Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 17)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 17)

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 17)TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

(SERİ: B SIRA NO: 17)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:25.02.2023 Tarih ve 32115 Sayılı R.G.

MADDE 1- (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılacak “borcun bulunmadığını gösterir belge talepleri” için 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün “I. Tecil” alt başlıklı bölümünün (9) numaralı bölümünün (e) bölümünde düzenlenmiş olan “tecil edilen borç tutarının %10’u ödenmedikçe ilgili tahsil dairesine borcu bulunmadığını gösteren yazının verilmemesi” şartının aranılmaması uygun görülmüştür.

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Sıra No 4483   Sıra No 4484   Sıra No 4485   Sıra No 4486   Sıra No 4487

Yazar: Bahar Çakıroğulları