Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 122

Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 122

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 122OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLERE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Sayısı: 122

15.02.2023 Tarih ve 32105 Sayılı R.G.

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında kamu personeli hakkında bazı tedbirlerin alınmasıdır.

Geçici süreli görevlendirme

MADDE 2– (1) Kamu kurum veya kuruluşlarında görev yapanlar ilgili mevzuattaki şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, olağanüstü halin gerekli kıldığı durumlar sebebiyle olağanüstü hal kapsamındaki illerde ihtiyaç duyulan birim veya hizmetlerde görevlendirilebilir.

(2) Birinci fıkraya göre kurumlar arası görevlendirilenler mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından alırlar ve görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıklı izinli sayılırlar. Geçici görevlendirilenlerin özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Bunların geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kurumlarında geçirilmiş sayılır. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır. Bu maddeye göre görevlendirilenler, görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

Kamu personelinin statü değişikliğinde süre

MADDE 3– (1) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesinde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 48 inci ve geçici 50 nci maddelerinde ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 17 nci maddesinde yer alan başvuru süreleri 31/3/2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar, atanma süreleri 28/4/2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4– (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5– (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Sıra No 4465   Sıra No 4466   Sıra No 4467   Sıra No 4468

Yazar: Bahar Çakıroğulları