Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-5

Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-5

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-5TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ

ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/5)

Ticaret Bakanlığından:31.12.2022 Tarih ve 32060 4. Mükerrer Sayılı R.G.

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tâbi eklerdeki listelerde belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ;

a) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tâbi tutulmak istenen Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7’de belirtilen ürünler ile 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları sağlayan ürünleri,

b) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Transit Rejimi ve Antrepo Rejimine tabi tutulan Ek-12’de belirtilen orman yetiştirme materyallerini,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ön bildirim

MADDE 4- (1) Eklerdeki listelerden;

a) Ek-1/A ve Ek-1/B’de belirtilen ürünler için, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik,

b) Ek-2’de belirtilen ürünler için, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik,

c) Ek-6’da belirtilen ürünler için, 14/12/2018 tarihli ve 30625 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünleri ile Bitki Koruma Ürünü Hammaddelerin İthalatı Hakkında Yönetmelik,

hükümlerine uygun olarak ön bildirim yapılması gerekir.

Uygunluk denetimi

MADDE 5- (1) Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7’de belirtilen ürünlerin ithalatında Tarım ve Orman Bakanlığınca Ek-9’da yer alan Uygunluk Yazısı düzenlenir.

(2) Uygunluk Yazısı Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.

(3) Ek-5’te yer almayan ancak veteriner tıbbi ürün olan veya veteriner tıbbi ürün yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddeler ile Ek-2’de yer almayan ancak gıda veya yem sanayiinde kullanılacak olan ürünlerin ithalatında, ithalatçının talep etmesi ve ürünün mevzuatına uygun olması halinde Ek-9’da yer alan Uygunluk Yazısı ithalatçıya iletilir.

(4) Uygunluk Yazısı başvurusunda istenen bilgi ve belgelerin Tarım ve Orman Bakanlığına ibrazı gerekir.

(5) Uygunluk Yazısı;

a) Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ürünler için ithalatın yapılacağı gümrük idaresine,

b) Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7 ve Ek-12’de yer alan ürünler için ithalatçıya,

iletilir.

(6) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen bir ürünün birden fazla listede yer alması durumunda, her ithalat işlemi için ilgili tüm mevzuata uygun olacak şekilde yalnızca bir Uygunluk Yazısı düzenlenir. Ancak, birden fazla listede yer almakla birlikte, sadece bir liste için 10 uncu madde kapsamında muafiyet tanınan bir ürüne diğer liste için Uygunluk Yazısı düzenlenir. Bir ürüne 10 uncu madde kapsamında birden fazla liste için muafiyet tanınması halinde ise her bir liste için ayrı muafiyet referans numarası beyan edilir.

(7) Bu Tebliğin Ek-6 kapsamında bulunan madde ve ürünlerin Uygunluk Yazısının geçerlilik süresi altı aydır.

Uygunsuzluk Yazısı

MADDE 6- (1) Ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti halinde, gerekçeli olarak Ek-10’da yer alan Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir veya Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinden uygun değildir bilgisi iletilir.

Veteriner Giriş Belgesi

MADDE 7- (1) Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ürünler için, Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik ekinde yer alan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Veteriner Giriş Belgesinin orijinali gümrük idarelerine bildirilir ve belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.

(2) Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ve 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin petrol sanayii, beşeri ilaç sanayii, sabun sanayii, kozmetik sanayii ve benzeri Tarım ve Orman Bakanlığınca denetime tâbi olmayan sanayilerde kullanılmak üzere ithal edilmesi ve Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan kontrollerde uygun bulunması durumunda Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik ekinde yer alan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Veteriner Giriş Belgesinin orijinali gümrük idarelerince aranır ve belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.

(3) Veteriner Giriş Belgesi, elektronik kayıt sistemlerinden de sağlanabilir.

Kontrol Belgesi

MADDE 8- (1) Ek-1/A, Ek-3 ve Ek-12’de yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı düzenlenmesi için ithalattan önce Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan Kontrol Belgesi aranır.

