemine bağlayacaklardır.

2. Her Akit Taraf, gümrük sistemlerini eTIR Uluslararası Sistemine bağlayacağı tarihi belirlemekte serbesttir. Bağlantı tarihi, fiili bağlantının sağlanacağı tarihten en az altı ay önce 11 sayılı Ek ile bağlı olan diğer tüm Akit Taraflara bildirilecektir.

Madde 4

Teknik Uygulama Organının Yapısı, İşlevleri ve Çalışma Usulü

1. 11 sayılı Ek ile bağlı olan Akit Taraflar, Teknik Uygulama Organının üyeleri olurlar. Organ’ın oturumları, düzenli aralıklarla veya eTIR Özelliklerinin idamesi için gerektiği üzere İdari Komitenin talebi üzerine gerçekleştirilir. İdari Komite, Teknik Uygulama Organının faaliyetlerine ve değerlendirmelerine ilişkin düzenli olarak bilgilendirilir.

2. Mükerrer 60 ıncı maddenin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde 11 sayılı Ek’i kabul etmeyen Akit Taraflar ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, Teknik Uygulama Organının oturumlarına gözlemci olarak katılabilirler.

3. Teknik Uygulama Organı eTIR rejiminin uygulanmasının teknik ve işlevsel yönlerini takip eder, yetkisi dâhilindeki hususlarda bilgi değişimini koordine ve teşvik eder.

4. Teknik Uygulama Organı, ilk oturumunda çalışma usulünü kabul ederek, 11 sayılı Ek ile bağlı olan Akit Taraflarca onaylanmak üzere İdari Komiteye sunar.

Madde 5

eTIR Özelliklerinin Kabulüne ve Değiştirilmesine Yönelik Usul

Teknik Uygulama Organı:

(a) eTIR rejiminin teknik özelliklerini ve buna yönelik değişiklikleri, bunların eTIR rejiminin işlevsel özellikleri ile uyumlaştırılmasını teminen kabul eder. Kabul esnasında, uygulamaya yönelik uygun geçiş dönemine karar verir.

(b) eTIR rejiminin işlevsel özelliklerini ve buna yönelik değişiklikleri, bunların eTIR rejiminin kavramsal özellikleri ile uyumlaştırılmasını teminen hazırlar. Bu değişiklikler, 11 sayılı Ek ile bağlı olan, mevcut ve oylamaya katılan Akit Tarafların çoğunluğunca kabul edilmek, uygulanmak ve gerektiği zaman, kabul esnasında belirlenecek bir tarihte teknik özellikler hâline getirilmek üzere İdari Komiteye sunulur.

(c) İdari Komite tarafından talep edilmesi hâlinde eTIR rejiminin kavramsal özelliklerine yönelik değişiklikleri değerlendirir. eTIR rejiminin kavramsal özellikleri ve buna yönelik değişiklikler, 11 sayılı Ek ile bağlı olan, mevcut ve oylamaya katılan Akit Tarafların çoğunluğunca kabul edilmek, uygulanmak ve gerektiği zaman, kabul esnasında belirlenecek bir tarihte kavramsal özellikler haline getirilmek üzere İdari Komiteye sunulur.

Madde 6

Ön TIR Verisi ve Ön Değişiklik Verisinin Sunulması

1. Ön TIR verisi ve ön değişiklik verisi hamil veya temsilcisi tarafından, hareket ülkesinin ve beyan verisinde değişikliğin talep edildiği ülkenin yetkili makamlarına sunulur. Beyan veya değişikliğin, ulusal mevzuat uyarınca kabul edilmesi hâlinde, yetkili makamlar beyan verisi veya buna yönelik değişiklikleri eTIR Uluslararası Sistemine iletir.

2. Birinci fıkrada belirtilen ön TIR verisi veya ön değişiklik verisi yetkili makamlara doğrudan veya eTIR Uluslararası Sistemi aracılığıyla sunulabilir.

3. 11 sayılı Ek ile bağlı olan Akit Taraflar, ön TIR verisi ve ön değişiklik verisinin eTIR Uluslararası Sistemi aracılığıyla sunulmasını kabul eder.

