Ticaret Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar Karar Sayısı 6371

Ticaret Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar Karar Sayısı 6371

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Ticaret Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar Karar Sayısı 6371TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Karar Sayısı: 6371

10.11.2022 tarih ve 32009 sayılı R.G.

Ekli “Ticaret Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında, finansmanının tamamı Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanacak ve sonuçlarından ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarının faydalanacağı her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti almalarında uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, Ticaret Bakanlığınca 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereğince yürütülen araştırma ve geliştirme hizmeti almalarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile ek 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;

a) Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetlerini,

b) Araştırma grubu: Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek üzere üniversiteler, kamu araştırma kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde çalışan araştırmacılardan oluşan grubu,

c) Araştırmacı: Bu Usul ve Esaslar kapsamında yürütülecek faaliyetlerde, faaliyet ile ilişkili olmak kaydıyla, yükseköğretim kuramlarında görevli öğretim elemanlarını, kamu çalışanlarını, özel sektör çalışanlarını ve diğer yerli ve yabancı gerçek kişileri,

ç) Bakan: Ticaret Bakanını,

d) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

e) Benzer iş: Alım konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri,

f) Eşik değer: Yaklaşık maliyeti; pazarlık usulünde 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, doğrudan teminde ise 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen büyükşehir sınırlan dâhilinde bulunan idareler için tespit edilen tutarın beş katını,

g) Hizmet: İdare tarafından yürütülecek ve desteklenecek her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamındaki hizmetleri,

ğ) Hizmet sunucusu: Araştırma ve geliştirme hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

h) İdare: Bakanlığın merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarını,

ı) İdari şartname: İşin özelliğini ve ihale usulünü gösteren ve bu Usul ve Esaslara aykırı olmayan hükümleri içeren belgeyi,

i) İhale: Bu Usul ve Esaslarda yazılı usul ve şartlarla hizmet alımının istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

j) İhale yetkilisi: İdarenin ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

k) İstekli: Hizmet alınılan ihalesine teklif veren hizmet sunucusunu,

l) Kamu hizmet sunucusu: Ulusal alanda ve münhasıran araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek amacı ile kanunlarla kurulan kurumlar ve yükseköğretim kurumları ile bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan kurumları,

m) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

n) Proje: Politika ve strateji geliştirme veya mevcut politika veya stratejilerin uygulamaya konulmasında ihtiyaç duyulan alanlarda sosyal, iktisadi, kültürel ve teknolojik kalkınmaya ulusal ve evrensel ölçülerde katkı sağlaması beklenen politika önerilerini, kararları ve uygulama modellerini ortaya koymak üzere araştırma ve geliştirmeye dayanan faaliyetleri,

o) Proje iş tanımı: Yürütülmesine karar verilen projenin konusunu, amacını ve kapsamını, istenen sonuçlarını, işin zamanlamasını, bütçenin nasıl hazırlanacağını gösteren bilgileri, iletişim kurulacak ortakları ve diğer yetkililerin görev ve sorumluluklarını tanımlayan belgeyi,

ö) Proje koordinatörü: Proje konusunu öneren harcama biriminde çalışan ve projenin yürütülmesini takip eden idare çalışanını,

p) Protokol: Hizmet alımlarında idare ile kamu hizmet sunucusu arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

r) Sözleşme: Hizmet alımlarında idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

s) Teklif: Bu Usul ve Esaslara göre yapılacak ihale ile alımlarda isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge veya bilgileri,

ş) Uzman: İdarede gerçekleştirilecek proje konusu ile ilgili alınacak hizmet alımında uzmanlar ile teknik ve idari personel ile gerektiğinde başka kurum ve kuruluşlardan görevlendirilen kişileri,

t) Yönlendirme kurulu: İlgili idarenin üst yöneticisi tarafından yetkilendirilecek bir yardımcısının başkanlığında, mali hizmetler biriminden bir yönetici ile projeyle ilgili daire başkanından oluşan ve proje konusunu, bütçe büyüklüğünü ve yürütme yöntemini belirleyen kurulu,

u) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) İdare, bu Usul ve Esaslara göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında bütünlük arz eden hizmet alımları kısımlara bölünemez.