(2) Kontrol Belgesi alınmasını teminen Ek-1/A ve Ek-3’te yer alan ürünler için Ek-8’de yer alan Kontrol Belgesi formu ile ürünün özelliğine göre Kontrol Belgesi formunda belirtilen ilgili mevzuat uyarınca istenen diğer belgelerle birlikte ithalattan önce Tarım ve Orman Bakanlığına başvurulur.

(3) Ek-12’de yer alan ürünler için ithalatçı veya temsilcisi tarafından Ek-13’te yer alan Kontrol Belgesi formu doldurularak proforma fatura veya fatura ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığına (Orman Genel Müdürlüğü) başvurulur.

(4) Kontrol Belgesi, e-belge sistemi veya ilgili kayıt sistemleri üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.

Kontrol Belgesinin geçerlik süresi

MADDE 9- (1) Kontrol Belgesinin geçerlik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren;

a) Ek-1/A ve Ek-12’de yer alan ürünler için dört aydır. Ancak 0504.00, 15.04, 1516.10, 15.17, 1518.00, 18.06, 19.01, 19.02, 19.04, 19.05, 2103.90.90, 21.04, 2105.00, 21.06, 2202.99, 2208.70 tarife pozisyonunda yer alan ürünler için on iki aydır.

b) Ek-3’te yer alan ürünler için altı aydır.

(2) Türkiye gümrük bölgesine geldikten ve Uygunluk Yazısı başvurusu yapıldıktan sonra Kontrol Belgesinin geçerlik süresi biten ürünlere ilişkin işlemler, Kontrol Belgesinin geçerlik süresi dikkate alınmaksızın tamamlanır.

(3) Deniz yoluyla yapılan canlı hayvan ithalatında, Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde ithalat yapılmasına engel mücbir bir sebeple veya beklenmeyen hallerle karşılaşılması durumunda, ithalatçının bu durumu Tarım ve Orman Bakanlığına belgelendirmesi ve ibraz edilen belgelerin uygun görülmesi halinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından en fazla on gün ek süre verilebilir.

Muafiyetler ve kapsam dışı

MADDE 10- (1) Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tâbi olması ve Uygunluk Yazısı düzenlenmesi kaydıyla, Ek-1/A’da yer alan yarış ve gösteri amacıyla belirli bir süre kalmak üzere getirilen, üst düzey mülkî ve askeri erkâna hediye edilen, özel ve resmî hayvanat bahçelerinde sergilenmek amacıyla getirilen ve ülkemize bağış niteliğinde gelen hayvanlar ile üniversitelerin, bilimsel ve diğer araştırma kurumlarının bilimsel araştırmalarda kullanacağı hayvanlar için Kontrol Belgesi düzenlenmez.

(2) Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tâbi olması ve Uygunluk Yazısı düzenlenmesi kaydıyla, Ek-1/A’da yer alan ve 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmî Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 27 nci maddesi kapsamındaki ürünler için Kontrol Belgesi düzenlenmez.

(3) Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tâbi olması kaydıyla, Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ve Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin petrol sanayii, beşeri ilaç sanayii, sabun sanayii, kozmetik sanayii ve benzeri Tarım ve Orman Bakanlığınca denetime tâbi olmayan sanayilerde kullanılmak üzere ithal edilmesi durumunda Uygunluk Yazısı ve/veya Kontrol Belgesi düzenlenmez. Bu ürünler için Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 15442489916128745008274 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir.

(4) Eklerdeki diğer listeler kapsamında denetime tâbi olmaması kaydıyla, ithal edilmek istenen;

a) Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ürünlerin Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik ile belirlenen hayvan ve ürünler kapsamı dışında olması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 11794819983716856553986 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

b) Ek-2’de yer alan ürünlerin gıda ile temas etmeyecek, gıda ve yem sanayii dışında ve/veya karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak olması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 10617541565699503532523 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

c) Ek-4’te yer alan ürünlerin hayvan sağlığı amacı dışında kullanılacak olması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 10746679379456304570062 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

