Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikTİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından: 15.09.2022 tarih ve 31954 sayılı R.G. 

MADDE 1- 10/6/2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “dış ticaret işlemleri müdürü, ürün güvenliği denetimleri müdürü,” ibaresi ve “personel müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “hukuk hizmetleri müdürü,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “veteriner hekim,” ibaresinden sonra gelmek üzere “psikolog,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “mütercim” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kütüphaneci, grafiker, psikolog” ibaresi eklenmiş, (b) bendinde yer alan “Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiş, (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “merkez teşkilatında;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mimar,” ibaresi ve “mütercim” ibaresinden sonra gelmek üzere “, diyetisyen” ibaresi eklenmiş, aynı fıkraya (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, aynı fıkranın mevcut (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “en az iki yıl” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da mimar” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın mevcut (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın mevcut (h) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Uzman,” ibaresinden sonra gelmek üzere “eğitim uzmanı,” ibaresi ve “en az iki yıl” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da mimar” ibaresi eklenmiştir.

“d) Dış ticaret işlemleri müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Dış ticaret işlemleri müdürlüğünde şef kadrosunda en az dört yıl veya mühendis kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak,”

“f) Hukuk hizmetleri müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Avukat kadrosunda en az sekiz yıl çalışmış olmak,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “veteriner hekim,” ibaresinden sonra gelmek üzere “psikolog,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5-  Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Taşra teşkilatında;

a) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü dış ticaret işlemleri müdürlüklerinde görevli personel, gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünün bu müdürlük dışındaki birimleri için açılan görevde yükselme sınavlarına katılamaz.

b) Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü personelinden dış ticaret işlemleri müdürlüklerinde görevli olmayanlar, dış ticaret işlemleri müdürlüğü hariç gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinin tüm birimleri için açılan görevde yükselme sınavlarına katılabilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sınavların yaptırılması durumunda, yazılı sınavların yürütülmesine ilişkin işlemler ve itiraza ilişkin hususlar bu Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınav bitim tarihini izleyen on beş” ibaresi “bu sonuçların sınav kurulu tarafından Genel Müdürlüğe intikal ettirildiği tarihten itibaren beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bakanlıkta ticaret denetmeni kadrosunda görev yapanların dış ticaret işlemleri müdürü veya ürün güvenliği denetimleri müdürü kadrosuna, 7 nci maddede belirtilen nitelikleri taşımak kaydıyla atanmalarında, alt görevlerde çalışma ve sınav şartı aranmaz.”

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4165   Sıra No 4166   Sıra No 4167   Sıra No 4168

Yazar: Bahar Çakıroğulları