(3) Ödeneği bulunmayan hizmet alımı için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek, süreklilik arz eden hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

(4) Bu Usul ve Esaslara göre ihaleye çıkılmadan önce hizmetin kapsamı ile niteliğini içeren Bakanlık onayı alınması zorunludur.

(5) Bu Usul ve Esaslara göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü temel usuldür. Pazarlık usulü ve doğrudan temin yöntemi belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

İhale komisyonlarının oluşumu ve çalışma şekli

MADDE 6- (1) İhale yetkilisi; biri başkan, ikisi ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir. İhale yetkilisi ihale komisyonunda görev alamaz.

(2) İdarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

(3) İhale komisyonları eksiksiz toplanır. Kararlarını çoğunlukla alır, kararlarda çekimser kalınamaz. Toplantıya katılamayacak üyenin yerine yedek üye katılır. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkanı ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(4) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının bir örneği, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

(5) Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

Onay belgesi

MADDE 7- (1) İhale yetkilisinden alınan onay belgesinde, ilan yapılıp yapılmayacağı, ihale doküman bedeli, avans ve fiyat farkı verilip verilmeyeceği, verilecekse şartlan, projenin niteliği, cinsi, miktarı, yaklaşık maliyeti, ödeneğin mevcut olduğu ve uygulanacak ihale yöntemi belirtilir.

İhale işlem dosyası

MADDE 8- (1) İhalesi yapılacak her proje için ilgili harcama birimi tarafından bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, proje teklif formatı, ihale dokümanı, davet mektupları veya yapılmış ise ilan/duyuru/davet metinleri, adaylar veya istekliler tarafından yapılan başvurular, ihale teklifleri ve varsa diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

İKİNCİ BÖLÜM

Proje Konulan, Proje Değerlendirme Grubu ve Proje Teklif Formatının Hazırlanması

Proje konuları

MADDE 9- (1) Tahsis edilmiş kaynaklar, sonucundan sadece idarenin faydalanmayacağı;

a) İktisadi, sosyal ve kültürel alandaki araştırma ve geliştirme projelerine yönelik hizmet alımları,

b) Bakanlık Yatırım Programında yer alan veya teklif edilen projelerden teknik veya bilimsel açıdan değerlendirilmesine ihtiyaç duyulanlara ilişkin hizmet alımları,

c) Plan, program ve strateji belgesi gibi politika dokümanlarının hazırlanması ve uygulanması aşamasındaki gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin hizmet alımları,

ç) İktisadi, sosyal ve kültürel alanlarda uluslararası ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi kapsamındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin hizmet alımları,

için kullanılır.

Proje konularının seçimi

MADDE 10- (1) Yönlendirme kurulunca; birimlerin teklif ettiği proje kavramsal çerçevesi, 9 uncu maddede yer alan konularda özgünlük, bilimsellik, uygulanabilirlik, yaygın etki yaratma, ulusal kalkınma öncelikleriyle uyumluluk çerçevesinde değerlendirilir ve 19 uncu maddede belirtilen alım yöntemlerinden birini uygulanacak alım usulü olarak belirlemek suretiyle karara bağlanır.

(2) Üst yönetici, yönlendirme kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere bir idare birimini görevlendirebilir.

(3) Yönlendirme kurulu kararı üst yöneticinin onayına sunulur. Üst yönetici onayını müteakip ilgili birimce proje değerlendirme grubu oluşturulur ve proje koordinatörü belirlenir.

(4) Proje değerlendirme grubunca proje iş tanımı en geç üç ay içinde hazırlanır.

Proje değerlendirme grubu

MADDE 11- (1) Proje sahibi idarenin üst yöneticisi tarafından, uzmanlardan ve/veya ilgili personelden oluşan en az üç kişilik proje değerlendirme grubu oluşturulur. Yeterli sayıda yedek üye ve proje değerlendirme grubu üyelerinden birisi başkan olarak belirlenir.

(2) Proje değerlendirme grubu, yaklaşık maliyeti belirler, proje teklif formatını, sözleşme tasarısını, teknik şartname ile idari şartnameyi hazırlar.

(3) Proje değerlendirme grubu, ihale komisyonunun gerekli gördüğü hallerde tekliflere ilişkin proje değerlendirme raporunu hazırlar ve değerlendirilmek üzere ihale komisyonuna sunar.

