Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikPETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:28.01.2023 Tarih ve 32087 Sayılı R.G.

MADDE 1- 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan “ile biodizeli” ibaresi “, biodizel ile sürdürülebilir havacılık yakıtını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yazılı veya” ibaresi ile aynı fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “lisans sahibinin talebi” ibaresinden sonra gelmek üzere “üzerine” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “yazılı veya” ibaresi ile aynı fıkranın üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılan lisans tadil başvurularında bu süre Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca belirlenir ve tadil edilen lisanslarda yer alır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Süre uzatımı talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken altı ay, en geç iki ay önce, lisans sahibinin Kuruma elektronik olarak başvurması suretiyle yapılır. Belirtilen zaman aralığı haricinde yapılan başvurular işleme alınmaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tadili ve süre uzatımı” ibaresi eklenmiş, (f) bendinde yer alan “Lisans verme” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tadili ve süre uzatımı” ibaresi eklenmiş, (ğ) bendinde yer alan “Lisans başvurusu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tadili” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisanslar, Kanunun 20 nci maddesinde düzenlenen hallerde (20 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) ve (g) bentleri hariç olmak üzere), 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Kurul kararıyla iptal edilir. Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde belirtilen hallerde ise lisans iptaline ilişkin işlemler, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir.

Lisans sona erdirme başvuruları elektronik veya yazılı olarak yapılabilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tadil işlemi gerçekleştirilmeden ilave hak doğurucu bir faaliyette bulunulamaz. Başvurunun ilgili mevzuattaki şartları sağlamaması veya 15 inci maddeye uygun olarak tamamlanmaması durumunda başvuru yapılmamış sayılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – İşleme lisansı sahipleri piyasada;

a) Petrokimya alt başlığında petrokimya ürünleri,

b) Biodizel alt başlığında biodizel,

c) Biorafineri alt başlığında sürdürülebilir havacılık yakıtı ve motorin türlerinden HVO motorin,

ç) Atık alt başlığında ilgili mevzuat kapsamında tehlikeli atık olarak sınıflandırılanlar hariç olmak üzere biyolojik kökenli olmayan atıktan akaryakıt,

üretimi ile iştigal edebilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Akaryakıt alımlarında 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu veya 8/5/2009 tarihli ve 27222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1) kapsamındaki ÖTV istisnalardan yararlanan kişilerin istasyon dışı akaryakıt ikmalleri dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından da gerçekleştirilebilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (s) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“s) Mevcut bayilerinin veya bayilik teşkilatına dahil edeceği bayilerin elektronik sistemler üzerinden lisans işlemlerini yapmak,”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) Dağıtıcısının lisansının sona ermesi veya iptal edilmesi halinde, istasyon dışında yapılan satışlar da dahil olmak üzere, yeni bir dağıtıcı ile sözleşme imzalayarak lisans tadil işlemini gerçekleştirene kadar akaryakıt satışı yapmamak,”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı sahipleri yalnızca fuel-oil satışı yapabilir.

Motorlu kara taşıtlarına akaryakıt türlerinden yalnızca benzin veya motorin ikmal edilebilir.”

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Sıra No 4426   Sıra No 4427   Sıra No 4428   Sıra No 4429   Sıra No 4430

Yazar: Bahar Çakıroğulları