4. Yetkili makamlar, ön TIR verisi ve ön değişiklik verisinin sunulabileceği tüm elektronik araçların listesini yayımlar.

Madde 7

Hamilin Doğrulanması

1. Yetkili makamlar, hareket ülkesinde beyanın veya güzergâh üzerindeki bir ülkede beyan verisine yönelik bir değişikliğin kabulü esnasında, hamili, ön TIR verisini veya ön değişiklik verisini ulusal mevzuata uygun şekilde doğrular.

2. 11 sayılı Ek ile bağlı olan Akit Taraflar, hamilin eTIR Uluslararası Sistemi tarafından doğrulanmasını kabul eder.

3. Yetkili makamlar, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen doğrulama yöntemleri haricinde, doğrulama için kullanılabilecek yöntemlerin bir listesini yayımlar.

4. 11 sayılı Ek ile bağlı olan Akit Taraflar, hareket ülkesinin ve eTIR Uluslararası Sistemi aracılığıyla beyan verisinde değişikliğin talep edildiği ülkenin yetkili makamlarından alınan beyan verisinin, kabul edilmiş bir TIR Karnesinin yasal eşdeğeri olduğunu kabul eder.

Madde 8

Hamilin Doğrulanmasının Karşılıklı Tanınması

11 sayılı Ek ile bağlı olan Akit Tarafların, beyanı veya beyan verisinde yapılan değişiklikleri kabul eden yetkili makamlarınca gerçekleştirilen hamilin doğrulanması işlemi, TIR taşıması boyunca 11 sayılı Ek ile bağlı olan müteakip tüm Akit Tarafların yetkili makamları tarafından tanınır.

Madde 9

İlave Veri Gereksinimleri

1. İşlevsel ve teknik özelliklerde belirtilen veriye ilave olarak, yetkili makamlar ulusal mevzuatlarının öngördüğü ilave veriyi talep edebilir.

2. Yetkili makamlar mümkün olduğu ölçüde, veri gereksinimlerini işlevsel ve teknik özelliklerde yer alanlar ile sınırlandırmak ve bu Ek’e uygun olarak gerçekleştirilen TIR taşımalarını engellemeyecek şekilde, ilave verinin sunulmasını kolaylaştırmaya gayret etmelidir.

Madde 10

Kâğıt Usule Dönüş

1. eTIR rejiminin hareket gümrük idaresinde teknik nedenlerle başlatılamadığı durumlarda, TIR Karnesi hamili TIR rejimine dönebilir.

2. eTIR rejiminin başladığı ancak sürdürülmesinin teknik nedenlerden dolayı engellendiği durumlarda, yetkili makamlar refakat belgesini kabul eder ve eTIR özelliklerinde belirtilen usule uygun olarak, işlevsel ve teknik özelliklerde belirtilen alternatif elektronik sistemlerden sağlanan ilave bilgilerin mevcut olması koşuluyla işleme alır.

3. Akit Tarafların yetkili makamları ayrıca, teminatın geçerli olduğunu ve bir TIR taşımasının eTIR rejimi altında gerçekleştirildiğini teyit etmek ve TIR taşıması ile ilgili diğer bilgileri temin etmek amacıyla ulusal kefil kuruluşlardan talepte bulunma hakkına sahiptir.

4. Üçüncü fıkrada tanımlanan prosedür, Ek 9, Bölüm 1, fıkra 1 (d) kapsamında öngörüldüğü şekilde yetkili makamlar ile ulusal kefil kuruluş arasındaki anlaşmada tesis edilir.

Madde 11

eTIR Uluslararası Sisteminin Barındırılması

1. eTIR Uluslararası Sistemi, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) himayesinde barındırılır ve yönetilir.

2. AEK, ülkelere gümrük sistemlerini eTIR Uluslararası Sistemine bağlamalarında, işletimsel bağlantı öncesinde uyum testleri aracılığıyla bu sistemlerin düzgün çalıştığının temin edilmesi de dâhil olmak üzere yardım eder.