(4) Proje değerlendirme grubu üyelerince hazırlanan bilgi ve belgeler, grup üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

Proje teklif formatı hazırlanması

MADDE 12- (1) Bu Usul ve Esaslar çerçevesinde yapılacak olan araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında proje değerlendirme grubu tarafından proje teklif formatı hazırlanır.

(2) Araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında, yapılacak olan işin konusu, kapsamı, amacı, hedefi, miktarı, süresi, varsa kavramsal çerçevesi, literatürü, metodu ve veri toplama teknikleri, ortalama örneklem sayısı gibi bilimsel konular ile proje ekibi, bütçesi gibi başlıklara proje teklif formatında yer verilir.

(3) Proje teklif formatı ihale yetkilisinin onayıyla kesinleşir. İstekliler tekliflerini bu formata uygun olarak hazırlar.

(4) Proje teklif formatı hazırlanmadan sözleşme yapılamaz ve alım gerçekleştirilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhaleye Katılım Kuralları

Yaklaşık maliyet

MADDE 13- (1) Hazırlanan proje teklif formatı doğrultusunda, proje değerlendirme grubu tarafından her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyet ihale ilanlarında yer almaz, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

(2) Yaklaşık maliyetin tespitinde;

a) Kamu idareleri tarafından belirlenmiş fiyatlar,

b) İdare tarafından gerçekleştirilmiş aynı ve benzer işlere ait fiyatlar ve ücretler,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtildiği şekilde tespit edilememesi halinde, o hizmete ilişkin piyasadan alınacak fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle veya konusunda uzman bilirkişilerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,

esas alınır.

(3) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara alınacak olan hizmetin ayrıntılı tarifi yapılır. Fiyatlar katma değer vergisi hariç olmak üzere alınır. Farklı tarihlerde elde edilen yaklaşık maliyet fiyatları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen her bir iş kalemi için yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi rakamları temel alınarak güncellenir.

(4) Yapılan her türlü araştırmaya rağmen, gerçek fiyatları yansıtmadığı düşünülen durumlarda, fiyatlar idarece gerekçesi açıklanarak resen belirlenir.

(5) İdarenin, alınacak hizmete ilişkin gider kalemlerinden bir kısmını kendisinin karşılaması durumunda, yaklaşık maliyet hesabında bu gider kalemlerine ilişkin maliyet rakamları yaklaşık maliyet rakamından düşülür.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 14- (1) İhaleye katılacak isteklilerden yeterliğe ilişkin olarak aşağıdaki belgeler istenebilir:

a) Ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için;

1) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili bilgi ve belgeler.

2) Vergi dairesi, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir onaylı, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri.

3) İsteklinin iş hacmini gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki veya bitirdiği işlerin parasal tutarını gösteren fatura, bilgi ve belgeler.

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler (oda sicil kaydı, vekâletname, imza sirküleri ve benzeri).

2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarına dair deneyimi gösteren belgeler.

3) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler (iş sözleşmeleri, personel yeterlilik belgeleri, sigorta aidat belgeleri, özgeçmişler ve benzeri).

4) İhale konusu hizmet alımı işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren bilgi ve belgeler.

(2) Yeterlik değerlendirmesi çerçevesinde idare tarafından istenen yukarıda belirtilen bilgi ve/veya belgelerden ihale konusu işin niteliğine göre, kriterleri belirtilerek hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale/satın alma belgelerinde ve ihaleye ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

İhaleye katılamayacak olanlar ve yasak fiil veya davranışlar

MADDE 15- (1) İhaleye katılamayacaklar hakkında 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi hükümleri, yasak fiil veya davranışlar hakkında ise 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükümleri uygulanır.

İdari şartname

MADDE 16- (1) İdari şartname, işin özelliğine göre, mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak şartıyla idare tarafından proje değerlendirme grubunca hazırlanır.

Teknik şartname

MADDE 17- (1) Araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında, hizmetin teknik ayrıntı ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanır.

(2) İdarece hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

(3) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.