ç) Ek-5’te yer alan ürünlerin veteriner tıbbi ürün ve veteriner tıbbi ürün imalinde kullanılan hammadde sanayiine verilmeyecek olması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 10655019861881571511690 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

d) Ek-6’da yer alan hammaddelerin bitki koruma ürünü sanayiine verilmeyecek olması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 11190652683877198781391 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

e) Ek-2, Ek-5 ve Ek-6’da yer alan ürünlerin laboratuvar analizinde kullanılacak olması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 13977662350291883035269 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

f) Ek-7’de yer alan 84.32, 84.33, 84.36 ve 87.01 tarife pozisyonundaki ürünlerin kullanılmamış ürün olması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 20141526384562143265110 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

g) Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş olan diğer ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tâbi tutulması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 16918166167401431106286 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

ğ) Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edildikten sonra herhangi bir işleme faaliyetinden geçmeksizin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen ürünler için Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 21243081100000000000002 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,

ve bu durumlarda ön bildirim, Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı düzenlenmez.

(5) Bu maddede özel olarak düzenlenen haller dışında, bu Tebliğin eklerinde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu itibariyle yer almakla birlikte parantez içi ifadeler ile denetim kapsamı dışında bırakılan ürünlerin veya Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan mevzuat uyarınca bu Tebliğ kapsamında denetime tabi tutulmasına ihtiyaç duyulmayan ürünlerin ithalatında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ek-14’te yer alan Kapsam Dışı Yazısı düzenlenir. Kapsam Dışı Yazısı Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir.

Bilgi Formu

MADDE 11- (1) İthalatçı, ithalatın yapılmasından sonra en geç kırk beş gün içinde Ek-11’de yer alan Bilgi Formunu gümrük beyannamesinin örneği ile birlikte;

a) Ek-5’te yer almayan ancak veteriner tıbbi ürün olan veya veteriner tıbbi ürün yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin veteriner tıbbi ürün izni olanlar tarafından ithal edilmesi,

b) Beşeri tıbbi ürün, bitki koruma ürünü veya bunların yapımında kullanılanlar hariç olmak üzere, Ek-5’te yer alan ve yanında (*) işareti bulunan maddelerin 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (ç) ve (e) bentleri kapsamında ithal edilmesi,

durumunda Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iletir.

Gümrük işlemleri

MADDE 12- (1) Eklerdeki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Uygunluk Yazısı gümrük idarelerince aranır.

(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan muafiyetler kapsamında olduğu beyan edilen ürünlerin ithalatına gümrük idarelerince doğrudan izin verilir. İzin verilen eşyaya ilişkin veriler elektronik ortamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile paylaşılır.

(3) Bir ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti ve bu hususun gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı ile ilgili gümrük idaresine bildirilmesi halinde, ürünün ithaline gümrük idarelerince izin verilmez ve Uygunsuzluk Yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir veya kaydedilir.

(4) Uygunsuz çıkan Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 veya Ek-7’de belirtilen ürün mahrecine iade edilir veya masrafları ürünün sahibine ait olmak üzere imhâ suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk edilir ya da ilgili mevzuat çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığının uygun göreceği tedbirler alınır.

(5) Uygunsuz bulunan Ek-12’de yer alan ürün, on gün içinde ithalatçı veya temsilcisi tarafından mahrecine iade edilir veya masrafları ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere imha suretiyle tasfiye edilir.

Yaptırımlar

MADDE 13- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar ile sahte belge kullananlar, ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında;

a) 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu,

b) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu,

c) Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat,

hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15- (1) 31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle 15 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğe tâbidir. Ancak söz konusu işlemlere bu Tebliğin lehteki hükümleri de uygulanır.

(2) 15 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ kapsamında alınmış Kontrol Belgeleri, mezkûr Tebliğde belirtilen süre kadar geçerlidir.

(3) Bu Tebliğin hükümleri Ek-7’de yer alan 2401.20 tarife alt pozisyonu kapsamındaki ürünlerin ithalatında 31/3/2023 tarihine kadar uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231M4-4-1.pdf

Sıra No 4368   Sıra No 4369   Sıra No 4370   Sıra No 4371   Sıra No 4372

Yazar: Bahar Çakıroğulları