3. AEK’ya, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli kaynaklar sağlanır. eTIR Uluslararası Sistemi Birleşmiş Milletler olağan bütçesinin kaynakları ile finanse edilmediği takdirde, gerekli kaynaklar Birleşmiş Milletler’in bütçe dışı fonlarına ve projelerine yönelik mali kurallar ve düzenlemelere tabi olur. AEK’da mukim eTIR Uluslararası Sisteminin işleyişine yönelik finansman mekanizması İdari Komite tarafından karara bağlanır ve onaylanır.

Madde 12

eTIR Uluslararası Sisteminin Yönetimi

1. AEK, eTIR Uluslararası Sisteminde yer alan verinin en az 10 yıl süreyle depolanması ve arşivlenmesi için gerekli düzenlemeleri yapar.

2. eTIR Uluslararası Sisteminde depolanan tüm veri, AEK tarafından bu Sözleşmenin yetkili organları adına, toplu istatistik çıkarma amacıyla kullanılabilir.

3. Topraklarında bir eTIR rejimi altında, doğrudan sorumlu kişi veya kişilerin veya ulusal kefil kuruluşun ödeme yükümlülüğüne yönelik idari veya hukuki takibata konu olan bir TIR taşıması gerçekleştirilen Akit Tarafların yetkili makamları, teyit amacıyla ihtilafa konu alacağa ilişkin eTIR Uluslararası Sisteminde depolanan bilgiyi AEK’dan talep ederek elde edebilir. Bu veri, ulusal idari veya hukuki takibatta kanıt olarak gösterilebilir.

4. Bu maddede belirtilenler dışındaki durumlarda, eTIR Uluslararası Sisteminde depolanan bilginin yetkilendirilmemiş kişilere veya kuruluşlara dağıtılması veya açıklanması yasaktır.

Madde 13

eTIR’ı İcra Etmeye Yetkili Gümrük İdarelerinin Yayımlanması

Yetkili makamlar, eTIR rejimi altındaki TIR işlemlerini yürütmek üzere onaylanmış hareket gümrük idarelerinin, yol boyu gümrük idarelerinin ve varış gümrük idarelerinin, TIR Yürütme Kumlu tarafından geliştirilen ve idame ettirilen, onaylanmış gümrük idarelerine yönelik elektronik veri tabanında yer alan listesinin her zaman doğru ve güncel olmasını sağlar.

Madde 14

TIR Sözleşmesi Ek 10 Kapsamında Veri Sunulmasına Yönelik Yasal Gereksinimler

Bu Sözleşmenin 10 sayılı Ekinin 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü maddelerinde düzenlenen veri sunumuna yönelik yasal gereklilikler, eTIR rejiminin uygulanmasıyla yerine getirilmiş sayılır.

Bölüm II

Madde 2(h) için Açıklama Notu

11.2(h)-1 11 sayılı Ek ile bağlı olan Akit Taraflar, eTIR özelliklerinde yeknesak bir yaklaşım teşkil edilene ve açıklanana kadar, kullanıcı adı/şifre veya elektronik imza dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ulusal mevzuatlarında yer alan herhangi bir işlemle hamili doğrulayabilir.

11.2(h)-2 eTIR Uluslararası Sistemi ile yetkili makamlar arasında değişimi yapılan verinin bütünlüğü ve Bilgi ve İletişim Teknolojisi sistemlerinin doğrulanması, eTIR özelliklerinde tanımlanan güvenli bağlantılar aracılığıyla sağlanır.

Madde 3, Fıkra 2 için Açıklama Notu

11.3.2 11 sayılı Ek ile bağlı olan Akit Tarafların, 11 sayılı Ek’in kendileri nezdinde yürürlüğe girmesini müteakip mümkün olan en kısa zamanda gümrük sistemlerini güncellemeleri ve bu sistemlerin eTIR Uluslararası Sistemine bağlantısını sağlamaları tavsiye edilir. Gümrük birlikleri veya ekonomik birlikler, tüm üye Devletlerinin ulusal gümrük sistemlerini eTIR Uluslararası Sistemine bağlamalarına zaman tanıyacak şekilde daha ileri bir tarihe karar verebilir.