(4) Hizmet alımının her türlü özelliğini belirten teknik şartnamelerin idarece proje değerlendirme grubuna hazırlatılması esastır. Ancak alınacak malın veya hizmetin özelliği nedeniyle idarece hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler, 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ihale yoluyla hazırlattırılabilir.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 18- (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen yazıyla duyurulur. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Alım Yöntemleri ve Uygulaması

Uygulanacak alım yöntemleri

MADDE 19- (1) İdarece bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Açık ihale usulü.

b) Pazarlık usulü.

c) Doğrudan temin.

ç) Protokol ile alım.

Açık ihale usulü

MADDE 20– (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

(2) Yaklaşık maliyeti, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde pazarlık usulü için belirlenen eşik değerin üzerinde olan hizmet alımları bu usulle yapılır. Bu usule göre yapılacak ihaleler, ihale tarihinden en az on beş gün önce Kamu İhale Bülteninde ilan edilir. Teklifler ilanda belirtilen süre içinde idarenin ilgili birimine teslim edilir.

Pazarlık usulü

MADDE 21- (1) Yaklaşık maliyeti, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde pazarlık usulü için belirlenen eşik değerin altında kalan veya doğrudan temin usulü ile yapılamayacak olan hizmet alımları, işin nitelik ve gereğine göre idarece isteklilerden yazılı teklif almak ve ihale konusu hizmetin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemleri ve fiyatı üzerinde pazarlık yaparak anlaşmak suretiyle yapılır. İhalenin yapılışı, teklifler ve üzerine ihale bırakılanın tercih nedenleri ihale komisyon kararında gösterilir.

(2) Bu usule göre yapılacak hizmet alımı ihalelerinde ilan, ihale tarihinden en az on gün önce Kamu İhale Bülteninde yayımlanır. İdare ilan yapıp yapmamakta serbesttir. İlan yapılmaması durumunda ihale tarihinden en az beş gün önce ve en az üç istekli davet edilerek, hizmet alımı gerçekleştirilebilir.

Doğrudan temin

MADDE 22- (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve geçici teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c) Yaklaşık maliyeti, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde doğrudan temin için belirlenen eşik değere kadar olan hizmet alımları.

ç) İhtiyacın üniversiteler veya kamu kuruluşlarından sağlanabilir olması.

(2) Doğrudan temin yolu ile alımlarda yaklaşık maliyetin hesaplanması, proje teklif formatı, teknik şartname hazırlanması, sözleşme düzenlenmesi ve kesin teminat alınması zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak hizmet almalarında teminat alınması zorunlu olmayıp, sözleşme yerine protokol düzenlenebilir.

(3) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 14 üncü maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

(4) Birinci fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerinin uygulanmasına ilişkin olarak yapılacak hizmet alımlarında, ihtiyacın neden gerçek veya tüzel tek kişiden veya üniversite veya kamu kuruluşlarından sağlandığının gerekçelerinin ilgili dokümanda belirtilmesi gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhale İlanı, İhale Dokümanının İçeriği ve Verilmesi

İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

MADDE 23- (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez. İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı.

c) Hizmetin yapılacağı yer.

Ç) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.

d) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

e) Yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

f) İhalenin sadece yerli isteklerine açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

g) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

ğ) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

h) Teklifin ihale saatine kadar nereye verileceği.

ı) Teklif ve sözleşme türü.

i) Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği.

j) Tekliflerin geçerlilik süresi.

k) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

İlanın uygun olmaması

MADDE 24- (1) 20 nci, 21 inci ve 23 üncü maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilan bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

(2) 20 nci ve 21 inci maddelerde belirtilen ve idarece yapılması öngörülen ilanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilanlarda 23 üncü madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, ilanın yayımlanmasına takip eden beş gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilir. Düzeltmenin yapıldığı tarihten önce ihale dokümanını satın alanların tamamına yapılan düzeltme hakkında yazılı bilgi verilir. Tekliflerini, düzeltmeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

İhale dokümanının içeriği ve verilmesi

MADDE 25- (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

(2) İhale dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın alması zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idare tarafından tespit edilir.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 26- (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılmasının zorunlu olması halinde, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakta tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve hizmet alımı yeniden aynı şekilde ilan olunur.

