Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından: 14.04.2023 Tarih ve 32163 Sayılı R.G.

MADDE 1- 11/5/2021 tarihli ve 31481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “araştırmacı” ibaresi “araştırmacı (3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük Personeli ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga geçici 3 üncü maddesi ile atanan)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak geçirilen hizmet süreleri, hizmet puanı hesabına dahil edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “muhafaza memurları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kısım amirleri ve bölge amirleri,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(10) Dördüncü fıkranın (ç) bendi, zorunlu hizmet bölgelerine atanma sırası gelen personel için zorunlu hizmet bölge sürelerini tamamlamaları halinde, zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapmakta olan personel için ise bulundukları zorunlu hizmet bölge süresini tamamlamaları halinde uygulanır.

(11) Eşi veya çocuğu vefat eden personelin vefatı takip eden 1 ay içinde yer değiştirme suretiyle atanmayı talep etmesi halinde, bu talep atanmak istenilen hizmet biriminde standart kadro durumu ve kurumun hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle karşılanabilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu süre, personelin talebi üzerine EK-1’de yer alan zorunlu hizmet bölgeleri için 180 günü geçmemek üzere uygulanabilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1 inci hizmet bölgesindeki” ibaresi “1 inci hizmet bölgesinde aynı hizmet biriminde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yapar ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan unvanlar için” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin onuncu fıkrasında yer alan “muhafaza memurları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kısım amirleri ve bölge amirleri,” ibaresi ve “görevlendirilenler ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “kaptan, makinist, gemi adamı unvanlı personel ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) Geçici görev süreleri.”

“(3) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak geçirilen hizmet süreleri, sözleşmeli statüde görev yapılan hizmet biriminin bölge hizmetinden sayılır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu fıkraya göre 25 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair Yönetmelik gereğince hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar, bu Yönetmelik yönünden de aynı hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış kabul edilirler.”

“(8) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta iken aynı Kanunun geçici 48 inci maddesi uyarınca bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atananların sözleşmeli statüde çalıştıkları süre, sözleşmeli oldukları sürede pozisyonlarının vizeli olduğu il ve görev yaptıkları hizmet birimi dikkate alınarak, bu Yönetmelik hükümlerine göre bölge hizmet süresi ile hizmet puanlarının hesabında değerlendirilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan cetvelin birinci hizmet bölgesinde yer alan (48) numaralı satırı yürürlükten kaldırılmış, aynı hizmet bölgesine (64) numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satırlar buna göre teselsül ettirilmiş, aynı cetvelin üçüncü hizmet bölgesine (1) numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satırlar buna göre teselsül ettirilmiş, aynı hizmet bölgesine mevcut (3) numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satırlar buna göre teselsül ettirilmiştir.

65 Tokat Havalimanı Kısım Amirliği 2 30 TOKAT ORTA KARADENİZ (SAMSUN)

2 Ali Rıza Efendi Gümrük Müdürlüğü 3 500 ŞIRNAK İPEKYOLU (ŞIRNAK)
3 Aktepe Gümrük Müdürlüğü 3 500 ŞIRNAK İPEKYOLU (ŞIRNAK)

6 Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü 3 500 ARDAHAN KAÇKAR (ARTVİN)

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4566   Sıra No 4567   Sıra No 4568   Sıra No 4569   Sıra No 4570

Yazar: Bahar Çakıroğulları