Madde 6, Fıkra 3 için Açıklama Notu

11.6.3 11 sayılı Ek ile bağlı olan Akit Tarafların, ön TIR verisi ve ön değişiklik verisinin işlevsel ve teknik özelliklerde belirtilen yöntemler aracılığıyla sunulmasını mümkün olduğu ölçüde tanıması tavsiye edilir.

Madde 7, Fıkra 2 için Açıklama Notu

11.7.2 eTIR Uluslararası Sistemi, eTIR özelliklerinde belirtilen yöntemler aracılığıyla, ön TIR verisi veya ön değişiklik verisinin bütünlüğü ve verinin hamil tarafından gönderilmiş olduğunu temin eder.

Madde 7, Fıkra 4  için Açıklama Notu

11.7.4 eTIR Uluslararası Sistemi, eTIR özelliklerinde belirtilen yöntemler aracılığıyla, beyan verisinin bütünlüğünü ve verinin taşımanın gerçekleştirildiği ülkelerin yetkili makamlarınca gönderilmiş olduğunu temin eder.

Madde 8  için Açıklama Notu

11.8 eTIR Uluslararası Sistemi, eTIR özelliklerinde belirtilen yöntemler aracılığıyla, yetkili makamlardan alınan ve bu makamlara iletilen beyanı kabul eden yetkili makamlar tarafından doğrulanmış beyan verisinin bütünlüğünü, hamilin referansı da dâhil olmak üzere temin eder.

Madde 11, Fıkra 3 için Açıklama Notu

11.11.3 Gerek görülmesi hâlinde, Akit Taraflar eTIR Uluslararası Sisteminin faaliyet giderlerini beher TIR taşımasından alınacak tutarla finanse etmeye karar verebilir. Bu gibi durumlarda, Akit Taraflar, alternatif finansman mekanizmalarının uygulamaya konacağı uygun zamana ve bu mekanizmaların şekline karar verir. Gerekli bütçe AEK tarafından hazırlanır, Teknik Uygulama Organı tarafından gözden geçirilir ve İdari Komite tarafından onaylanır.”

TIR İDARİ KOMİTESİNCE 14-15 EKİM 2020 TARİHLERİNDE KABUL EDİLEN 1975 TARİHLİ TIR SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Ek 6, Madde 49 Açıklama Notu

49 uncu maddeye, aşağıdaki şekilde yeni bir Açıklama Notu eklenmiştir:

0.49 Akit Taraflar, ulusal mevzuat doğrultusunda, Sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasında usulüne uygun şekilde yetkilendirilmiş kişilere daha büyük kolaylaştırmalar sağlayabilir. Yetkili makamlar tarafından belirlenen, bu kapsamdaki kolaylaştırmaların sağlanmasına ilişkin koşullar, en azından, TIR işlemlerinin iyi halli uygulanmasını teminen bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını, TIR Karnesi kapsamındaki eşyanın, karayolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin hareket veya varış gümrük idaresine sunulmasından muafiyeti; ilave olarak, TIR Sözleşmesi uyarınca, özellikle TIR Karnesinin doldurulması ve mühürlenmesi ile gümrük mühürlerinin tatbiki ve kontrolü gibi, gümrük makamlarına tevdi edilen belirli görevlerin, usulüne uygun şekilde yetkilendirilmiş kişilerce yerine getirilmesine yönelik talimatları içermelidir. Daha büyük kolaylaştırmalar sağlanan, usulüne uygun şekilde yetkilendirilmiş kişiler, gümrük idarelerinin gümrük kontrollerini etkili bir şekilde gerçekleştirmesine; aynı zamanda, işlemlere nezaret etmesine ve rastgele kontrolleri gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak şekilde bir kayıt tutma sistemi oluşturmalıdır. Daha büyük kolaylaştırmalar, TIR Karnesi hamillerinin, Sözleşme’nin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklerine halel getirmeksizin sağlanmalıdır.

 

Devamı için; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221022-3.pdf

Sıra No 4206   Sıra No 4207   Sıra No 4208   Sıra No 4209

Yazar: Bahar Çakıroğulları