(2) İlan yapıldıktan veya ihaleye çıkarıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasına veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanın bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az beş iş günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanını satın alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemelerden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

(3) Ayrıca istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan ilgili olarak son teklif verme gününden beş gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama taleplerini değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak yazılı açıklama, ihale dokümanını satın alan bütün isteklilere son teklif verme gününden üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra ihale dokümanını satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tekliflerin Sunulması ve Değerlendirilmesi

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 27- (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 28– (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Tekliflerin alınması ve açılması

MADDE 29– (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarfların almış sırasına göre inceler. 27 nci maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde almış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır.

(3) Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

(4) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde birinci oturumda yeterli bulunan isteklilerden fiyat da dâhil olmak üzere ilk sundukları tekliflerine bağlı kalarak, en son tekliflerini, ihale komisyonunun belirlediği süre içinde sunmaları istenir. İsteklilerin sunduğu ikinci teklifleri açıklanarak bir tutanak ile tespit edilir.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 30- (1) İhale komisyonu tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile talep edilmiş ise geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde ihale komisyonu tarafından belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

(3) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz olan ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Teklifler, proje değerlendirme grubu tarafından hazırlanan proje teklif formatında yer alan her bir başlık için ihale komisyonunca ayrı ayrı incelenir, isteklinin uygun olup olmadığı gerekçeleri ile birlikte belirtilir. Ayrıca tekliflerin bilimsel kriterlere, varsa teknik şartname ile idari şartnameye uygun ve yeterli olup olmadığı da değerlendirilir.

(4) Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine bakılır ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 31– (1) İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak idare, ihalenin iptal edilme gerekçelerini, talepte bulunan isteklilere bildirir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 32- (1) İhale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ihale, ekonomik açıdan en uygun teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(2) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, istekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(3) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(4) İhale komisyon kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren istekli ile varsa ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif veren isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi onaya ekler. Kamu kurumları ve üniversitelerden yapılacak olan araştırma-geliştirme hizmeti alımlarında bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(5) Sözleşmeye davet edilen isteklinin, kesin teminat öngörülmüşse, kesin teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, varsa ekonomik açıdan uygun teklifi veren diğer istekliyle, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, sözleşme imzalanabilir. Ancak bu durumda, ihale yetkilisinin onayından önce idare, yeterli ve uygun görülen diğer isteklinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi onaya eklemek zorundadır.

(6) İhale yetkilisinin onayı ile yüklenici kesinleşir ve yüklenici sözleşmeye davet edilir. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale komisyon kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(7) İhale, kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

MADDE 33- (1) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere yazılı olarak tebliğ edilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

(2) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

Sözleşmeye davet

MADDE 34- (1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığının kendisine tebliğ edildiği günden başlayarak en geç on gün içinde kesin teminat şartını yerine getirip sözleşme imzalar. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilir. Bu süre içinde idare ile sözleşme yapmaktan kaçman istekli için, 35 inci maddede ve 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

(2) Kesin teminat istenmeyen ihalelerde sözleşmeye davet ise kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır.

(3) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale üzerinde kalan isteklinin 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

MADDE 35– (1) İhale üzerinde kalan istekli 34 üncü maddede belirtilen süre sonuna kadar kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

(2) Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de bu Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 34 üncü maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye aynı maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

(3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

MADDE 36- (1) İdare, 34 üncü ve 35 inci maddelerde yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 37- (1) Bu Usul ve Esaslara göre yapılacak tüm ihaleler sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanarak yürürlüğe girer. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

(2) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Teminat ve Avanslara İlişkin Hükümler

Teminatlar

MADDE 38- (1) İdarenin ihtiyacına göre, yapılacak olan araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında geçici ve kesin teminat istenmesi, ihale dokümanında düzenleme yapmak şartıyla öngörülebilir.

(2) Teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şekli idarece belirlenir ve ihale dokümanında yer verilir.

(3) Araştırmacı ve araştırma gruplarınca yürütülecek olan araştırma ve geliştirme hizmet alımlarında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden idarece belirlenen miktarda, teklif bedelinin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat, sözleşme bedelinin %6’sından az olmamak üzere kesin teminat alınabilir.

(4) Kesin teminat mektuplarının süresi, işin bitiş tarihi dikkate alınarak kesin kabulün yapıldığı tarihten sonraki bir tarih olmak kaydıyla, idare tarafından belirlenir.

