Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 6826

Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 6826

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 6826TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 6826

22.02.2023 Tarih ve 32112 Sayılı R.G.

Ekli “Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“t) Üst yönetici: Bakanlıklarda bakana doğrudan bağlı hizmet birimleri bakımından bakanı, bakan yardımcılarına bağlı hizmet birimleri bakımından bakan yardımcılarını, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi, belediyelerde belediye başkanını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Sıra No 4467   Sıra No 4469   Sıra No 4470   Sıra No 4471   Sıra No 4472

Yazar: Bahar Çakıroğulları