Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Sıra No 78 Harcamaların Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Sıra No 78 Harcamaların Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi

Yayınlayan: Bahar Çakıroğulları
Kategori: Güncel Mevzuat Bilgileri & Sirküler
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Sıra No 78 Harcamaların Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi


Belgeler arasındaki uyuşmazlık

MADDE 10- (1) Bakanlık uygulamaları dışındaki uygulamalar ile Bakanlık uygulamalarında yer alan belgeler arasında uyuşmazlık olması durumunda Bakanlık kayıtları esas alınır.

Yetki

MADDE 11- (1) Bakanlık;

a) ÖEB’ye eklenecek kanıtlayıcı belgelerden yapısal dosya formatına dönüştürülecek olanları ve bu belgelerin yapısal formatını belirlemeye ve birden fazla kanıtlayıcı belge için yapısal formatta tek bir belge belirlemeye,

b) Bu Tebliğ kapsamında belirtilen iş ve işlemlere ilişkin hususları teknik ve/veya uygulama kılavuzları ile belirlemeye,

c) İşlemlerin zorunlu sebeplerle, bu Tebliğ kapsamında elektronik ortamda yürütülememesi halinde idare ve/veya işlem bazında bu Tebliğ hükümlerini uygulatmamaya,

ç) Bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye,

yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


Sıra No 4195   Sıra No 4196   Sıra No 4197   Sıra No 4198

Yazar: Bahar Çakıroğulları