(5) Avans verilmesi durumlarında alınacak olan avans teminat mektuplarının süresi, avansın mahsup süresi göz önünde bulundurularak idare tarafından belirlenir.

(6) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kont garantilerine dayanılarak verilecek teminat mektuplarında, kont garantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşlarının ismi ve teminatının kont garantili olduğu belirtilmek zorundadır.

Kesin teminat verilmesi

MADDE 39- (1) Taahhüdün, proje teklif formatı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminatın; Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra alınan hizmet için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı yükleniciye iade edilir.

(2) Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlan ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin, kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye verilir.

(3) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının %6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

(4) İşin konusunun piyasadan hazır halde satılan hizmet alımı olması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

İade edilemeyen teminatlar

MADDE 40- (1) Bu Usul ve Esaslara göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde, işin kabul tarihinden veya garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat ve varsa ek kesin teminat mektupları hükümsüz kalır.

Avans verilmesi

MADDE 41– (1) İhale onay belgesi, şartname ve sözleşmede kayıtlı olmak şartıyla isteklilere genel hükümlere göre avans verilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sözleşme ile İlgili Hükümler

Sözleşme ilkeleri

MADDE 42- (1) Bu Usul ve Esaslara göre düzenlenmesi gereken sözleşmelerde, iş tanımına ve şartnamelere aykırı hükümlere yer verilemez. Belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılan sözleşmenin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşmede değişiklik yapılması ve sözleşmenin devri

MADDE 43- (1) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşmede belirtilen bedelin aşılmaması esastır. Ancak zorunlu hallerde idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlan hususlarında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

(2) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başka bir yükleniciye devredilebilir. Ancak devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez ve devir alınamaz.

(3) İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devreden veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri

MADDE 44- (1) Teslim edilen hizmetin muayene ve kabul işlemleri, ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen uzman ve/veya ilgili personelden oluşan ve proje koordinatörü dâhil en az üç kişiden müteşekkil muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır.

(2) Sözleşmesinde hüküm bulunması halinde, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre hizmetin yapılıp yapılmadığı hususunda ihale yetkilisi veya uygun göreceği personel tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetleme yapılabilir.

Sözleşme kapsamında yapılacak iş artışı

MADDE 45- (1) Araştırma ve geliştirme hizmet alımında, sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, sözleşme bedelinin %40’ına kadar oran dâhilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

(2) İşin birinci fıkradaki şartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

Sözleşmenin askıya alınması, feshi ve tasfiyesi

MADDE 46- (1) Sözleşmenin yürütülmesinin geçici olarak imkânsız hale gelmesi durumunda, yüklenicinin veya proje koordinatörünün başvurusu üzerine yönlendirme kurulunun kararı ile sözleşme askıya alınabilir.

(2) Zorunlu nedenlerle veya mücbir sebeplerle yürütülmeleri imkânsız hale gelen sözleşmeler yüklenicinin başvurusu ve idarenin kararı ile fesih ve tasfiye edilebilir.

(3) Sözleşmenin askıya alınması, fesih ve tasfiye kararları üst yönetici onayı ile sonuçlandırılır.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen haller haricinde sözleşmenin feshi ve tasfiyesi ile ilgili hususlarda, 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kamu Hizmet Sunucusundan Protokol ile Alım

Protokol ile alım

MADDE 47- (1) Kamu hizmet sunucularından 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (a) bendinde belirlenen limitin beş katma kadar (bu tutar dâhil) yapılacak araştırma ve geliştirme hizmet alımları idare ile kamu hizmet sunucusu arasında düzenlenecek protokolle gerçekleştirilir.

Protokol düzenlenmesi

MADDE 48– (1) Her bir hizmet alımı için ayrı ayrı protokol düzenlenebileceği gibi, birden fazla hizmet alımı için ortak protokol düzenlenebilir.

(2) Protokol karşılıklı mutabakat sonucu hazırlanır ve taraf olan birimlerin harcama yetkilileri tarafından imzalanır.

(3) Hizmete ilişkin hususlar, her alım konusunun özelliğine göre idarelerce protokolde belirlenir.

(4) Protokolün feshine ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin hükümler protokolde belirlenir.

Fiyatlandırma

MADDE 49- (1) Araştırma ve geliştirme hizmet alımlarının bedeli, maliyetinin altında kalmamak kaydıyla idareler arasında yapılacak protokolle belirlenir. Protokol bedelleri hiçbir zaman 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (a) bendinde belirlenen limitin beş katını geçemez. Belirlenen parasal limitin altında kalmak amacıyla hizmet alım işleri kısımlara bölünemez.

Faturalandırma ve ödemeler

MADDE 50- (1) Alınan hizmetlerin bedeli, protokolde belirlenen fiyatlar üzerinden hizmeti satan idarece düzenlenecek fatura ya da fatura yerine geçen belge karşılığında, hizmeti alan idare tarafından ödenir. Faturanın düzenleme ve ödeme süresi protokolde belirlenir.

Teminat, sözleşme ve avans

MADDE 51- (1) Kamu hizmet sunucularından protokol ile yapılacak hizmet alımları için geçici ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(2) Kamu hizmet sunucularından protokol ile yapılacak hizmet alımları için bu Usul ve Esaslarda belirtilen sözleşme hükümleri uygulanmaz.

(3) Protokolde belirtilmesi halinde ilgili mali yılın sonunu geçmemek üzere avans verilebilir.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bildirim ve tebligat esasları

MADDE 52- (1) Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki yöntemlerin kullanılması zorunludur:

a) İmza karşılığı elden.

b) İadeli taahhütlü mektupla.

c) Elektronik ortamda.

ç) Faksla.

(2) Yabancı isteklilerde on dokuzuncu gün, tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

(3) Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.

(4) Ancak idare ile aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından, elektronik imza kullanılarak yapılan işlemlerde ve şikâyet başvurularına ilişkin işlemler dâhil Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yapılacak ihale sürecine ilişkin işlemlerde teyit aranmaz.

(5) Elektronik haberleşmede kullanılacak araçlar ile bunların teknik özellikleri, yaygın olarak kullanılan haberleşme ve bilgi teknolojisi ürünleri ile uyumlu ve kolay erişilebilir olmalı ve eşit muamele ilkesini sağlamalıdır.

(6) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Ceza ve ihalelerden yasaklama

MADDE 53- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında ceza ve ihalelerden yasaklama ile ilgili hususlarda 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Yurtdışından yapılacak alımlar

MADDE 54- (1) Yurtdışından yapılacak alımlar, gerekli olan durumlarda ilanı takiben, döviz tahsisi, akreditif, banka, kambiyo ve sigorta işlemleri ile sevk ve gümrük muameleleri yürürlükteki ithalat rejimi ve kararları ve bu husustaki mevzuat doğrultusunda idare tarafından bu Usul ve Esaslara göre yerine getirilir. Dış atımlarla ilgili geçici ve kesin teminata ait şartlar idarece belirlenir.

Dinamik alım sistemi, elektronik eksiltme, finansal kiralama ve çerçeve anlaşmalara ilişkin esaslar

MADDE 55- (1) Kamu İhale Kurumu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle belirlenecek dinamik alım sistemi, elektronik eksiltme ve çerçeve anlaşma hükümlerine göre bu Usul ve Esaslar kapsamında hizmet alınabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 56– (1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 57- (1) İdare, bu Usul ve Esasların uygulanması sırasında doğacak anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye yetkilidir.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak ihalelerde veya alımlarda sözleşme yapılmasında isteklinin ve idarenin görev ve sorumluluğu, ihalenin veya alımın sözleşmeye bağlanması, idare tarafından şikâyetlerin incelenmesi ile ilgili esaslar, denetim, muayene ve kabul işlemleri idarece belirlenir.

Diğer hususlar

MADDE 58– (1) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde yer alan Kamu İhale Kurumu geliri, bu Usul ve Esaslara göre yapılan ihalelerden alınmaz.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 59- (1) Mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 1/5/2017 tarihli ve 2017/10230 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.

Başlanmış olan işlemler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce 1/5/2017 tarihli ve 2017/10230 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslara göre ilan edilerek duyurulmuş veya sözleşmeye bağlanmış ihale ve/veya alım işlemleri, söz konusu esaslarda belirtilen hükümlere göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 60– (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 61– (1) Bu Usul ve Esasları Ticaret Bakanı yürütür.

Sıra No 4239   Sıra No 4240   Sıra No 4241

Yazar: Bahar Çakıroğulları